’Hjer­teska­e­ren­de’

BT - - BT -

RED BAR­NET Ni­ko­laj Lie Kaas er li­ge nu i Li­ba­non med po­p­stjer­nen Chri­stop­her for at be­sø­ge de man­ge børn og fa­mi­li­er, der har måt­tet flyg­te fra kri­gen i Sy­ri­en og over gra­en­sen til na­bo­lan­det. Den po­pu­la­e­re sku­e­spil­ler er selv far til to pi­ger, og han frem­ha­e­ver, at net­op rol­len som fa­mi­lie­far og­så gør, at han fin­der det me­get rø­ren­de at be­sø­ge de man­ge flygt­nin­gebørn.

Og fa­der­ska­bet har og­så gjort det nem­me­re for ham at ta­ge de man­ge børn og de­res hi­sto­ri­er til sig, forta­el­ler han. VEJ­RET I DAG

»Jeg tror, at man – sa­er­ligt som mand – kan sa­et­te sig bed­re ind i børn, når man selv bli­ver far. Det aen­dre­de sig mar­kant for mig, og jeg blev me­get bed­re til at ta­ge an­dre men­ne­skers børn ind, ef­ter at jeg selv blev far,« si­ger sku­e­spil­le­ren, der er kendt fra film som ’Kvin­den i bu­ret’ og ’De grøn­ne slag­te­re’, og som se­ne­st kun­ne ses som San­der i DR­se­ri­en ’Bed­rag’.

Ni­ko­laj Lie Kaas og Chri­stop­her har det se­ne­ste par da­ge be­søgt børn i flygt­nin­ge­lej­re, men og­så i de søn­der­bom­be­de lo­ka­l­om­rå­der i Li­ba­non. Her mø­der han de børn,

der le­ver un­der kum­mer­li­ge kår, og de­res fora­el­dre, der in­tet kan gø­re for at for­bed­re fa­mi­li­ens si­tu­a­tion. Me­get rørt »Jeg bli­ver me­get rørt. Jeg kan ma­er­ke mi­ne eg­ne børn i de her børn, og de sa­et­ter sig fast. Jeg kan fuld­sta­en­dig sa­et­te mig ind i de her fora­el­dres si­tu­a­tion. Det er vir­ke­lig hjer­teska­e­ren­de,« si­ger sku­e­spil­le­ren. Iføl­ge Lie Kaas vir­ker det og­så som om, at po­p­stjer­nen Chri­stop­her selv er far: »Chri­stop­her mø­der bør­ne­ne med en stor åben­hed,« si­ger han. SO­LEN I DAG MÅNEN I DAG

Ni­ko­laj Lie Kaas ser det som et stort pri­vil­e­gie at kom­me med på tu­re som den­ne. Selv om han mø­der ulyk­ke­li­ge men­ne­sker, sy­nes han, det er vig­tigt i det he­le ta­get at ma­er­ke no­get.

»Så la­en­ge man ik­ke er kold som is, og så la­en­ge man er in­ter­es­se­ret i ver­den om­kring sig, så er man he­le ti­den åben for at op­le­ve no­get nyt og rent fak­tisk bli­ve på­vir­ket,« si­ger Ni­ko­laj Lie Kaas.

Sku­e­spil­le­ren og Chri­stop­her er med Red Bar­net i Li­ba­non for at ska­be op­ma­er­k­som­hed om den hu­ma­ni­ta­e­re kri­se, der net­op nu ud­spil­ler sig i re­gio­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.