Fø­de­kli­nik

BT - - OL I RIO -

FRE­DAG 19. AU­GUST 2016 Hjem­me­ba­ne­fa­vo­rit­ter har det FO­TO: AFP Vil­le den dan­ske STJER­NESKUD FO­TO: AFP

At­le­tik – en guld­me­dal­je og olym­pisk re­kord

med og­så at bli­ve ka­e­le­da­eg­ger an­dre ste­der. Bra­si­li­an­ske Thi­a­go Braz da Silva har sam­me po­ten­ti­a­le. Braz vandt sen­sa­tio­nelt ma­en­de­nes stangs­prings­kon­kur­ren­ce – og han gjor­de det i en fi­na­le, der in­de­holdt alt det ma­te­ri­a­le, som go­de hi­sto­ri­er er la­vet af. Rio-ynd­lin­gen var ik­ke ba­re en over­ra­sken­de vin­der for­an et ek­sta­tisk hjem­me­pu­bli­kum. Han slog og­så sin egen re­kord med 10 cen­ti­me­ter, og så sat­te han til­med olym­pisk re­kord i den dra­ma­ti­ske fi­na­le med 6,03 me­ter. Men hjem­me­ba­ne­for­de­le og re­kor­der er ik­ke det ene­ste, der har gi­vet den ba­re 22-åri­ge guld­vin­der om­ta­le. For som al­le go­de dra­ma­er har hi­sto­ri­en og­så en skurk. I hvert fald for de emo­tio­nel­le bra­si­li­an­ske fans på til­sku­er­plad­ser­ne. Fran­ske Re­naud Lavil­le­nie var stangs­prings­kon­kur­ren­cens fa­vo­rit, men til sidst blev han buhet ud. Bra­si­li­a­ner­ne vil­le ik­ke se ham kom­me over sid­ste høj­de og snup­pe Thi­a­go Braz’ guld­me­dal­je.

Det gjor­de Lavil­le­nie da hel­ler ik­ke, men ef­ter­føl­gen­de kla­ge­de han over pu­bli­kums ’chi­ka­ne’. Det tog bra­si­li­a­ner­ne som en krig­ser­kla­e­ring, hvor­for fransk­man­den måt­te la­eg­ge ryg til buh-råb un­der den kom­men­de dags me­dal­je­ce­re­mo­ni. Det ta­ger dog in­tet fra Thi­a­go Braz, der har sprun­get sig til OL-stjer­ne­sta­tus. Svøm­ning – en guld­me­dal­je og en bron­ze svøm­me­d­ar­ling ha­ve va­e­ret med på en lig­nen­de in­ter­na­tio­nal li­ste? Må­ske ik­ke. Skal hun med her? Ja, selv­føl­ge­lig. Pernille Blu­me kom ud af in­gen­ting. Uden de sto­re in­di­vi­du­el­le re­sul­ta­ter og med en pau­se fra svøm­nin­gen frisk i erin­drin­gen. Hun ta­ger hjem fra Rio med en guld­me­dal­je, en bron­ze­me­dal­je og en ny­vun­det sta­tus som et af de stør­ste og mest om­tal­te nav­ne i dansk sport. Den ka­ris­ma­ti­ske svøm­mepi­ge vandt på sen­sa­tio­nel vis gul­det i 50 me­ter fri. En sejr, der lod til at over­ra­ske ho­ved­per­so­nen li­ge så me­get som om­gi­vel­ser­ne. Hen­des ju­bel, smil og tå­rer fik der­for frit løb på me­dal­jeskam­me­len, hvor hun tog plads igen, da hun sam­men med sit hold lidt se­ne­re vandt bron­ze i 4x100 me­ter med­ley. Hun er OLs stør­ste og bed­ste dan­ske forta­el­ling. Ja, kort sagt en af dem, det er sva­er at få nok af. Bil­le­der­ne af Pernille Blu­me, der fjer­ner svøm­me­bril­ler­ne fra øj­ne­ne og ser sit navn øverst på OL-svøm­me­hal­lens re­sul­tat­tav­le, kan og vil bli­ve set igen og igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.