Døds­stø­det?

Brønd­bys eu­ro­pa­ei­ske drøm­me ram­le­de ind i en vels­murt gra­esk ma­ski­ne, da Pa­nat­hin­ai­kos vandt 3-0 på en ko­gen­de hjem­me­ba­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Laurits Bak Lyck | la­ly@sporten.dk

Det go­de spil, den nye Brønd­by­tra­e­ner Ale­xan­der Zor­ni­ger er lyk­ke­des med på Ves­teg­nen, hav­de tran­ge kår, da de blå-gu­le i af­tes spil­le­de ude mod Pa­nat­hin­ai­kos. Det var nu, sven­destyk­ket skul­le fø­res ud i li­vet. Her, på ta­er­s­k­len til grup­pe­spil­let i Eu­ro­pa Le­ague, skul­le det for al­vor be­vi­ses, hvad Zor­ni­gers in­ten­se fod­bold­stil kun­ne ba­e­re Brønd­by til.

Run­den for­in­den var ty­ske Hertha Ber­lin ble­vet slå­et ud, og de al­tid hå­be­ful­de Brønd­by-til­ha­en­ge­re, hav­de skru­et for­vent­nin­ger­ne helt i vej­ret.

Mod­stan­de­ren var den gra­e­ske stor­klub Pa­nat­hin­ai­kos, der ef­ter at ha­ve la­det Brønd­by spil­le med be­gynd­te at tra­ek­ke fra og til sidst vandt en sten­sik­ker sejr.

Kam­pen be­gynd­te po­si­tivt for Brønd­by, der i man­ge af spil­lets facet­ter spil­le­de li­ge op med gra­e­ker­ne. Det hø­je, kon­stan­te pres og den ag­gres­si­ve stil, som Brønd­by har til­lagt sig si­den Ale­xan­der Zor­ni­gers an­komst, lod til at vir­ke mod Pa­nat­hin­ai­kos.

Men som halv­le­gen skred frem, blev det me­re og me­re Pa­nat­hin­ai­kos’ kamp. De sad på spil­let, og Brønd­by så ud til at ta­be pu­sten. Nu kun­ne gra­e­ker­ne spil­le me­get me­re frit med bol­den, uden at ha­ve dan­sker­ne sid­den­de li­ge så me­get i ha­e­le­ne.

No­get af det skyld­tes nok den ek­stre­me var­me, der var i det gra­e­ske i af­tes. He­le da­gen hav­de ter­mome­te­ret vist godt over de 30 gra­der, og selv­om mør­ket var fal­det på, var var­men sta­dig in­tens. Midt i halv­le­gen dik­te­re­de dom­me­ren der­for en ka­er­kom­men drik­ke­pau­se. Uhel­di­ge Cro­ne Un­ge Svenn Cro­ne har ef­ter som­mer få­et et lil­le gen­nem­brud på ven­stre­ba­ck­en, men han så pres­set ud i af­tes i Athen. Tan­ker­ne led­tes hen på den før­ste play­off-kamp ude mod Hertha Ber­lin, hvor han og­så hav­de sva­ert ved at kla­re det in­ter­na­tio­na­le spil.

Al­le­re­de ef­ter ot­te mi­nut­ter vi­ste dom­me­ren ham et gult kort, og 25 mi­nut­ter se­ne­re la­ve­de han et klun­tet fris­park og fik så sit an­det gu­le kort. En mand i un­der­tal var na­tur­lig­vis en stor sva­ek­kel­se af Brønd­by-

Jeg sy­nes ik­ke, der var straf­fes­park. Han ta­ger et tra­ek udenom, hvor jeg går ned og slår til bol­den, og så lader han sig fal­de Fre­de­rik Røn­now

hol­det, der nu var ude i en ren over­le­vel­ses­kamp.

Den over­le­vel­ses­kamp led et smerte­ligt kna­ek, da sven­ske Marcus Berg i dom­me­rens over­tid i før­ste halv­leg løb i dyb­den og vip­pe­de bol­den over fremad­stormen­de Fre­de­rik Røn­now og ind i net­ma­sker­ne. 1-0 til va­er­ter­ne, og Brønd­by fik no­get at ta­en­ke over i pau­sen.

Og hvad end de blå-gu­le hav­de af­talt, in­den de kom til­ba­ge på ba­nen, blev det he­le smadret fem mi­nut­ter in­de i an­den halv­leg.

Den tid­li­ge­re Ro­ma-spil­ler Vi­ctor Ib­ar­bo blev sendt i dyb­den, snød ind­skif­te­de Jesper Ju­els­gård og tog et tra­ek på kan­ten af det lil­le felt. Fre­de­rik Røn­now ka­ste­de sig ned, og så fak­tisk ud til at få lap­pen på bol­den. Desva­er­re for ham rør­te han og­så an­gri­be­ren, som va­el­te­de. Fløjten lød, dom­me­ren pe­ge­de på plet­ten, og Brønd­by-ke­e­pe­ren blev vist ud.

»Jeg sy­nes ik­ke, der var straf­fes­park. Han ta­ger et tra­ek udenom, hvor jeg går ned og slår til bol­den, og så lader han sig fal­de. Jeg red­der bol­den, men han lader sit ben ha­en­ge og fal­der på min arm. Det går hur­tigt, men jeg tror først, han fløjter for film,« sag­de Fre­de­rik Røn­now til 6’eren ef­ter kam­pen og fort­sat­te:

»In­den kam­pe­ne skal vi tjek­kes for alt mu­ligt, men in­de på ba­nen, hvor det skal af­gø­res, sker så­dan no­get, som aen­drer kam­pe­ne. Dom­me­ren var hård ved os. Det er ik­ke slut, for vi fik vist, vi kun­ne spil­le op med dem 11 mod 11, in­den dom­me­ren føl­te, han skul­le ha­ve en ho­ved­rol­le.« Und­gik den helt sto­re yd­my­gel­se Må­l­ma­ski­nen Te­emu Puk­ki blev of­ret for Mads Top­pel, der ik­ke kun­ne gø­re no­get ved straf­fes­par­ket fra den tid­li­ge­re La­zio-spil­ler Chri­sti­an Le­des­ma. 2-0 til gra­e­ker­ne, og den sva­e­re mis­sion så uover­kom­me­lig ud.

Re­sten af halv­le­gen blev en dansk kamp for li­vet, og fle­re gan­ge var Pa­nat­hin­ai­kos cen­ti­me­ter fra at sa­et­te det knu­sen­de 3-0-mål ind. Og med 10 mi­nut­ter til­ba­ge kom døds­stø­det. Igen kom scor­in­gen fra sven­ske Marcus Berg, der øje­blik­ke se­ne­re kun­ne la­de sig ud­skif­te til stå­en­de klapsal­ver.

Og var det ik­ke for små mirak­ler, stod der og­så 4 el­ler 5 på må­l­tav­len ud for gra­e­ker­ne, da un­gar­ske Istvan Vad fløjte­de af. Men yd­my­gel­sen af den stør­rel­se, Brønd­by led sid­ste ef­ter år mod en an­den gra­esk klub, PAOK, ude­blev.

Brønd­by har brug for mirak­ler i na­e­ste tors­dags re­tur­kamp. Mon Zor­ni­ger har så­dan nog­le i sin ty­ske tak­tik-ta­ske?

FO­TO: EPA

Brønd­by-må­l­mand Fre­de­rik Røn­now var langt fra enig i dom­me­rens rø­de kort og straf­fe til Pa­nat­hin­ai­kos’ Vi­ctor Ib­ar­bo i gårs­da­gens Eu­ro­pa Le­ague-op­gør. Ke­e­pe­ren måt­te dog se si­ne hold­kam­me­ra­ter ta­be 0-3 på ude­ba­ne og ven­de hjem til Dan­mark med et sva­ert ud­gangs­punkt før na­e­ste uges re­tu­ro­p­gør. Spørgs­må­let er, om tra­e­ner Ale­xan­der Zor­ni­ger (lil­le fo­to) har nog­le mirak­ler i tak­tik-ta­sken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.