Si­mo­ne Tets­che Chri­sten­sen om …

BT - - OL I RIO -

SI­NE SVAG­HE­DER: TAK­TIK­KEN: AT VA­E­RE EN BULDERBASSE: MEDALJEHÅBET: SI­NE FORCER: ... Iføl­ge den dan­ske OL-kø­rer, 22-åri­ge Si­mo­ne Tets­che Chri­sten­sen ADRENALIN: »Der er mas­ser af adrenalin i det – selv hvis man sid­der og kig­ger på, tror jeg.« TEK­NIK: »Hvis man sid­der og kig­ger, så la­eg ma­er­ke til, hvad folk DRA­MA:

»Jeg er ik­ke en af dem, der ’ho­le shot­ter’ – alt­så en af de for­re­ste. Men jeg er rig­tig god til at fin­de de rig­ti­ge linjer, når vi kø­rer løb. Jeg la­ver man­ge over­ha­lin­ger, som man­ge an­dre ik­ke gør. Den før­ste langsi­de lig­ger og­så godt til mig, men de sid­ste tre langsi­der, hvor det bli­ver lidt tek­nisk, og man skal la­eg­ge sig kor­rekt, er en af mi­ne forcer.« »Det er nok de helt sto­re hop. Jeg tør godt, men tek­nik­ken er må­ske ik­ke helt li­ge så god som hos nog­le af de helt sto­re. For ek­sem­pel har jeg ik­ke få­et hop­pet det før­ste hop ind i det sto­re sving. Men det er der ik­ke så man­ge, der har. Og det er et sva­ert hop for os pi­ger. Men det er na­e­sten og­så min ene­ste svag­hed, sy­nes jeg.« »Der er me­ga-me­get tak­tik i det her. Jeg tror, jeg er en af de kø­re­re, der ba­re sy­nes, det er fedt med al den her tak­tik om­kring, hvor­dan man la­eg­ger sig. Det er og­så der­for, jeg la­ver man­ge over­ha­lin­ger. Det er og­så fedt ba­re at lig­ge for­re­st, og jeg gla­e­der mig til den dag, jeg er sta­erk nok til at lig­ge for­re­st og ba­re skal hol­de den. Men det lig­ger ba­re som in­stinkt i mig. Jeg ta­en­ker over­ho­ve­det ik­ke over det, for­di jeg skal ta­ge en be­slut­ning på 0,01 se­kund. Det er rig­tig fedt.« »Jeg hol­der mig i hvert fald ik­ke til­ba­ge. Nu skal jeg ik­ke va­e­re for skråsik­ker, for nog­le gan­ge bli­ver man for­s­kra­ek­ket og har ten­dens til at brem­se, men det er vir­ke­lig sja­el­dent, at jeg gør det. Jeg er nok me­re en af dem, der får de an­dre til at brem­se.« Jeg hå­ber på en fi­na­le. Det er klart mit mål. Og det er et en­kelt he­at, så det kan bli­ve alt fra en me­dal­je til en sid­ste­plads dér.« la­ver af små tek­nik­ker. Selv­om man ik­ke for­står BMX, så har al­le prø­vet at sid­de på en cy­kel, og jeg tror godt, at folk kan se, hvad der er sva­ert. At kø­re på bag­hjul og hop­pe sto­re hop.«

»Ta­enk på, hvor man­ge vi er på ba­nen, hvor ta­et vi lig­ger og hvor hur­tigt det går. På to se­kun­der er vi ne­de ad startram­pen, og så kø­rer vi ot­te mand ved si­den af hin­an­den. Når man kø­rer ved si­den af syv an­dre, er det vildt. Og så sker der nog­le styrt en gang imel­lem. Det tror jeg og­så, at folk sy­nes er me­get fedt.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.