Mo­di­ge Mads

BT - - NAVNI - Løs­nin­ger fra i går:

Nem 40 ÅR I MOR­GEN Mads Dams­bo er i hvert fald ik­ke en mand, der er ban­ge for no­get! Si­den han i 2013 over­tog le­del­sen af de to sto­re kun­stin­sti­tu­tio­ner i Oden­se, kunst­mu­se­et og kunst­hal­len, har han gen­nem­ført om­fat­ten­de for­an­drin­ger. Til­sy­ne­la­den­de helt uden at rød­me. Pra­e­sen­ta­tio­nen af mu­se­ets sam­ling er vold­somt re­du­ce­ret, og det fi­ne mu­se­um for fo­to­gra­fi i Oden­se sy­ner hel­ler ik­ke me­get i land­ska­bet. Til gen­ga­eld er va­eg­ten ble­vet lagt på tvivls­om­me Sva­er Dit svar: te­maud­stil­lin­ger om for ek­sem­pel ta­to­ve­rin­ger, ska­eg og sel­fies. Den for­an­dring af kunst­mu­se­et og kunst­hal­len i Oden­se samt ik­ke mindst den til­sy­ne­la­den­de ned­pri­o­ri­te­ring af fo­to­sam­lin­gen er ik­ke no­get, der er ble­vet hyl­det med flag­hejs­ning og hur­raråb al­le veg­ne i det dan­ske kunst­liv.

Og­så in­sti­tu­tio­ner­nes nav­ne er aen­dre­de, ef­ter de er ble­vet slå­et sam­men. I dag hed­der de beg­ge Brandts - mu­se­um for visu­el kul­tur.

I nav­net lig­ger en for­kla­ring. Såvel Fyns Kunst­mu­se­um som Kunst­hal­len Brandts har gen­nem man­ge år haft hver sin ud­stil­lings­po­li­tik, for­met af kom­pe­ten­te fag­me­d­ar­bej­de­re. Men det er ik­ke al­tid nok i op­le­vel­ses­kul­tu­rens tidsal­der – og Mads Dams­bo fik med sin an­sa­et­tel­se som di­rek­tør til op­ga­ve at gi­ve de to kun­stin­sti­tu­tio­ner en ny pro­fil. Bil­led­kul­tur i bred for­stand Det har han gjort. Det dre­jer sig nu om bil­led­kul­tur i bre­de­ste for­stand. Om fo­to, film, se­ri­er, re­k­la­mer og de an­dre på­virk­nin­ger fra om­ver­de­nen, der må­ske tra­en­ger sig me­re på i man­ge men­ne­skers liv end den egent­li­ge bil­led­kunst. Så det­te ef­ter­år vi­ser Brandts blandt an­det en ud­stil­ling om Walt Dis­ney som bil­led­ma­ger. Ef­ter­som ud­stil­lings­byg­nin­ger­ne lig­ger i Oden­se, har det va­e­ret me­get na­tur­ligt og­så at ind­dra­ge Dis­neys sa­er­li­ge for­ka­er­lig­hed for H.C. An­der­sens even­tyr i forta­el­lin­gen. Si­de­lø­ben­de vi­ses me­re kon­ven­tio­nel­le ud­stil­lin­ger, hvis man kan kal­de ud­stil­lin­ger om egent­lig kunst dét. Om end ik­ke nød­ven­dig­vis kon­ven­tio­nelt pra­e­sen­te­ret som for ek­sem­pel det­te ef­ter­års Jo­hn Kør­ne­r­ud­stil­ling, som har ind­byg­ge­de bens­pa­end, der gør det van­ske­li­ge­re Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ra­ek­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­tra­e­de me­re end én gang i hver ra­ek­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat. at få det ful­de ud­byt­te af bil­le­der­ne. I ste­det for at kom­me ta­et på la­er­re­der­ne må pu­bli­kum stå på af­stand bag trem­mer og kig­ge på dem.

Mads Dams­bo kom til Oden­se fra en stil­ling som le­der af Gl. Hol­te­gaard nord for Kø­ben­havn. Og­så på Gl. Hol­te­gaard eks­pe­ri­men­te­re­de Dams­bo med ud­stil­lings­for­men, men lo­ka­le­for­hol­de­ne dér la­eg­ger ik­ke op til me­get vild­skab. Til gen­ga­eld ind­drog Mads Dams­bo par­ken om­kring ud­stil­lings­byg­nin­gen til en ra­ek­ke vel­lyk­ke­de som­mer­ud­stil­lin­ger.

Mads Dams­bo, der er et me­get ven­ligt og varmt men­ne­ske, er ud­dan­net i kunst­hi­sto­rie ved uni­ver­si­te­ter­ne i Kø­ben­havn og Jo­han­nes­burg. Op­hol­det i Syd­afri­ka, der va­re­de et par år, før­te ef­ter hjem­kom­sten til en af Mads Dams­bos før­ste stør­re op­ga­ver som ku­ra­tor – til­ret­tela­eg­ger – da han i 2004 stod for en ud­stil­ling om fo­to­gra­fi fra Syd­afri­ka på Det Na­tio­na­le Fo­tomu­se­um.

Det var og­så i åre­ne in­den an­sa­et­tel­sen i 2008 som di­rek­tør for Gl. Hol­te­gaard, at Mads Dams­bo, der har etab­le­ret et vid­tra­ek­ken­de in­ter­na­tio­nalt net­va­erk, ind­hen­te­de er­fa­rin­ger fra for­skel­li­ge si­der af kun­stin­sti­tu­tio­nen:

Han ar­bej­de­de så­le­des en over­gang som kunst­kri­ti­ker ved Dag­bla­det In­for­ma­tion, han har va­e­ret an­sat i Ga­le­rie Mi­ka­el An­der­sen og hos auk­tions­hu­set Lauritz, li­ge­som han har ar­bej­det som in­spek­tør ved Kunst­for­e­nin­gen Gl. Strand.

Brandts - mu­se­um for visu­el kul­tur mar­ke­rer Mads Dams­bos fød­sels­dag med en re­cep­tion tors­dag 25. au­gust 15-16.30.

Receptionen fal­der sam­men med en pra­e­sen­ta­tion af to nye ud­stil­lin­ger på ste­det. Dels en fo­to­bien­na­le. Og dels en ud­stil­ling med mester­fo­to­gra­fen Jan Grarup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.