Dren­gen, der vil­le va­e­re sku­e­spil­ler

BT - - NYHEDER -

For to år si­den – sam­me år som han fyld­te 75 – kun­ne Jo­hn Mar­ti­nus fejre 60 års sku­e­spil­lerju­bila­e­um. Men at han over­ho­ve­det blev sku­e­spil­ler – en selvla­ert af slagsen – skyl­des iføl­ge fle­re ven­ner uku­e­lig vil­je.

Som dreng fik han sve­de­re i sko­len, for­di han ik­ke fulg­te med i un­der­vis­nin­gen. Den lil­le Jo­hn Mar­ti­nus vil­le hel­le­re teg­ne cir­kus- og revy­pla­ka­ter. Og når sko­len i det kø­ben­havn­ske Syd­vest-kvar­ter, hvor han vok­se­de op, hav­de elev­fo­re­stil­ling, kun­ne man va­e­re sik­ker på, at Jo­hn Mar­ti­nus stod med på rol­le­li­sten, li­ge­som han i en al­der af 12 år hav­de sin de­but på de rig­ti­ge skrå bra­ed­der i sel­ve­ste Cir­kus­revy­en, hvor han vandt en ama­tør­kon­kur­ren­ce. Sto­le­de på sit ta­lent En sku­e­spil­ler­ud­dan­nel­se tog han al­drig. Han sto­le­de på sit ta­lent, valg­te at la­e­re fa­get skridt for skridt i bl.a. de be­ryg­te­de og vo­ve­de ’Sen­ge­kants­film’ og bi­o­graf­hit­tet ’Ol­sen Ban­den i krig’ og en ra­ek­ke an­dre po­pu­la­e­re dan­ske lyst­spil, li­ge­som lan­dets revy­er og­så fik gla­e­de af hans ta­lent helt fra de un­ge da­ge. Ik­ke mindst den be­røm­te revy ’Rot­te­fa­el­den’ i Svend­borg, som Jo­hn Mar­ti­nus var en del af fra 1961.

Så kom ’Ma­ta­dor’. Og med den gen­ken­de­lig­he­den på ga­den.

På trods af det blev Jo­hn Mar­ti­nus al­drig én af dem, der kom med i den tun­ge en­de af sku­e­spil­ler-hie­rar­ki­et, og for­blev ham, der på film og tv var hen­vist til bi-rol­len som den lidt brov­ten­de in­de­bra­end­te ka­rak­ter. Hvil­ket ven­ner og kol­le­ga­er kal­der ’ska­eb­nen’.

»I bran­chen er der in­gen, der er i tvivl om, hvad Jo­hn stod for. Men han var ik­ke in­ter­es­sant for pres­sen som så man­ge an­dre, der drik­ker sig ihjel, el­ler bli­ver skilt. De får om­ta­len i pres­sen, dét skal der til for at bli­ve en rig­tig stjer­ne. Så det blev han al­drig,« som den man­ge­åri­ge ven Ste­fan Fønns, søn af revy­kon­gen Vol­mer-Sø­ren­sen, ud­tryk­ker det.

Hvad der al­drig blev ham forundt i de helt sto­re fol­ke­li­ge me­di­er, som tv og film er, op­nå­e­de han dog på lan­dets revy- og te­a­ter­s­ce­ner, hvor han som helt ung hav­de set med fra si­de­linj­en, når da­ti­dens sto­re stjer­ne Kjeld Pe­ter­sen, som han var på­kla­e­der for, fik ta­get til at let­te på Fol­ke­te­a­tret.

Og så var der det man­ge­åri­ge sam­ar­bej­de med vennen Dirch Pas­ser, som han fik over­talt til at med­vir­ke i Holste­bro Revy­en, et af kar­ri­e­rens man­ge høj­de­punk­ter.

Men in­de un­der suc­ce­ser­ne lu­re­de og­så fru­stra­tio­ne­nen over ik­ke at kun­ne bru­ge ta­len­tet til ful­de. For­di ef­ter­spørgs­len ik­ke var stor nok. Var klar med nyt revy-show Dét var én af grun­de­ne til, at Jo­hn Mar­ti­nus sam­men med pi­a­nist og ven Mi­cha­el Due hav­de sat en tur­né sam­men, som skul­le brin­ge dem rundt i he­le lan­det, som rej­sen­de i revy­per­ler.

For­be­re­del­ser­ne til showet – som skul­le ha­ve haft pre­mi­e­re om få uger – fyld­te Jo­hn Mar­ti­nus’ sid­ste da­ge. Sam­men med de dag­li­ge gå­tu­re rundt om Lyng­by sø med sin elskede hund.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.