Gud­mun­dur Gud­munds­son vs. Ta­lant Dujs­he­ba­ev

Tra­e­ne­re med an­strengt for­hold

BT - - OL I RIO -

Når Ta­lant Dujs­he­ba­ev og Gud­mun­dur Gud­munds­son skal i kamp mod hin­an­den, vil der al­tid va­e­re stort fo­kus på de to tra­e­ne­res ind­byr­des for­hold. Det sør­ge­de Dujs­he­ba­ev for, da han for to år si­den i en Cham­pions Le­ague-kamp var så op­re­vet ef­ter slut­fløjt, at han slog Gud­munds­son i de ae­d­le­re de­le. Det er blot an­den gang, de to tra­e­ne­re mø­des ef­ter sam­men­stø­det – før­ste gang var ved EM i januar, da Dujs­he­ba­ev var un­garsk land­stra­e­ner – og selv om den af­da­em­pe­de og kor­rek­te isla­en­ding for­sø­ger at sty­re udenom epi­so­den, er det åben­lyst, at de­res for­hold er be­ta­endt. På al­le pla­ner er de to tra­e­ne­re me­get for­skel­li­ge – som tra­e­ne­re og som men­ne­sker. Gud­mun­dur Gud­munds­son har et so­le­klart kon­cept, som han tror fuldt og fast på, og han er til ti­der en smu­le kon­ser­va­tiv, når der er be­hov for at ryste po­sen. Og

til at ram­me kam­pe, hvor han luk­ker helt ned for mod­stan­der­nes skyt­ter. Sam­me ta­lent be­sid­der Lan­din, som dog end­nu ik­ke har vist det i Rio. Han var lidt pla­get af ska­der i et par grup­pe­kam­pe, men den dan­ske an­fø­rer er fit for fight, og der­for var der iføl­ge ham selv in­gen und­skyld­nin­ger for, at han ik­ke red­de­de en ene­ste bold mod Slove­ni­en. Dan­ske fans kan dog fin­de trøst i, at Lan­din sja­el­dent spil­ler to dår­li­ge kam­pe i tra­ek, og mon ik­ke han er vold­somt op­sat på re­van­che mod ’Polska’ …? så er hans stil re­la­tivt ro­lig over for spil­ler­ne. Ta­lant Dujs­he­ba­ev deri­mod er en tik­ken­de bom­be, som ik­ke er ban­ge for at ta­ge chan­cer og he­le ti­den går ef­ter at få det tak­ti­ske ini­ti­a­tiv. Det gør ham far­lig på ba­en­ken, men hans enor­me tem­pe­ra­ment kan og­så gi­ve bag­slag, og han kan fuld­sta­en­dig øde­la­eg­ge en kamp for sit hold, hvis dja­e­vel­en på skul­de­ren får over­ta­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.