Det go­de liv er pist va­ek i Ve­nezu­ela

BT - - NYHEDER -

KRI­SE Sid­ste som­mer bo­e­de den 38-åri­ge ve­nezu­ela­ner Pedro Pérez i sit eget hus med fi­re sove­va­e­rel­ser og to ba­de­va­e­rel­ser. I ga­ra­gen holdt en Ford Fo­cus fra 2005, og når han tra­eng­te til fe­rie, fløj han og ko­nen til tro­peø­en Isla Mar­ga­ri­ta.

Men med den øko­no­mi­ske kri­se svandt Pedro Peréz’ løn først ind til un­der 200 kro­ner om må­ne­den. Til sidst mi­ste­de han sit job helt i et stat­se­jet me­talraf­fi­na­de­ri. Og et nyt var ik­ke til at fin­de.

Da New York Ti­mes ta­ler med ham i au­gust, sid­der han un­der et in­te­r­i­mi­stisk shel­ter be­stå­en­de af tra­e­stol­per og pre­sen­ning na­er Cu­a­tro Mu­er­tos-mi­nen uden for by­en Las Cla­ri­tas.

Her sover han hver nat med ti an­dre, der li­ge­som ham sø­ger ef­ter guld i de gam­le miner. »Jeg er sta­dig ik­ke vant til at va­ske mig i en flod fyldt med be­skidt vand,« si­ger Pedro Pérez til avi­sen. »Jeg tro­e­de, jeg hav­de et godt liv.« Men det go­de liv er vendt på ho­ve­d­et for ho­ved­par­ten af de 30 mil­li­o­ner ve­nezu­ela­ne­re. In­f­la­tion på 720 pro­cent Mad og me­di­cin er man­gelva­rer, strøm­men sluk­kes ja­evn­ligt, og den ga­l­op­pe­ren­de in­f­la­tion kan iføl­ge Den In­ter­na­tio­na­le Va­luta­fond ram­me 720 pro­cent i år.

Kri­sen er ud­løst af snart to år med dra­stisk fal­den­de olie­pri­ser, der fuld­sta­en­digt har slå­et be­ne­ne va­ek un­der lan­det med ver­dens stør­ste oli­e­re­ser­ver.

Som mod­svar har den so­ci­a­li­sti­ske re­ge­ring un­der le­del­se af Ni­colás Ma­du­ro øget sta­tens kon­trol med øko­no­mi­en, der i 1999 blev re­vo­lu­tio­ne­ret af den nyvalg­te pra­esi­dent Hu­go Chávez.

Hans så­kald­te bo­li­va­ri­an­ske re­vo­lu­tion, opkaldt ef­ter lands­fa­de­ren Simón Bolívar, skul­le gø­re op med øko­no­misk ulig­hed, na­tio­na­li­se­re øko­no­mi­en og mind­ske USA’s ind­fly­del­se i Sy­da­me­ri­ka.

Net­op USA får og­så en god po­r­tion af skyl­den for kri­sen af Ma­du­ro, som kal­der Ve­nezu­ela et of­fer for ’en øko­no­misk krig’ ført af ame­ri­ka­ner­ne.

Men øko­no­misk krig el­ler ej, så skal der mad på bor­det. Ve­nezu­ela­ner­ne må ven­te i lan­ge kø­er for at få lov at kø­be en sa­ek med ris. I et land med brutal ban­de­kri­mi­na­li­tet og en vok­sen­de mor­dra­te - ho­ved­sta­den Ca­ra­cas var i 2015 ver­dens far­lig­ste by - er den slags for­bun­det med ri­si­ko for rø­ve­ri­er og over­fald. Hand­ler ved gra­en­sen 40-åri­ge José La­ra brug­te i den­ne må­ned nog­le af si­ne fri­da­ge på at rej­se gen­nem det syd­li­ge Ve­nezu­e­las sa­van­ner og grønkla­ed­te bak­ker.

Den smuk­ke bus­tur mun­de­de dog ik­ke ud i fe­rie. Der var i ste­det ta­le om en 36 ti­mer lang ind­køb­s­tur til den bra­si­li­an­ske gra­en­se­by Pa­ca­rai­ma.

Her strøm­mer ve­nezu­ela­ner­ne i sti­gen­de grad til for at hand­le.

I by­en bug­ner bå­de su­per­mar­ke­der, for­hand­le­re af bil­de­le og end­da en en­kelt bu­tik med land­brugs­ar­tik­ler, og af sa­ek­ke med ris, suk­ker og mel.

»An­sat­te kan ik­ke en­gang ny­de de­res fe­rie la­en­ge­re. Se, hvor jeg er! I fa­erd med at kø­be mad til mi­ne børn,« for­tal­te José La­ra Reu­ters, mens han la­es­se­de 30 ki­lo-sa­ek­ke på bus­sen til­ba­ge mod Ve­nezu­ela.

Og­så Ju­an San­so­net­ti, en 31-årig ve­nezu­ela­ner med en stor mel­sa­ek over skul­de­ren, tal­te med Reu­ters i Pa­ca­rai­ma:

»Vi er i en øko­no­misk kri­se, og jeg er nødt til at ta­ge til et an­det land for at kø­be mad. Der er ik­ke me­get me­re at si­ge, er der?«

Pra­esi­dent Ni­colás Ma­du­ro er valgt for en seks-årig pe­ri­o­de frem til og med 2018. Gen­nem fle­re må­ne­der har lan­dets op­po­si­tion ar­bej­det på at ind­sam­le nok un­der­skrif­ter til et nyt valg. I ju­ni god­kend­te valg­ko­mi­te­en de i alt 1,3 mio. ind­sam­le­de un­der­skrif­ter. 9. au­gust of­fent­lig­gjor­de ko­mitéen, at na­e­ste skridt i ret­ning mod et even­tu­elt valg ’for­ment­lig’ ta­ges i ok­to­ber. Her skal mindst 200.000 af un­der­skri­ver­ne ha­ve ve­ri­fi­ce­ret de­res iden­ti­tet med fin­ger­af­tryk. Her­ef­ter skal der ind­sam­les mindst fi­re mil­li­o­ner un­der­skrif­ter for at fremtvin­ge et valg. Valg­ko­mitéens se­ne­ste mel­ding har ud­løst vre­de blandt op­po­si­tio­nen, der an­kla­ger den for at tra­ek­ke pro­ces­sen i lang­drag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.