LØRDAGENS FILM

BT - - TV-GUIDE -

Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2005.

Per­cy og Ma­rilyn er lyk­ke­ligt gift. Nu plan­la­eg­ger de at for­ny de­res ae­g­te­skabsløf­ter. Dat­te­ren The­resa duk­ker op for at in­tro­du­ce­re sin ka­e­re­ste Si­mon for fora­el­dre­ne. Hvad fora­el­dre­ne ik­ke ved er, at The­resa og Si­mon har ta­enkt sig at an­non­ce­re de­res ae­g­te­skabs­pla­ner un­der be­sø­get. Si­mon er hvid, og The­resa og hen­des fa­mi­lie er afro-ame­ri­ka­ne­re, hvil­ket får Per­cys va­er­ste for­dom­me om hvi­de men­ne­sker op i ham. Han sa­et­ter der­for sin egen ef­ter­forsk­ning i gang for at fin­de frem til ting om Si­mon som The­resa ik­ke selv vid­ste. Da han fin­der ud af, at Si­mon har mi­stet sit job, men ik­ke for­talt The­resa om det, star­ter et hef­tigt ska­en­de­ri imel­lem de un­ge tur­tel­du­er. Ska­en­de­ri­et får og­så Per­cy og Ma­rilyn til at bli­ve uven­ner, og bag­ef­ter er det ene­ste spørgs­mål der står til­ba­ge hvor­vidt no­gen i den­ne skø­re forta­el­ling no­gen­sin­de en­der med at bli­ve gift. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Ke­vin Rod­ney Sul­li­van. Ka­nal 5 kl. 20.00 En­gelsk ro­man­tisk dra­ma fra 2013.

Ny­for­tolk­ning af Sha­kespea­res klas­si­ker om den un­ge og uspo­le­re­de ka­er­lig­hed mel­lem Ro­meo og Julie. De to bli­ver hem­me­ligt gift, selv­om de­res fa­mi­li­er lig­ger i strid. Og med den ulyk­ke­li­ge ka­er­lig­hed rul­ler en ra­ek­ke be­gi­ven­he­der, der for­an­drer beg­ge fa­mi­li­ers liv for evigt. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Car­lo Car­lei. Ka­nal 4 kl. 21.00 Ame­ri­kansk-fransk thril­ler fra 2010.

For Jo­hn Bren­nan var li­vet ba­re helt per­fekt, ind­til hans hu­stru, La­ra bli­ver ar­re­ste­ret for et gru­somt mord, som hun si­ger hun ik­ke har be­gå­et. Jo­hn ka­em­per for at hol­de sam­men på sin fa­mi­lie, ta­ger sig af de­res søn og un­der­vi­ser på col­le­ge, mens han ven­der hver ene­ste sten for at be­vi­se hen­des uskyld. La­ra tru­er med selv­mord ef­ter end­nu en af­vis­ning om ap­pel, så Jo­hn be­slut­ter at der er kun én mu­lig­hed, én vej de kan gå: Få La­ra ud af fa­engs­let, ko­ste hvad det ko­ste vil. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Paul Hag­gis. TV3 kl. 21.00 Ame­ri­kansk actionfilm fra 1994.

Bud­det Mi­ck­ey Knox bli­ver fo­rel­sket i en af si­ne kun­der, Mall­ory Wil­son, og da han hja­el­per han hen­de med at slå hen­des vol­de­li­ge far og mor ihjel, be­gyn­der de en blo­dig rej­se fyldt med me­nings­lø­se mord på tva­ers af USA. Men mas­se­mor­der­ne bli­ver me­di­e­hel­te, da den skrup­pel­lø­se jour­na­list Way­ne Ga­le føl­ger de­res mind­ste blink. Da par­ret bli­ver fan­get, bli­ver de in­ter­viewet, og det fø­rer til et vold­somt op­rør ik­ke ba­re i fa­engs­let, men over he­le lan­det. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Oli­ver Sto­ne. 6'eren kl. 22.45 Ame­ri­kansk-en­gelsk-tjek­kisk actionfilm fra 2003.

Da en ki­ne­sisk re­bel myr­der Chons far og flyg­ter til Eng­land, be­slut­ter Chon og Roy sig for at rej­se til Lon­don for at ha­ev­ne mor­det. Chons sø­ster, Lin har få­et sam­me ide og op­da­ger en sam­men­sva­er­gel­se, som har til for­mål at dra­e­be kon­ge­fa­mi­li­en. Pro­ble­met er, at in­gen tror på hen­de. Med­vir­ken­de: TV3+ kl. 23.55 In­struk­tion: David Dobkin.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.