Bud ko­ste­de en tand

BT - - NYHEDER -

Det var alt­så ude­luk­ken­de pri­sen, der fik ham til at sø­ge tand­la­e­ge i ud­lan­det:

»Mit før­ste ind­tryk var helt fan­ta­stisk. De var me­get sø­de, og der var skabt til­lid med det sam­me,« si­ger han.

Han fik la­vet de ot­te po­r­cela­enskro­ner på en lil­le uge, og tand­la­e­gen hjem­me i Dan­mark kom­men­te­re­de ef­ter­føl­gen­de, ’at ar­bej­det så me­get godt ud i for­hold til pri­sen’.

Med i pri­sen fik han en ga­ran­ti på fem år. Halvan­det år ef­ter var han på grund smer­ter i en af ta­en­der­ne nødt til at ta­ge til­ba­ge til kli­nik­ken. Kro­nen var til­sy­ne­la­den­de ik­ke la­vet godt nok, så den lil­le tands­tump un­der kro­nen var råd­net. I ste­det for at ta­ge kro­nen af og la­ve en ny, fik Søren An­der­sen i ste­det la­vet en rod­be­hand­ling på tan­den, så han ik­ke la­en­ge­re kan ma­er­ke smer­ten. Den tand måt­te en dansk tand­la­e­ge - ef­ter ga­ran­tien ud­løb - hi­ve ud. Det sam­me var ta­et på at ske med en af de an­dre kro­ner, som en dansk tand­la­e­ge nå­e­de at red­de i sid­ste øje­blik. Og se­ne­st - for 14 da­ge - si­den blev num­mer tre af kro­ner­ne rod­be­hand­let.

Nu la­eg­ger han sig igen i tand­la­e­ge­sto­len i Dan­mark. De dan­ske ef­ter­be­hand­lin­ger på det pol­ske tan­d­ar­bej­de har ind­til vi­de­re ko­stet ham 10-12.000 kro­ner samt en tand, og der er in­gen ga­ran­ti for, at det stop­per her. »Jeg har ik­ke la­en­ge­re op­nå­et de ka­em­pe be­spa­rel­ser, som jeg hav­de reg­net med. Så det skal man over­ve­je, in­den man rej­ser af sted,« si­ger han.

Får du be­hov for at kla­ge, bør du først kon­tak­te den uden­land­ske tand­la­e­ge, der har ud­ført din be­hand­ling. Din uden­land­ske tand­la­e­ge har ret til at for­sø­ge at af­hja­el­pe pro­ble­met. Du kan ik­ke umid­del­bart gå di­rek­te til din dan­ske tand­la­e­ge og ef­ter­føl­gen­de kra­e­ve pen­ge­ne fra din uden­land­ske tand­la­e­ge Ved akut be­hov for hja­elp, sørg da for, at din dan­ske tand­la­e­ge sik­rer be­vis for, at den tid­li­ge­re be­hand­ling var man­gel­fuld. Du er ik­ke da­ek­ket af det dan­ske kla­ge­sy­stem i ud­lan­det, og du kan hel­ler ik­ke få er­stat­ning fra den dan­ske pa­tientska­de­for­siking. Du hø­rer i ste­det un­der reg­ler­ne i det land, du er ble­vet be­hand­let. Øn­sker du at kla­ge over en tand­la­e­ge i ud­lan­det, skal du kon­tak­te For­bru­ger Eu­ro­pa. La­es me­re på For­bru­ge­r­eu­ro­pa.dk. Kil­de: For­bru­ger­sty­rel­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.