Sia bli­ver mas­sesagsøgt af fans

BT - - NYHEDER -

UTIL­FRED­SE FANS Sia-fans fra Is­ra­el la­eg­ger sag an for at få de­res pen­ge til­ba­ge for hen­des kon­cert. De er ra­sen­de, men Si­as pro­mo­ter sva­rer igen. »No­get af det mest ånds­sva­ge, jeg no­gen­sin­de har op­le­vet.« Så­dan skrev BTs egen an­mel­der, da Sia op­t­rå­d­te på årets Smuk­fest, og an­mel­de­ren kvit­te­re­de med én en­kelt stjer­ne ud af seks.

Det kan man si­ge, at is­ra­e­ler­ne er eni­ge i, for nu har man­ge af den au­stral­ske san­ge­r­in­des fans søgt om at få de­res pen­ge til­ba­ge. Det skri­ver mu­sik­me­di­et NME.

Sel­ve showet va­re­de kun 65 mi­nut­ter, hvil­ket er et af ho­ved­punk­ter­ne i kla­gen.

Des­u­den stod au­stra­li­e­ren langt til­ba­ge på sce­nen med en ’lam­pe­ska­erm-ag­tig’ fri­su­re, der bi­drog til den glans­lø­se op­tra­e­den. De folk, der stod la­en­ge­re til­ba­ge, kun­ne ik­ke se sel­ve showet, for­di storska­er­me­ne vi­ste for-pro­du­ce­re­de film, ly­der kla­ge­punk­ter­ne fra Is­ra­el.

Sam­me op­le­vel­se fik Smuk­fest­ga­en­ger­ne 6. au­gust.

»Det var egent­lig flot nok at se på storska­er­men. Men det var så in­dø­vet, at det li­ge så godt kun­ne va­e­re op­ta­get på for­hånd. Og hvad er så po­in­ten med en li­ve­kon­cert?,« skrev BT i an­mel­del­sen for un­der to uger si­den. Pro­mo­tor: ’En suc­ces’ Det ty­der alt­så på, at Sia ik­ke har for­bed­ret sit show på den kor­te tid, og det får nu fan­se­ne til at stab­le et sags­an­la­eg på be­ne­ne.

Si­as pro­mo­ter Ilan Elkay­am har sagt til me­di­et IQ , at showet var en stor suc­ces: »Vi vil ger­ne un­der­stre­ge, at showet var ek­stremt suc­ces­fuldt. Vi har mod­ta­get hund­re­de­vis af kom­men­ta­rer fra til­fred­se fans, som helt igen­nem nød op­tra­e­de­nen«.

Pro­mo­te­ren forta­el­ler og­så, at sags­an­la­eg­get ik­ke er ret­tet di­rek­te mod san­ge­r­in­den selv, iføl­ge hans op­lys­nin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.