Ja, bur­ki­ni­en er ik­ke en sik­ker­heds­trus­sel

BT - - DEBAT -

KHATERAH PARWANI

et skridt til­ba­ge, når man le­ver i et de­mo­kra­ti. Selv­føl­ge­lig skal kvin­der ha­ve lov til at ba­de i det, de har lyst til i det åb­ne hav. Hvis bur­ki­ni­en da­ek­ke­de de­res an­sigt, så man ik­ke kun­ne iden­ti­fi­ce­re dem, vil­le jeg godt kun­ne for­stå det, set i ly­set af und­ta­gel­ses­til­stan­den i Frank­rig. Men bur­ki­ni­en da­ek­ker ik­ke an­sig­tet. Jeg tror des­u­den hel­ler ik­ke, at for­bud og re­strik­tio­ner hja­el­per på si­tua tion en i Frank­rig. Man skul­le i ste­det gå i di­a­log med det re­li­gi­øse sam­fund, som og­så er be­kym­ret for lan­dets frem­tid og øn­sker at sam­ar­bej­de og fin­de løs­nin­ger.

ET FOR­BUD ER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.