Action wo­man

BT - - OL I RIO -

OVER STOK OG STEN OL er an­det end hånd­bold, svøm­ning og at­le­tik. Og i dag skal du se pi­ger, der cyk­ler om kap på BMX-cyk­ler. Dan­ske Si­mo­ne Tets­che Chri­sten­sen er blandt out­si­der­ne i kon­kur­ren­cen, der er et re­elt va­ed­del­øb på BMX, hvor ot­te kvin­der ka­em­per om at kom­me først over stre­gen. Si­mo­ne Tets­che Chri­sten­sen kø­rer det før­ste ud af si­ne i alt tre se­mi­fi­na­le-he­at kl. 18.30, og kl. 20.00 er der fi­na­le.

»OL er ka­em­pe­stort in­den for BMX. Det er kun tred­je gang, det er med. He­le vo­res sa­e­son er lagt op ef­ter OL – og­så hos UCI. Det er klart det stør­ste i BMX,« si­ger Si­mo­ne Tets­che Chri­sten­sen, der ons­dag kør­te se­ed­nings­løb, som var en tids­kør­sel, hvor hun sat­te fem­te­bed­ste tid.

»Selv om jeg ik­ke er så god til de her tids­kørs­ler, og jeg ik­ke sy­nes, at det er det, der er sjovest, er det en fed må­de at ha­ve et løb. Man kø­rer selv, så det er ens egen skyld, hvis det går godt el­ler skidt. Nu sat­te jeg en god om­gang, så det gi­ver et godt skul­der­klap til på fre­dag (i dag, red.),« si­ger Si­mo­ne Tets­che Chri­sten­sen.

I se­mi­fi­na­ler­ne er de 16 del­ta­ge­re op­delt i to grup­per, der kø­rer mod hin­an­den tre gan­ge. De fi­re med fa­er­re­st po­int i hver de­res se­mi­fi­na­le-se­rie går vi­de­re til fi­na­len. Der gi­ves ét po­int til num­mer et i he­a­tet og ot­te po­int til num­mer ot­te i hvert løb.

Se­mi­fi­na­ler­ne kø­res li­ge­som se­ed­nings­lø­bet på en 300-400 me­ter lang ba­ne, der er byg­get i et mi­li­ta­er­om­rå­de et godt styk­ke uden for det cen­tra­le Rio. De ot­te kø­re­re star­ter på en ot­te me­ter høj ram­pe, og her­fra skal de igen­nem for­skel­li­ge kur­ver og fle­re hop, før de når mål­stre­gen.

Det er pla­ce­rin­gen i se­ed­nings­lø­bet, der af­gør, hvil­ken ba­ne man kø­rer på i se­mi­fi­na­len.

»Vi har ot­te for­skel­li­ge ba­ner derop­pe, og det er ret fedt at ha­ve in­der­ba­nen. Jo hø­je­re man en­der i tids­kørs­len, de­sto før kan man va­el­ge ba­ne, så jeg har i hvert fald en af de fi­re in­der­ba­ner. Det kan jeg godt li­de,« si­ger dan­ske­ren.

Nik­las Laust­sen kør­te kvart­fi­na­le i går, men slut­te­de na­est­sidst ef­ter si­ne tre gen­nem­kørs­ler og gik ik­ke vi­de­re til se­mi­fi­na­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.