Champag­nen spran

BT - - NYHEDER -

OL-FEST I HJØRRING Ka­mil­la Ryt­ter Juhls far, Vagn, og til­fø­je­de:

»Nu kom­mer der nok til at gå et par ti­mer før vi hø­rer fra hen­de. For selv­føl­ge­lig er hun og Chri­stin­na enormt skuf­fe­de li­ge nu. Sølv er godt, men guld hav­de alt­så va­e­ret prik­ken over i’et.«

Ne­der­la­get kom dog ik­ke til at be­ty­de, at de plan­lag­te fest­lig­he­der blev sprun­get over.

»Nej, lad os nu la­de prop­pen på champag­ne­fla­sken sprin­ge. Chri­stin­na og Ka­mil­la har alt­så gjort det frem­ra­gen­de,« sag­de hu­stru­en Git­te Juhl med et stort smil ret­tet mod de man­ge me­die-re­pra­e­sen­tan­ter, der og­så var til­ste­de. Rejst ver­den rundt Sam­men med sønnen Ja­cob har Git­te og Vagn Juhl fulgt Ka­mil­la Ryt­ter Juhls kar­ri­e­re ta­et.

»Vi har på det na­er­me­ste rejst ver­den tynd for at se hen­de i ak­tion på bad­min­ton­ba­nen. In­ter­es­sen har bragt os til vidt for­skel­li­ge ste­der som Eng­land, USA, Ki­na og Ma­lay­sia,« for­tal­te Vagn Juhl, der ro­ste dat­te­rens sam­ar­bej­de med Chri­stin­na Pe­der­sen.

»De er ba­re så go­de sam­men,« sag­de Vagn Juhl, hvis ud­ta­lel­se blev be­kra­ef­tet af sønnen.

»Min dat­ter (Ca­ro­li­ne, red.) el­sker dem beg­ge over alt på jor­den. Hun går i bør­ne­ha­ve og in­vi­te­re­de Ka­mil­la og Chri­stin­na over på sko­len al­le­re­de in­den OL be­gynd­te, så de kun­ne vi­se me­dalj­en til hen­des kam­me­ra­ter,« sag­de Ja­cob Juhl og lag­de ik­ke skjul på, at det var godt, at søl­vet kom i hus, så dat­te­rens in­vi­ta­tion til me­dal­je­fest ik­ke måt­te af­ly­ses. Mens Ka­mil­la Ryt­ter Juhl fyl­der 33 år i novem­ber, fejre­de Chri­stin­na Pe­der­sen i for­å­ret sin 30 års fød­sels­dag.

»Jeg kan godt fo­re­stil­le mig, at det­te OL var de­res sid­ste. Men mon ik­ke de fort­sa­et­ter et styk­ke tid end­nu med at spil­le bad­min­ton. Over­for mig har Ka­mil­la i hvert fald ik­ke luf­tet pla­ner om, at det nu er slut med eli­tei­dra­et,« sag­de Git­te Juhl, der på­ta­ger sig an­sva­ret for, at dat­te­ren fat­te­de in­ter­es­se om fjer­boldspor­ten: Med i bar­ne­vog­nen »Jeg hav­de hen­de med i bar­ne­vogn, da hen­des to år ae­l­dre bror tra­e­ne­de. I før­ste om­gang vil­le hun egent­lig hel­le­re svøm­me, og hun stod som 12-årig til at kom­me på et eli­te­hold i Ska­gen. Men det blev ik­ke til no­get, og så blev det bad­min­tons­por­ten, der fik hen­des fuld fo­kus.«

Og iføl­ge sto­re­bro­de­ren var det, den ret­te be­slut­ning.

»De re­sul­ta­ter hun har op­nå­et er frem­ra­gen­de, og da hun for 11 år si­den spil­le­de sig i sin før­ste All Eng­land-fi­na­le var jeg ik­ke et øje­blik i tvivl om, at hun hun vil få in­ter­na­tio­nal suc­ces,« sag­de Ja­cob Juhl, der selv har spil­let bad­min­ton på dansk top­ni­veau. Ud­dan­nel­se Ind­til vi­de­re er der alt­så en del, der ty­der på, at Ka­mil­la Ryt­ter Juhl og Chri­stin­na Pe­der­sen ik­ke på­ta­en­ker at la­eg­ge ket­che­ren på hyl­den fo­re­lø­big.

Men si­de­lø­ben­de har de haft tid til at ud­dan­ne sig. Mens først­na­evn­te har ta­get en Han­dels­sko­le-ek­sa­men er sidst­na­evn­te la­e­rer­ud­dan­net.

Li­ge nu bor de i Kø­ben­havn. Det er dog Aal­borg, der tra­ek­ker. Her har de købt en lej­lig­hed med ud­sigt over Lim­fjor­den, og der er her, de har ta­enkt at bosa­et­te sig, når bad­min­ton­kar­ri­e­ren er slut.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.