For­si­der og bag­si­der af me­dal­jer

BT - - OL I RIO -

OL LAK­KER MOD en­den. Rin­ge­ne har bredt sig i van­det, som forta­el­lin­ger på lang­fart med hi­sto­risk sub­stans, der ra­ek­ker helt frem til Tokyo om fi­re år. Forta­el­lin­ger om tri­um­fer og ne­der­lag med flam­mens skrift, der bra­en­der sig ind i fa el­les hukom­mel­sen. Som Olym­pi­ske Le­ge skal og kan. Mest i mo­men­tet, for lad os ba­re slå fast: OL er for­trins­vis frem­ra­gen­de fjern­syn, der tryl­le­bin­der, mens det sker, men som vi for de fle­ste di­sci­pli­ners ved­kom­men­de glem­mer igen i en ra­sen­de fart i en me­di­e­ma­et­tet tid.

Tu­ren går hjem­over, man­ge er al­le­re­de lan­det ef­ter den lan­ge fly­ve­tur fra Rio. Nog­le skal hjem og stir­re på bag­si­den af den me­dal­je, de al­drig fik, mens an­dre kan ban­ke et fy­sisk ek­sem­plar i guld, sølv el­ler bron­ze op på va­eg­gen i for­vis­ning om, at den hav­de de ik­ke li­ge kal­ku­le­ret med.

OL-me­dal­jer ko­ster man­ge pen­ge. Da den of­fi­ci­el­le DIF-målsa­et­ning om 10 me­dal­jer al­le­re­de tirs­dag var ind­fri­et, ud­tryk­te chef de mis­sion Mor­ten Rodtwitt til­freds­hed med hø­sten, men un­der­stre­ge­de og­så, at fle­re af me­dal­je fa­vo­rit­ter­ne ik­ke hav­de le­ve­top­ti l for­vent­nin­ger­ne. Der­for ven­ter en eva­lu­e­ring og­så med de kom­merci­el­le part­ne­re og sponso­rer­ne. For ja, det er dyrt at kom­me på po­di­et, og en li­ge så stor sats­ning de na­e­ste fi­re år mod Tokyo kra­e­ver ’thumbs up’ fra det øko­no­mi­ske bag­land. FI­RE ÅR ER lang tids for­be­re­del­se, om end VM- og EM-tit­ler iblandt trods alt er me­re end del­mål un­der­vejs. Den slags tit­ler kan sag­tens stå ale­ne, selv­om de for man­ge af at­le­ter­ne blot ud­gør fiks­punk­ter, for in­tet slår OL. Jo for bad­min­ton­spil­ler­ne, der tje­ner de­res pen­ge på tur­ne­rin­ger i Asi­en, fod­bold­spil­ler­ne i de­res klub­ber, cy­kel­ryt­ter­ne for nog­les ved­kom­men­de til kla­ek­ke­li­ge ga­ger på de­res hold, gol­fog ten­nis­spil­ler­ne gi­ver sig selv. Men sej­ler­ne, ro­er­ne, svøm­mer­ne, skyt­ter­ne, bry­der­ne, at­le­ti­ku­dø­ver neogal le­de­an­dre le­ve­brød­sama­tø­rer må tyt il­det fat­ti­ge støt­te­liv fra Team Dan­mark, sponso­rer­ne, for­bun­de­nes ud­strak­te ha en­der, fora­el­dre, ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner og ar­bejds­gi­ve­res rum­me­lig­hed.

Og for dem, der måt­te sid­de at stir­re på bag­si­den af den me­dal­je, de ik­ke fik med hjem fra Rio, ga­el­der det om at kom­me på fo­de igen. Mens ar­bejds­op­ga­ven fra bag­lan­dets tra­e­ne­re, id r aets psy­ko­lo­ger, fy­si­o­te­ra­pe­u­ter ,’ yo u nam e them’, og­så er åben­lys.

Og igen: Det ko­ster. Alt imens man jo sag­tens kan spør­ge, om det er pen­ge­ne va­erd. El­ler for en René Hol­ten, der kuld­sej­le­de i sin ka­jak: ’Gi­der jeg det her fi­re år me­re?’ En ver­dens­me­ster, der ryd­de­de bor­det ved det år­li­ge kåringsshow i Boxen i Her­ning for si­ne VM-pra­e­sta­tio­ner, men ven­der tom­ha­en­det hjem fra OL. I ÅR LØ­BER hans ka­e­re­ste utvivl­s­omt med det he­le i Boxen. Pernille Blu­mes guld­me­dal­je på 50 me­ter fri i svøm­ning vil stå til­ba­ge som det yp­per­ste be­vis på, at det al­tid be­ta­ler sig, hvis man selv vil. At man ik­ke kan kø­be sig til el­ler for den sags skyld va­er­disa­et­te pra­e­sta­tio­ner af den ka­li­ber. Pernille Blu­me fandt de af­gø­ren­de fem cen­ti­me­ter i sit indslag til guld i gla­e­den ved sin sport - og sit liv. End ik­ke sponso­rer kan kø­be livs­gla­e­de.

At sid­de op­pe klok­ken 3.03 en lør­dag nat i al sin mi­dal­dren­de grå­d­la­bi­li­tet og se en 22-årig svøm­me­kvin­de pra­este­re sit livs løb og skri­ve et få se­kun­der langt styk­ke dansk sports­hi­sto­rie er og­så et ud­tryk for, at den olym­pi­ske idé le­ver. For udø­ve­ren - og se­e­ren. Sidst­na­evn­te skal og­så va­e­re vil­lig til at be­ta­le pri­sen. Over li­cen­sen, skat­ten, i Brugs­en el­ler hos tips­for­hand­le­ren. Jeg gør det frem­de­les ger­ne...

FO­TO: JENS NØR­GAARD LAR­SEN

Når man som René Hol­ten Poul­sen har ar­bej­det må­l­ret­tet i fo­re år for at vin­de en OL-me­dal­je, men ik­ke får suc­ces med det, kan det godt få over­vej­el­ser­ne i for­hold til, om det er det he­le va­erd, til at boble op til over­fla­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.