Nej, is­la­mi­se­rin­gen af Eu­ro­pa skal stop­pes

BT - - DEBAT -

MAR­TIN HEN­RIK­SEN

nog­le, der tra­ek­ker på smilebån­det, når der bli­ver dis­ku­te­ret, om bur­ki­ni­er skal va­e­re lov­li­ge el­ler ej i Frank­rig. Men bur­ki­ni­en er ud­tryk for en sti­gen­de is­la­mi­se­ring af sam­fun­det. Der er en ten­dens til, at fle­re og fle­re med mus­lim­sk bag­grund bli­ver til­truk­ket af den me­re ek­stre­me del af is­lam, hvor man for ek­sem­pel går me­get op i at de­le folk og fø­de­va­rer op i rent og urent og har strik­se reg­ler i for­hold til, hvad kvin­der må og ik­ke må. Så set i det sto­re per­spek­tiv sy­nes jeg ik­ke, at det er en over­re­ak­tion at ind­fø­re bur­ki­ni­for­bud.

DER ER SIK­KERT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.