Tysk ubå­dsvrag fun­det i Nord­s­ø­en

BT - - NYHEDER -

En dansk eks­pe­di­tion på Nord­s­ø­en har gjort et ek­stra­or­di­na­ert fund i for­bin­del­se med en skan­ning af hav­bun­den, hvor et hidtil ukendt vrag af en tysk ubåd fra Før­ste Ver­denskrig plud­se­lig duk­ke­de op.

Om bord på vra­get er 18 in­tak­te miner og seks torpedoer, si­ger Gert Nor­mann An­der­sen, di­rek­tør på Sea War Mu­se­um Jut­land og for dyk­ker­fir­ma­et JD-Con­tra­ctor, som stod for eks­pe­di­tio­nen. Det er et me­get us­a­ed­van­ligt fund, si­ger han.

»Vi er jo jy­der, og vi er me­get be­her­ske­de, men vi sy­nes selv, at det er et godt fund. Det er en spa­en­den­de hi­sto­rie, som vi ger­ne vil forta­el­le og vi­se på mu­se­et. Det er fan­ta­stisk at kom­me ud og op­da­ge ny hi­sto­rie,« si­ger han.

Eks­pe­di­tio­nen på Nord­s­ø­en var del af for­be­re­del­sen til et tv-pro­gram i sam­ar­bej­de med DR Hi­sto­rie og Vi­den­skab, der skal sen­des se­ne­re på må­ne­den på DR3.

Iføl­ge Gert Nor­mann An­der­sen har den ty­ske ubåd el­lers va­e­ret lidt af et myste­ri­um. Den for­svandt med he­le be­sa­et­nin­gen i 1917. Man reg­ne­de med, at den sank et helt an­det sted, og den er der­for al­drig ble­vet fun­det. 23 mand gik ned med ubå­den.

Det us­a­ed­van­li­ge vrag­fund lig­ger vest for Es­b­jerg, ot­te til ti ki­lo­me­ter ude, si­ger Klaus Ran­d­rup, vagt­holds­le­der ved For­sva­rets Ope­ra­tions­cen­ter. På grund af den far­li­ge last bør fri­tids­dyk­ke­re hol­de sig va­ek.

»Sø­fart­s­sty­rel­sen har ud­sendt navi­ga­tions­ad­var­sel på den po­si­tion, hvor den gam­le ubåd er fun­det og i en ra­di­us om­kring, hvor det er for­budt at fi­ske, ank­re og dyk­ke. Man kan bli­ve straf­fet bå­de med bø­de og fa­engsel, hvis man ik­ke over­hol­der det,« si­ger han.

Der er dog in­gen fa­re ved blot at sej­le i na­er­he­den af vra­get, for­kla­rer Gert Nor­mann An­der­sen.

»Men spra­eng­stof­fet er li­ge så far­ligt i dag som for 99 år si­den. I bun­den af hver mi­ne sid­der en de­to­na­tor, der er over­føl­som over for tryk og slag, så hvis no­gen be­gyn­der at ar­bej­de med det, er der ri­si­ko for, at det kan ry­ge i luf­ten,« si­ger han.

De kom­men­de da­ge skal de dan­ske myn­dig­he­der fin­de frem til, om vra­get skal spra­en­ges, el­ler om miner og torpedoer sik­kert kan de­to­ne­res.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.