Ra­dio­ak­tiv sky ram­mer Vi­borg

BT - - NYHEDER -

Be­red­skabs­sty­rel­sen har i tre da­ge af­holdt en ra­dio­ak­tiv må­leø­vel­se i Fin­derup na­er Vi­borg. Øvel­sen har si­mu­le­ret, at en ra­dio­ak­tiv sky fra et ha­va­re­ret polsk ker­ne­kraftva­erk har ramt om­rå­det.

Om­kring 70 per­so­ner i be­skyt­tel­ses­ud­styr og med hja­elp fra dro­ner må­ler der­for det foru­re­ne­de om­rå­de . Der bru­ges ra­dio­ak­tivt ma­te­ri­a­le, der for­svin­der ef­ter et døgn.

Må­le­hold fra Tys­kland, Nor­ge, Sve­ri­ge, Island og Dan­mark har del­ta­get i øvel­sen, der er den an­den af sin slags her­hjem­me.

På bil­le­det tjek­ker må­le­eks­pert Pe­ter Fri­strup øvel­ses­del­ta­ger Pe­ter Al­ba­ek, ef­ter at han har va­e­ret i ak­tion i et foru­re­net hus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.