Nik­las Lan­din vs. Slawo­mir Sz­mal

Ke­e­per-kva­ler

BT - - OL I RIO -

de olym­pi­ske startblok­ke med ne­der­lag til Tys­kland og Bra­si­li­en, men hol­det har spil­let sig i form og står nu alt­så med be­ne­ne so­lidt plan­tet i me­dal­je­kam­pe­ne i Rio.

Den pol­ske pil op på form­ba­ro­me­te­ret aen­drer dog ik­ke på, at Dan­mark af de fle­ste hånd­bol­di­agt­ta­ge­re be­trag­tes som lil­le fa­vo­rit til at snup­pe fi­na­le­plad­sen mod en­ten Frank­rig el­ler Tys­kland. For beg­ge hold bli­ver det vig­tigt, at de stør­ste pro­fi­ler le­ve­rer va­ren, og BT gi­ver dig her tre nøg­le­du­el­ler, som me­get vel kan bli­ve alt­af­gø­ren­de for, om Dan­mark kom­mer i sin før­ste OL-fi­na­le no­gen­sin­de på her­re­si­den. Hver­ken dan­ske Nik­las Lan­din el­ler pol­ske Slawo­mir Sz­mal (fo­to) har ramt top­for­men ved OL. Men kan en af de to ke­e­pe­re stemp­le ind med klas­sen, når det ga­el­der, er der stor sand­syn­lig­hed for, at det kan gø­re af­gø­re ud­fal­det af den­ne se­mi­fi­na­le. Slawo­mir Sz­mal er ef­ter­hån­den 37 år, og han har va­e­ret med, li­ge si­den Po­len fik sit sto­re gem­me­brud med VM-sølv i Tys­kland i 2007. Han pra­este­rer ik­ke kon­ti­nu­er­ligt på sam­me fryg­tind­g­y­den­de ni­veau som tid­li­ge­re, men han har sta­dig ev­nen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.