Om­ran ryster ver­den

BT - - NYHEDER -

KRIGSSYMBOL Bag­ef­ter tør­rer han det blot af i sa­e­det – sta­dig uden at sy­nes at ha­ve for­stå­et, hvad der egent­lig er over­gå­et ham.

Den fem-åri­ge dreng er et af of­re­ne for et luf­tan­greb, der ons­dag af­ten ram­te om­rå­det Qa­terji i den sy­ri­ske by Alep­po, og nu går et bil­le­de af den sår­e­de dreng ver­den rundt.

Der­u­d­over vi­ser en vi­deo si­tu­a­tio­nen, hvor den lil­le dreng ba­e­res va­ek fra ru­i­ner og ind i en am­bu­lan­ce .

Fle­re in­ter­na­tio­na­le me­di­er, blandt an­det CNN, In­de­pen­dent og The Te­le­graph vi­ste i går bil­le­det af den lil­le dreng, og bil­le­det er al­le­re­de delt tu­sind­vis af gan­ge på so­ci­a­le me­di­er.

’En la­e­ge i Alep­po har li­ge sendt det­te fo­to af et fortum­let barn, der over­le­ve­de et luf­tan­greb’, skri­ver Raf San­chez på Twit­ter.

Han er kor­re­spon­dent i Mel­le­mø­sten for The Te­le­graph og en af dem, der ons­dag del­te bil­le­det. Si­den er hans eget op­slag delt 12.000 gan­ge på Twit­ter, og bil­le­det be­skri­ves af fle­re me­di­er som et de­ci­de­ret sym­bol på de for­fa­er­de­li­ge ra­eds­ler, der ud­spil­ler sig i Sy­ri­en. På so­ci­a­le me­di­er re­a­ge­rer man­ge me­get sta­er­kt på bil­le­det. Over 300.00 dra­eb­te Iføl­ge The Te­le­graph blev fem-åri­ge Om­ran Daq­ne­esh bragt til et ho­spi­tal i om­rå­det, hvor hans ska­der i ho­ve­d­et blev be­hand­let, li­ge­som han blev ren­gjort for de sto­re ma­eng­der støv, der da­ek­ke­de hans krop. Sam­me af­ten blev han ud­skre­vet igen.

Ud­over Om­ran Daq­ne­esh blev fi­re an­dre børn og to voks­ne sår­et i luf­tan­gre­bet, be­ret­ter en la­e­ge fra Alep­po til The Te­le­graph.

Man esti­me­rer, at me­re end 300.000 sy­re­re er ble­vet slå­et ihjel i den bor­ger­krig, der sta­dig ha­er­ger lan­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.