Der­for gik det ik­ke for de to vam­py­r­ka­e­re­ster

BT - - BT -

Fans ver­den over var el­le­vil­de, da sku­e­spil­le­ren Kri­sten Stewart blev ka­e­re­ste med sin ’Twi­light’-kol­le­ga Ro­bert Pat­tin­son.

Der­for skab­te det og­så et stort hyste­ri, da Stewart til­ba­ge i 2012 blev ta­get i at kys­se med den gif­te in­struk­tør Ru­pert San­ders.

Ka­er­lig­he­den mel­lem de to un­ge sku­e­spil­stjer­ner kun­ne ik­ke red­des ef­ter ut­ro­ska­ben, og et år ef­ter gik de helt fra hin­an­den. Selv om film­se­ri­ens man­ge vam­py­r­fans drøm­te om, at de to skul­le en­de sam­men, så vir­ke­de det ik­ke rig­tigt, forta­el­ler Kri­sten Stewart i et in­ter­view med The New York Ti­mes.

»Folk øn­ske­de så in­der­ligt, at Rob og jeg skul­le va­e­re sam­men, at vo­res for­hold blev la­vet om til et pro­dukt. Det var ik­ke et rig­tigt liv me­re. Og det var ula­ek­kert for mig,« si­ger Kri­sten Stewart.

»Jeg har ik­ke lyst til at va­e­re en del af en hi­sto­rie kun for un­der­hold­nings­va­er­di­ens skyld,« fort­sa­et­ter hun.

Den 26-åri­ge sku­e­spil­ler, der er kendt for at va­er­ne om sit pri­vat­liv, be­kra­ef­te­de i slut­nin­gen af sid­ste må­ned, at hun har fun­det lyk­ken sam­men med den kvin­de­li­ge film­pro­du­cer Ali­cia Car­gi­le.

Stewart er ak­tu­el med fil­men ’Café So­cie­ty’, som er in­stru­e­ret af Woo­dy Al­len. Fil­men har pre­mi­e­re i Dan­mark 6. ok­to­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.