Po­li­ti­an­meldt for iden­ti­tet­sty­ve­ri

BT - - NYHEDER -

EU-STØT­TE Den tid­li­ge­re DFer og med­lem af Eu­ro­pa-Par­la­men­tet Rik­ke Karls­son har nu an­meldt Dansk Fol­ke­par­tis stem­me­slu­ger Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt for iden­ti­tet­sty­ve­ri. Sa­gen er en ud­lø­ber af Dansk Fol­ke­par­tis om­dis­ku­te­re­de brug af mid­ler fra den EU-støt­te­de fond Meld.

Do­ku­men­ter fra det fran­ske in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­um, som Ek­stra Bla­det frem­lag­de i går, vi­ser, at bå­de par­la­ments­med­lem­met Jørn Do­hr­mann (DF) og Rik­ke Karls­son har va­e­ret med­lem­mer af le­del­sen i Meld.

De blev valgt på fon­dens ge­ne­ral­for­sam­ling til­ba­ge i novem­ber 2014, hvor in­gen af dem i øv­rigt var til ste­de.

Do­ku­men­ter­ne har Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt un­der­skre­vet.

»Jeg har va­e­ret ind­sat som med­lem af Melds be­sty­rel­se al­le­re­de i novem­ber 2014. Men før­ste gang, jeg hø­rer om Meld, er i april 2015. Så jeg har va­e­ret ho­ved­be­sty­rel­ses­med­lem i et halvt år, før jeg hør­te om fon­den,« si­ger Rik­ke Karls­son til Ritzau.

Var i Dan­mark

de beg­ge var ind­kaldt til ge­ne­ral­for­sam­lin­gen. Men den ud­la­eg­ning kan Rik­ke Karls­son slet ik­ke gen­ken­de.

»Jeg har al­drig del­ta­get i no­gen ge­ne­ral­for­sam­ling el­ler mø­der i Meld og Feld. Jeg har ik­ke mod­ta­get no­gen in­vi­ta­tio­ner. Det ene­ste mø­de, jeg har del­ta­get i, var luk­ning i novem­ber 2015,« si­ger hun.

»Mes­ser­s­ch­midt har og­så he­le vej­en igen­nem sagt, at jeg ik­ke kun­ne få ind­sigt i regn­ska­ber­ne, da jeg først blev med­lem i 2015. » Do­hr­mann vid­ste in­tet Og­så Jørn Do­hr­mann si­ger, at han ik­ke vid­ste, at Mes­ser­s­ch­midt ind­sat­te ham i be­sty­rel­sen på of­fi­ci­el­le do­ku­men­ter til de fran­ske myn­dig­he­der.

»Jeg ved med 100 pro­cents sik­ker­hed, at jeg ik­ke har sagt ja til at sid­de i Melds be­sty­rel­se. Jeg er helt ufor­stå­en­de og har al­drig va­e­ret til et mø­de i Meld,« si­ger Jørn Do­hr­mann til Ek­stra Bla­det.

»Jeg tror ik­ke på, at det er juri­disk lov­ligt, at man ba­re kan indsa­et­te folk i en be­sty­rel­se, uden at de ved det.«

Mens Jørn Do­hr­mann sta­dig er par­ti­fa­el­le med Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt i Eu­ro­paPar­la­men­tet, er Rik­ke Karls­son ik­ke la­en­ge­re med­lem af DF. Men hun sid­der i sam­me par­la­ments­grup­pe som si­ne tid­li­ge­re par­ti­fa­el­ler. Hos Nord­jyl­lands Po­li­ti be­kra­ef­ter po­li­ti­in­spek­tør Ma­ri­an­neVester­gaardLau, at po­li­ti­et i går har mod­ta­get en an­mel­del­se mod Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt for iden­ti­tet­sty­ve­ri. Jeg kan ik­ke le­ve med, at jeg er ble­vet ind­sat i ho­ved­be­sty­rel­sen for Meld, seks må­ne­der før jeg kendte til fon­dens ek­si­stens. Jeg kan hel­ler ik­ke le­ve med, at min na­tio­na­li­tet er aen­dret

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.