Sy­geple­jer­sker: Unø­dig me­di­cin tegn på syg kul­tur

BT - - NYHEDER -

SUND­HED Det er uac­cep­ta­belt, at pa­tien­ter­ne bli­ver me­di­ci­ne­ret i et unø­digt om­fang, si­ger for­mand for Dansk Sy­geple­je­råd Gre­te Chri­sten­sen på bag­grund af en rap­port fra Ar­bejds­til­sy­net om ar­bejds­for­hol­de­ne på Sja­el­lands Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal i Kø­ge. Rap­por­ten vi­ser iføl­ge DR, at per­so­na­let på in­ten­si­vaf­de­lin­gen på sy­ge­hu­set i Kø­ge gen­nem la­en­ge­re tid har skru­et op for be­ro­li­gen­de me­di­cin til pa­tien­ter i re­spira­tor for at få tid til an­dre op­ga­ver.

»Det vid­ner om en syg kul­tur i sund­heds­va­e­se­net, hvor der dri­ves rov­drift på me­d­ar­bej­der­ne, og hvor der bli­ver skru­et på selv de me­di­cin­ske skru­er for at fri­gø­re res­sour­cer,« si­ger Gre­te Chri­sten­sen.

Ar­bejds­for­hol­de­ne på sy­ge­hu­set i Kø­ge har iføl­ge sy­geple­jer­sker­nes for­mand va­e­ret pres­se­de det se­ne­ste år. Me­d­ar­bej­der­ne har tid­li­ge­re ad­va­ret om si­tu­a­tio­nen over for le­del­sen, men først ef­ter et på­bud fra Ar­bejds­til­sy­net i maj i år blev der iføl­ge sy­geple­jer­sker­nes for­mand hand­let på si­tu­a­tio­nen.

»Det er prin­ci­pi­elt, at man va­el­ger øko­no­mi­ske ra­tio­na­ler bag be­hand­lin­gen frem for at ta­ge hånd om, hvad der er bedst for pa­tien­ter­ne. Vi ved al­le, at det er bedst at ha­ve men­ne­sker om­kring sig end at bli­ve lagt til at sove, for­di der ik­ke er tid til at pas­se én,« si­ger Gre­te Chri­sten­sen. Fle­re ek­semp­ler Iføl­ge Dansk Sy­geple­je­råd er ek­semp­let fra Kø­ge ik­ke ene­stå­en­de.

En un­der­sø­gel­se, som rå­det står bag, vi­ser at halv­de­len af sy­geple­jer­sker­ne sid­ste år op­le­ve­de, at mu­lig­he­den for at lø­se de­res ker­ne­op­ga­ver på et fag­ligt for­svar­ligt ni­veau al­tid el­ler of­te er un­der pres.

»Når vi re­a­ge­rer, så er det for at gø­re op­ma­er­k­som på, at til­sva­ren­de si­tu­a­tio­ner op­står man­ge an­dre ste­der i lan­det. Det er med til at sva­ek­ke be­folk­nin­gens til­lid til et el­lers me­get vel­fun­ge­ren­de sund­heds­sy­stem, og det må vi ik­ke sa­et­te over styr,« si­ger hun.

For­mand for Re­gion Sja­el­land Jens Sten­ba­ek (V) si­ger i en kom­men­tar, at sa­gen fra sy­ge­hu­set i Kø­ge vi­ser en ’uac­cep­ta­bel prak­sis’.

Han si­ger, at re­gio­nen først har få­et kend­skab til sa­gen i for­bin­del­se med of­fent­lig­gø­rel­sen af Ar­bejds­til­sy­nets rap­port.

»Jeg for­ven­ter, at sy­ge­hus­le­del­sen på Sja­el­lands Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal hur­tigst mu­ligt ta­ger hånd om pro­ble­met og får det løst,« si­ger Jens Sten­ba­ek.

Vi­ce­di­rek­tør på Sja­el­lands Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal Beth Lil­ja si­ger til DR, at sy­ge­hu­set har få­et en frist af Ar­bejds­til­sy­net frem til novem­ber til at gø­re no­get ved pro­ble­met.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.