Hi­sto­risk god mu­lig­hed

BT - - OL I RIO -

FRE­DAG 19. AU­GUST 2016

JEG SI­GER IK­KE, det bli­ver let. Men jeg si­ger, at Dan­mark står med en hi­sto­risk god mu­lig­hed for at spil­le sig i OL-fi­na­le. For før­ste gang no­gen­sin­de på her­re­si­den. Jeg fø­ler mig ret over­be­vist om, at selv den stil­le og ro­li­ge Gud­mun­dur Gud­munds­son vil­le ha­ve slå­et flik­flak af be­gej­string, hvis han før de olym­pi­ske le­ge her i Rio var ble­vet stil­let i ud­sigt, at Dan­mark kun­ne kom­me i en OL-fi­na­le ved at slå Po­len.

Det er vir­ke­lig­he­den nu, og det er, hvis man hol­der med det dan­ske lands­hold, en op­mun­tren­de en af slagsen. FOR PÅ DET her sta­die af tur­ne­rin­gen må man for­ven­te, at mod­stan­de­ren af yp­per­ste ka­rat, og med det in men­te, kun­ne det godt va­e­re me­re skra­em­men­de end Po­len.

Po­len er et godt hånd­bold­hold, lad os få slå­et det fast med det sam­me. De har sto­re pro­fi­ler, en ka­ris­ma­tisk og dyg­tig tra­e­ner i Ta­lant Dujs­he­ba­ev og så har de en ka­em­pe­stor fy­sik. Til det­te OL er det kun Frank­rig, der er bed­re stil­let på mu­skel­mas­se-fron­ten, end po­lak­ker­ne er det.

Det bli­ver helt af­gø­ren­de, at Dan­mark kan hånd­te­re den fy­sik. Det har lands­hol­det tid­li­ge­re haft pro­ble­mer med, og vi har set så sent som ved det­te OL, hvor­dan net­op den før­om­tal­te fran­ske fy­sik blev for stor en mund­fuld.

Til Dan­marks for­del ta­ler dog, at den pol­ske trup ik­ke er den bre­de­ste ved dis­se le­ge, og der­for bli­ver der truk­ket sto­re veks­ler på de sam­me spil­le­re, hvil­ket kan be­ty­de, at de ef­ter­hån­den er en smu­le ma­er­ke­de og ik­ke kan le­ve­re det sto­re fy­si­ske tryk, som de nor­malt kan. Mø­der de (po­lak­ker­ne, red.) først mod­gang og fø­ler, at dom­mer­ne, gul­vop­tør­rer­ne og ca­fe­te­ri­amut­ter er imod dem, kan de fal­de sam­me. Alt­så fal­de fuld­sta­en­dig sam­men DET VAR FY­SIK­KEN. No­get an­det er det men­tale. Den del kan vi­se sig at bli­ve det vig­tig­ste over­ho­ve­det. Po­len er nem­lig et hold, som er for­ry­gen­de skar­pt i med­vind. Kø­rer tin­ge­ne for hol­det, eks­plo­de­rer spil­ler­nes selv­til­lid, og de kan slå al­le mand­ska­ber. Men mø­der de først mod­gang og fø­ler, at dom­mer­ne, gul­vop­tør­rer­ne og ca­fe­te­ri­amut­ter er imod dem, kan de fal­de sam­me. Alt­så fal­de fuld­sta­en­dig sam­men. Det så vi så sent som ved EM på hjem­me­ba­ne i januar, da de i den sid­ste mel­lem­run­de­kamp kun­ne tå­le at ta­be med ni mål til Kro­a­tien og sta­dig avan­ce­re til se­mi­fi­na­ler­ne. Det end­te i en gi­gan­tisk polsk ned­t­ur og et ne­der­lag på he­le 14 mål!

Hol­det vir­ker dog til at ha­ve rejst sig, og vi for­mode, at de mø­der op med en stor po­r­tion selv­til­lid ef­ter de­res over­ra­sken­de sejr over Kro­a­tien. DET GØR DAN­MARK imid­ler­tid og­så. Jeg stod selv i mixed zo­ne ons­dag af­ten og in­ter­viewe­de fle­re af spil­ler­ne, og let­tel­sen var til at få øje på på fle­re ki­lo­me­ters af­stand. To gan­ge har de kik­set se­mi­fi­na­ler­ne, si­den land­stra­e­ner Gud­mun­dur Gud­munds­son over­tog for godt to år si­den. To gan­ge i tra­ek har de kik­set stort i net­op kvart­fi­na­ler­ne ved OL, ef­ter de el­lers er duk­ket op som guld­kan­di­da­ter. Beg­ge de to mi­ni­kom­plek­ser blev ryd­det af vej­en med sej­ren over Slove­ni­en, og det var ty­de­ligt, at det har fri­gjort no­get ener­gi og men­talt over­skud. Og fjer­net no­get af det enor­me pres, som spil­ler­ne har følt på de­res skul­dre.

Den mest let­te­de af dem al­le sam­men må dog va­e­re Gud­mun­dur Gud­munds­son. Den dan­ske land­stra­e­ner har sten­sik­kert va­e­ret be­vist om, at han vil­le få sva­ert ved at over­le­ve i job­bet, hvis dan­sker­ne hav­de tabt kvart­fi­na­len, og net­op den snak har da og­så fyldt mas­sivt i Rio, når der er ble­vet talt om her­re­lands­hol­det.

Det gør den ik­ke me­re. Nu hand­ler snak­ken i ste­det om en se­mi­fi­na­le, hvor Dan­mark står med go­de mu­lig­he­der for at få den sejr, som vil sen­de dem i en hi­sto­risk OL-fi­na­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.