’ ’

BT - - DEBAT -

Om jeg hop­per i van­det i en kjo­le, sam­fund og et de­mo­kra­ti en gang

ved­kom­mer er der re­li­gions­fri­hed og fri­hed til imel­lem her­hjem­me i for­hold til, hvad at skil­le sig ud. Jeg vil­le ik­ke selv ba­de i ik­ke po­li­ti­ker­ne man må ha­ve på i svøm­me­hal­ler­ne, bur­ki­ni, og jeg er mod­stan­der af dem, for­di nog­le me­ner, at det stri­der mod der me­ner, at ma­end ger­ne må ba­de i shorts, men de­res kul­tur at ha­ve al­min­de­ligt ba­de­tøj på, når de kvin­der skal ba­de i bur­ki­ni. Men vil du ger­ne gø­re ta­ger i svøm­me­hal­len. Pro­ble­met er, at man i nog­le no­get kvin­de­fri­gø­ren­de, må du in­ve­ste­re i kvin­der­ne, svøm­me­hal­ler har den er­fa­ring, at jo me­re tøj folk har bak­ke dem op, sør­ge for, at de får go­de ud­dan­nel­ser, på, de­sto fle­re ke­mi­ka­li­er bli­ver de nødt til at put­te et job og står på eg­ne ben. Så sik­rer vi, at de kan va­el­ge i van­det for at hol­de det rent. Så et bur­ki­ni­for­bud i frit. Ved at gå for­bud­dets vej gør du i ste­det kvin­der­ne Dan­mark vil va­e­re mest re­le­vant her. I det of­fent­li­ge og ma­en­de­ne me­get me­re sta­e­di­ge. rum går vi først og frem­mest ef­ter et bur­ka­for­bud.

I ET SEKULAERT

at ind­fø­re bur­ki­ni­for­bud i svøm­me­hal­ler her­hjem­me må man do­ku­men­te­re, at det ska­der hy­giej­nen i svøm­me­hal­len. Og så må man la­ve ge­ne­rel­le reg­ler - ik­ke reg­ler der ram­mer re­li­gi­øse grup­per. Men Dansk Fol­ke­par­ti skal da ik­ke be­stem­me over ha­vet. Om jeg hop­per i van­det i en kjo­le, ved­kom­mer ik­ke po­li­ti­ker­ne.

I FOR­HOLD TIL

spør­ge sig selv om, hvor­vidt ar­gu­men­tet om hy­giej­ne gør sig ga­el­den­de på en strand. Men ten­den­sen til den øge­de is­la­mi­se­ring, som vi ser i Frank­rig, ser vi og­så i man­ge an­dre eu­ro­pa­ei­ske lan­de. Her­un­der Dan­mark. Det står va­er­re til i Frank­rig, og de har va­e­ret ud­sat for va­er­re ting, end vi har her­hjem­me. Men her­hjem­me står det slemt nok til i for­vej­en.

MAN KAN SÅ DIS­KUS­SIO­NEN OP­STÅR OG­SÅ

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.