Mes­ser­s­ch­midt tavs om an­mel­del­se

BT - - NYHEDER -

’INTERN SAG’ DFs stem­me­slu­ger ved val­get til Eu­ro­pa-Par­la­men­tet Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt er igen kom­met i fo­kus i for­bin­del­se med den EU­støt­te­de fond Meld. I går po­li­ti­an­meld­te den tid­li­ge­re DF’er Rik­ke Karls­son op­sigtsva­ek­ken­de Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt for iden­ti­tet­sty­ve­ri i sa­gen.

Sa­gens ho­ved­per­son øn­sker dog ik­ke at kom­men­te­re an­mel­del­sen på nu­va­e­ren­de tids­punkt. Han be­trag­ter det som en intern sag og hen­vi­ser til med­lem af EU-Par­la­men­tet for DF Anders Vi­sti­sen. Det er ik­ke lyk­ke­des Ritzau at få kon­takt til Anders Vi­sti­sen.

Sa­gen er en ud­lø­ber af DFs om­dis­ku­te­re­de brug af mid­ler fra den EU­støt­te­de fond Meld.

Do­ku­men­ter fra det fran­ske in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­um, som Ek­stra Bla­det frem­lag­de i går, vi­ser, at bå­de par­ti­fa­el­len Jørn Do­hr­mann og Rik­ke Karls­son har va­e­ret med­lem­mer af le­del­sen i Meld.

De blev valgt på fon­dens ge­ne­ral­for­sam­ling til­ba­ge i novem­ber 2014, hvor in­gen af dem iføl­ge Ek­stra Bla­det i øv­rigt var til ste­de. Do­ku­men­ter­ne har Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt un­der­skre­vet. I do­ku­men­ter­ne er Rik­ke Karls­sons na­tio­na­li­tet an­gi­vet som li­tau­er.

På Fa­ce­book skri­ver Rik­ke Karls­son: »På bag­grund af op­lys­nin­ger­ne i da­gens ud­ga­ve af Ek­stra Bla­det har jeg her til for­mid­dag va­e­ret hos Ho­bro Po­li­ti, hvor jeg har an­meldt Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt for iden­ti­tet­sty­ve­ri,« skri­ver hun og fort­sa­et­ter: »Jeg kan ik­ke le­ve med, at jeg er ble­vet ind­sat i ho­ved­be­sty­rel­sen for Meld, seks må­ne­der før jeg kendte til fon­dens ek­si­stens. Jeg kan hel­ler ik­ke le­ve med, at min na­tio­na­li­tet er aen­dret.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.