DØ­DE ALE­NE OG UDEN FA­MI­LIE

Kol­le­ga fandt revy­kon­gen Jo­hn Mar­ti­nus død:

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Lotte Scharff | lots@bt.dk Jan Ha­ve Erik­sen | jae@bt.dk Sus­an­ne Jo­hans­son | suss@bt.dk

Han har va­e­ret Hit­ler, Kho­me­i­ni, Jens Jør­gen Thor­sen, Hen­rik Vold­borg, Kri­sten Pouls­gaard, Poul Schlüter, Gert Pe­ter­sen og Ni­els Hel­veg Pe­ter­sen. Men nu er det slut med at bril­le­re i pa­ro­di­er på an­dre. Nu er sku­e­spil­ler og revy­stjer­ne Jo­hn Mar­ti­nus død. Kun 77 år gam­mel blev han ons­dag af­ten fun­det i sit ra­ek­ke­hus i Lyng­by, hvor han sand­syn­lig­vis hav­de lig­get død i fle­re da­ge. Kun i sel­skab med sin hund.

Mar­ti­nus – som trods oven­na­evn­te pris­be­løn­ne­de pra­e­sta­tio­ner nok bedst hu­skes for rol­len som na­ziHol­ger i tv-se­ri­en ’Ma­ta­dor’ – dø­de ale­ne og ta­ger sin sto­re sorg med i gra­ven. Sor­gen over al­drig at ha­ve få­et børn.

»Det var én af de ting, der red ham som en ma­re, at han al­drig blev far. For han elskede jo børn,« som Jo­hn Mar­ti­nus’ go­de ve­nin­de Ben­te Pug­gaard, en­ke ef­ter sku­e­spil­ler Bjørn Pug­gaard-Mül­ler, si­ger til BT. Og hun fort­sa­et­ter:

»For man­ge år si­den gjor­de han en bal­let­pi­ge gravid. Desva­er­re mi­ste­de hun bar­net, in­den det blev født.«

Må­ske var det fra­va­e­ret af en far i sit eget liv, der gjor­de drøm­men om et barn så alt­op­slu­gen­de. Selv var Jo­hn Mar­ti­nus nem­lig et si­despring, re­sul­ta­tet af en lystig af­ten i Ha­reskov Dan­se­pavil­lon, hvor det ik­ke kun var mu­sik­ken, der lok­ke­de. Mo­de­ren faldt pla­dask for en 11 år ae­l­dre pi­a­nist. Som desva­er­re vi­ste sig al­le­re­de at va­e­re gift og ha­ve en dat­ter.

Sing­le og ho­mo­seksu­el

Der­for vok­se­de han op ale­ne. Med sin mor. Og sja­eld­ne mø­der med fa­de­ren.

»Når jeg så ham, kun­ne jeg na­e­sten ik­ke få mig selv til at si­ge ’far’,« har Jo­hn Mar­ti­nus for­talt i et af de man­ge fored­rag, der var en del af sku­e­spil­le­rens le­ve­vej de sid­ste man­ge år.

Jo­hn Mar­ti­nus bo­e­de ale­ne. Var sing­le. Og ho­mo­seksu­el. Hvil­ket uden tvivl kom­mer som en stor over­ra­skel­se for man­ge af hans fans.

Men det var ik­ke no­get, han for­søg­te at skju­le. Men hel­ler ik­ke no­get, han hav­de be­hov for at skil­te med.

»Vi vid­ste det jo al­le sam­men,« si­ger Lis­bet Da­hl.

»Men nog­le men­ne­sker er me­re per­son­li­ge med de­res pri­vat­liv, og jeg tror, at det var dét. For det var in­gen hem­me­lig­hed.«

El­ler som Ste­fan Fønns ud­tryk­ker det:

»Jo­hn pra­le­de ik­ke med sin ho­mo­seksu­a­li­tet. Han har ba­re le­vet sit liv og haft sin seksu­el­le ob­ser­vans. Den har han ik­ke ge­ne­ret an­dre med.« Lå død på gul­vet Og tragisk nok har Jo­hn Mar­ti­nus til­sy­ne­la­den­de ik­ke ge­ne­ret no­gen til­stra­ek­ke­ligt i den sid­ste tid.

I me­re end en uge hav­de om­ver­de­nen va­e­ret uden kon­takt til 77-åri­ge Jo­hn Mar­ti­nus. Det fik ons­dag pi­a­ni­sten Mi­cha­el Due til at kø­re for­bi det fi­ne, lil­le ra­ek­ke­hus i Lyng­by, hvor han for­ga­e­ves ban­ke­de på dø­ren.

»Ved hja­elp af en na­bo kom Mi­cha­el Due ind i hu­set. Og dér lå Jo­hn død på gul­vet,« forta­el­ler ve­nin­den Ben­te Pug­gaard og fort­sa­et­ter:

»Han blev kørt på rets­me­di­cinsk på Rigs­ho­spi­ta­let, hvor man vil­le un­der­sø­ge, hvad han var død af.

Det red ham som en ma­re, at han al­drig blev far. For han elskede jo børn Ben­te Pug­gaard

Men man var ret sik­ker på, at det var en na­tur­lig død. Han var sim­pelt­hen fal­det om på gul­vet. Det mest be­kym­ren­de var, at hans hund var der. Men den hav­de ik­ke gi­vet lyd fra sig.«

Jo­hn Mar­ti­nus dø­de ale­ne. Ef­ter­la­der sig in­gen fa­mi­lie. Kun sorg hos flok­ken af ven­ner, be­kend­te og tid­li­ge­re kol­le­ger.

»Egent­lig er det lidt trist, at jeg al­drig fik børn, som kun­ne ta­ge sig lidt af mig på mi­ne ae­l­dre da­ge. Men li­vet har ma­get sig an­der­le­des,« som Jo­hn Mar­ti­nus selv sag­de for et år si­den til Ek­stra Bla­det. De fle­ste er gå­et bort I dag er langt de fle­ste af ’Ma­ta­dor’s stjer­ner gå­et bort. Mar­ti­nus har stå­et ved ki­sten og sagt far­vel til hver og én. Nu er det ven­ner­ne, der skal la­eg­ge ham i gra­ven.

Ma­ta­dor-rol­len for­fulg­te ham he­le li­vet

FO­TO: CLAUS BECH

I me­re end en uge hav­de om­ver­de­nen va­e­ret uden kon­takt til Jo­hn Mar­ti­nus. Ons­dag blev han fun­det død i sit ra­ek­ke­hus i Lyng­by.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.