Me­di­na gør en for­skel

BT - - DEBAT -

Me­di­nas hjer­te bra­en­der for flygt­nin­ge, og hun har net­op va­e­ret i Jor­dan og be­søgt en flygt­nin­ge­lejr for at se, hvor­dan til­stan­de­ne er dér. Med sig hav­de hun DR2, der har la­vet et pro­gram om hen­des tur, hvil­ket desva­er­re har re­sul­te­ret i, at Me­di­na er ble­vet svi­net til på blandt an­det de so­ci­a­le me­di­er. Hun er ble­vet an­kla­get for kun at gø­re det for at prom­ove­re sig selv og er ble­vet kaldt ’tom­hjer­net gås’, ’fal­le­ret san­ger’ og ting, der er va­er­re end det. Hvor er det us­ma­ge­ligt.

HVAD ER PRO­BLE­MET? Me­di­na er med til at syn­lig­gø­re de for­fa­er­de­li­ge for­hold, som flygt­nin­ge i na­er­om­rå­der­ne må le­ve med

JEG HAR OF­TE op­for­dret kunst­ne­re til at in­vol­ve­re sig og bru­ge de­res plat­form til at syn­lig­gø­re ver­dens elen­dig­hed. Det har den ame­ri­kan­ske sku­e­spil­ler An­ge­li­na Jo­lie gjort i man­ge år, og det bør end­nu fle­re gø­re. Det er sym­pa­tisk og al ae­re va­erd, men det har desva­er­re den pris, at man kan bli­ve skudt alt mu­ligt i sko­e­ne. Me­di­na er med til at syn­lig­gø­re de for­fa­er­de­li­ge for­hold, som flygt­nin­ge i na­er­om­rå­der­ne må le­ve med. Flygt­nin­ge, som ver­dens­sam­fun­det sy­nes at ha­ve glemt. Det er en vig­tig pro­ble­ma­tik. Vi er nødt til at gi­ve flygt­nin­ge­ne dér or­dent­li­ge vil­kår at le­ve un­der, CLAUS HJORT­DAL el­lers kan de ik­ke an­det end at flyg­te vi­de­re til ste­der, hvor for­hol­de­ne er til at hol­de ud – f.eks. Dan­mark. Det er va­e­sent­ligt bil­li­ge­re at hja­el­pe i na­er­om­rå­der­ne, hvor vi vil va­e­re i stand til at for­bed­re li­vet for man­ge fle­re, end vi vil kun­ne gø­re, hvis de kom her til lan­det. SY­RI­EN HAR ALE­NE 15 mil­li­o­ner flygt­nin­ge – 10 mil­li­o­ner in­ter­nt og 5 mil­li­o­ner i na­bo­lan­de­ne. Uro­lig­he­der­ne har stå­et på i alt for lang tid, og de man­ge flygt­nin­ge kan ik­ke se frem til at kom­me til­ba­ge li­ge med det sam­me. Der­for er vi i Ve­sten nødt til at for­hol­de os til, hvor­dan vil­kå­re­ne er i de flygt­nin­ge­lej­re, og det er net­op det, Me­di­na prø­ver at ska­be op­ma­er­k­som­hed om. At et så­dant ini­ti­a­tiv skal ned­gø­res, er rig­tig ae­r­ger­ligt. ME­DI­NA SKAL ALT­SÅ ha­ve alt mu­lig ros; jeg har kun respekt for hen­des ind­sats. Jo, jeg sy­nes, hun gik over stre­gen for et år ti­den, da hun sag­de, at hun skam­me­de sig over Dan­marks hånd­te­ring af flygt­nin­ge­si­tu­a­tio­nen, men jeg for­nem­mer, at hun har drop­pet de po­li­ti­ske bud­ska­ber, og det gla­e­der mig. Ik­ke for­di kunst­ne­re ik­ke må ud­tryk­ke Na­ser Kha­der,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.