Ham­mer, ham­mer sva­ert21

Det kra­e­ver enorm styr­ke og tek­nik at la­ve et ve­lud­ført ham­mer­kast. I nat for­de­ler de tun­ge dren­ge me­dal­jer­ne i di­sci­pli­nen i Rio

BT - - NYHEDER - Se­ba­sti­an Bjer­ring Jen­sen | sebj@bt.dk Bax Lind­hardt | fo­to

En me­tals­nor med en kug­le for en­den. Sving den rundt et par gan­ge og kast. Det ly­der over­kom­me­ligt, men det er let­te­re sagt end gjort. Kug­len er van­vit­tig tung, sva­er at sty­re, og så vil du, som jeg gjor­de det, for­ment­lig bli­ve tem­me­lig rundt­os­set, når du sprin­ger ud som ham­mer­ka­ster. Ham­mer i tra­di­tio­nel for­stand skal man dog kig­ge langt ef­ter.

Sporten tra­ek­ker spor helt til­ba­ge til ca. 1.800 år før Kristus, hvor det angiveligt var en del af de ir­ske »Tail­te­ann ga­mes«. Sel­ve nav­net har dog en an­den op­rin­del­se. Sporten var nem­lig og­så po­pu­la­er i Skot­land, og her har man fun­det et bil­le­de da­te­ret til om­kring 1600-tal­let, hvor kong Hen­ry den 8. ka­ste­de en ham­mer af sted i en kon­kur­ren­ce. Her­af nav­net »ham­mer­kast«.

Man skul­le frem til om­kring 1888, før den tra­di­tio­nel­le ham­mer blev skif­tet ud med den ham­mer, som vi ken­der fra di­sci­pli­nen i dag, hvor en tung jer­n­kug­le på 7,26 ki­lo­gram ha­en­ger fast i en snor med et hånd­tag i mod­sat­te en­de. I kvin­der­nes kon­kur­ren­ce ve­jer kug­len fi­re ki­lo.

Ved ud­fø­rel­sen af et kor­rekt ham­mer­kast gri­ber man hånd­ta­get og svin­ger ham­me­ren rundt 3-4 gan­ge, mens man og­så selv ro­te­rer. På det­te tids­punkt bør der va­e­re mest mu­lig styr­ke og fart, så kug­len fly­ver ud over ba­nen.

Med mi­ne to me­ter i høj­den og 95 ki­lo på va­eg­ten bur­de jeg ha­ve go­de be­tin­gel­ser for et langt kast den­ne au­gust­dag på Øster­bro Sta­dion, men det blev me­re dyk end flyv, og re­kor­der­ne i den­ne di­sci­plin vir­ker van­vit­ti­ge, når man selv har prø­vet.

Sov­je­ti­ske Yuriy Se­dykh sat­te i 1986 ver­dens­re­kord med et kast på 86,74 me­ter. Og kvin­der­ne lig­ger un­der for de sto­re dren­ge. Pol­ske Ani­ta Wło­darczyk sat­te i man­dags på det olym­pi­ske sta­dion i Rio ny ver­dens­re­kord med et kast på 82,29 me­ter. Øvel­se gør me­ster Jeg kan al­le­re­de løf­te slø­ret for, at jeg ik­ke en­gang ka­ste­de 20 pro­cent af de to ver­dens­re­kor­der.

Der var el­lers kva­li­fi­ce­ret hja­elp ved min si­de, da at­le­tik­tra­e­ner Mar­tin Stensvig in­stru­e­re­de mig i tek­nik­ken bag ham­mer­kast. Jeg trå­d­te ind i den klas­si­ske ka­ste­cir­kel, der er om­gi­vet af net, så sik­ker­he­den er i or­den, hvis at­le­ter­ne en­ten ka­ster bag­ud el­ler til si­den ef­ter de man­ge ro­ta­tio­ner. De før­ste tre kast var ka­ta­stro­fa­le. Først i net­tet. Der­ef­ter net­tet. Og ved sid­ste kast ram­te ham­me­ren ik­ke blot net­tet, men og­så det me­tal, som det sad fast i, så he­le Øster­bro kun­ne hø­re, hvor udu­e­lig en ham­mer­ka­ster jeg er.

Øvel­se gør me­ster, og det blev da og­så bed­re, som ti­den gik. Ef­ter 10-15 prø­ve­kast, kun­ne jeg ik­ke tra­ek­ke den la­en­ge­re. Jeg løf­te­de den tun­ge ham­mer og be­gynd­te at ro­te­re. Ef­ter tre om­gan­ge og en akut ho­ved­pi­ne slyn­ge­de jeg kug­len af sted. Jeg drøm­te om at se me­tal­kug­len sva­e­ve i ho­ri­son­ten, men der gik ik­ke la­en­ge, før jeg hør­te det sto­re ’bump’. Må­lebån­det måt­te i brug og ti­den var in­de til den hår­de sand­hed: ’13,45 me­ter’, for­tal­te Mar­tin Stensvig. Det er mile­vidt fra de to ver­dens­re­kor­der, og det er skuf­fen­de.

Ef­ter bå­de spy­d­kast og ham­mer­kast er det ty­de­ligt, at det ik­ke ba­re hand­ler om at la­eg­ge kraft i ka­stet. Det kra­e­ver en god tek­nik, og det er jeg til­sy­ne­la­den­de slet ik­ke i be­sid­del­se af. I mor­gen skal jeg hel­dig­vis ’ba­re’ bru­ge min krop, når den står på høj­despring!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.