MIT LIVS TRAGEDIE

NY BOG : Nu forta­el­ler Per Stig om sin smer­te

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Sø­ren Mor­ten­sen

Vi er ramt af en for­ban­del­se

Mit liv liv har budt på man­ge tab, forta­el­ler tid­li­ge­re uden­rigs­mi­ni­ster Per Stig Møl­ler.

I erin­drings­bo­gen ’Da­ge og kam­pe’, der ud­kom­mer på tors­dag, får man et sja­el­dent ind­blik i de dy­be per­son­li­ge tra­ge­di­er, der har ramt den man­ge­åri­ge kon­ser­va­ti­ve po­li­ti­ker, mi­ni­ster og for­fat­ter.

Fra han i en ung al­der mi­ste­de søste­ren Han­ne, til han som vok­sen var vid­ne til, at hans mor Lis dø­de af kra­eft ef­ter la­e­ge­s­jusk, og til han sent i li­vet mi­ste­de først sin far Poul og der­ef­ter hu­stru­en Sal­ly, med hvem han nå­e­de at få 30 go­de år.

Sa­er­ligt uba­er­ligt var ta­bet af Sal­ly, for­di la­e­ger­ne og­så i hen­des til­fa­el­de fejl­vur­de­re­de tid­li­ge tegn på kra­eft. Da det i år 2001 var alt for sent at gri­be ind, for­kor­te­de la­e­ger­ne hen­des liv med vold­som strå­le­be­hand­ling, hvil­ket de bag­ef­ter er­kend­te.

Søn­nen As­ger sled sig selv op og dø­de i 2010 af et hjer­te­stop, 44 år gam­mel.

Ska­eb­nens uret­fa­er­dig­hed

Så man­ge tab af na­e­re fa­mi­lie­med­lem­mer har ef­ter­ladt den 73-åri­ge Per Stig Møl­ler med en fø­lel­se af ska­eb­nens uret­fa­er­dig­hed, og han skri­ver et sted i bo­gen di­rek­te, at der ’hvi­ler en for­ban­del­se over den gren af Møl­ler-sla­eg­ten’, som han til­hø­rer.

Er du bit­ter i dag?

»Jeg ta­enk­te me­get over den sa­et­ning, da jeg skrev den,« si­ger Per Stig Møl­ler, som BT har talt med i an­led­ning af bog­ud­gi­vel­sen.

Når han al­li­ge­vel bru­ger et så sta­er­kt ord som ’for­ban­del­se’, skyl­des det, for­kla­rer han, at han har set et me­get vold­somt møn­ster i de man­ge tab.

»Man stil­ler sig selv det spørgs­mål, hvad er det for no­get? Jeg tal­te med en pra­est om det, ef­ter jeg mi­ste­de Sal­ly. Og så sva­re­de han ba­re: ’Ja­men, der er nog­le der bli­ver ramt hårdt’,« si­ger han.

Det er vig­tigt for ham at forta­el­le om de fejl, la­e­ger­ne be­gik.

»El­lers sid­der jeg ba­re og ren­va­sker det he­le. Der er en bit­ter­hed over, at man ik­ke lyt­te­de,« si­ger han og forta­el­ler, hvor­dan han for­lod ho­spi­ta­let i vre­de.

»Jeg sag­de til dem, at jeg vil ha­ve en for­kla­ring. Men først om tre uger, for jeg er så vred på jer nu,« erin­drer han. Nog­le uger se­ne­re gav la­e­ger­ne ham ret. Man hav­de ik­ke ta­get op­lys­nin­ger fra Sal­lys øjen­la­e­ge al­vor­ligt, da han fle­re år for­in­den fik mi­stan­ke om, at hun hav­de en lil­le tu­mor i hjer­nen. Og man sad Per Stig Møl­lers ad­vars­ler over­hø­rig, da han ef­ter Sal­lys an­den strå­le­be­hand­ling for­tal­te la­e­ger­ne, at hans hu­stru ik­ke kun­ne hol­de til me­re. Han sid­der i dag til­ba­ge med en for­nem­mel­se af, at Sal­ly hav­de få­et lov at le­ve, hvis la­e­ger­ne hav­de re­a­ge­ret i ti­de. Har du i åre­nes løb for­so­net sig med det?

»Nej, man for­so­ner sig jo al­drig med det. Jeg sy­nes sta­dig, det i beg­ge til­fa­el­de er ka­ta­stro­falt. Jeg kan ik­ke ba­re sid­de og si­ge, at de gjor­de det så godt, vel. Men li­vet går vi­de­re. Jeg har få­et Xukun og bør­ne­børn. Så li­vet går vi­de­re, man mi­ster og man får. Hvis man er hel­dig får man. Jeg har få­et det tred­je bar­ne­barn her i for­å­ret,« si­ger han.

Per Stig Møl­ler har al­tid hyl­det ik­ke at ta­le med pres­sen om sit pri­vat­liv. Må­ske skyl­des det, at han fra barns­ben op­le­ve­de, hvor­dan jour­na­li­ster fra avi­ser og uge­bla­de kom og gik i de­res hjem. Hans fora­el­dre Poul og Lis Møl­ler var kendt af gud og hver­mand. Han som kon­ser­va­tiv fol­ke­tings­mand og fi­nans­mi­ni­ster. Hun som jour­na­list med sta­er­kt so­ci­alt en­ga­ge­ment og se­ne­re po­li­ti­ker. Brug for at se sig til­ba­ge Må­ske er for­kla­rin­gen ba­re, at Per Stig Møl­ler nu har truk­ket sig ud af po­li­tik og har brug for at se til­ba­ge på de ting, der pra­e­ge­de hans liv på godt og ondt.

»Hvis man skal skri­ve erin­drin­ger, skal de skri­ves, så man kan se, at der er en per­son bag­ved. ik­ke kun to­di­men­sio­nelt, men tre­di­men­sio­nelt. Man må en­ten gø­re det på den må­de, el­ler helt la­de va­e­re. Li­vet skal le­ves po­e­tisk, po­li­tisk og re­li­gi­øst. Jeg er nu, ef­ter jeg har truk­ket mig til­ba­ge fra det of­fent­li­ge liv og slut­te­de som kir­ke­mi­ni­ster, i min re­li­gi­øse, min kon­tem­p­la­ti­ve fa­se i li­vet, hvor man ser til til­ba­ge og spej­der ef­ter nog­le linjer, så man kan se spo­ret. Der er selv­føl­ge­lig per­son­li­ge tra­ge­di­er i et­hvert liv. Li­vet er at mi­ste, og jo la­en­ge­re man le­ver, des me­re mi­ster man. Jeg sy­nes, folk har godt af at vi­de, at vi po­li­ti­ke­re, som står dér med vo­res fi­ne, sik­re fa­ca­de, og­så har van­ske­lig­he­der bag ved os når vi går ud på sce­nen.«

’’ Jeg sy­nes, folk har godt af vi­de, at vi po­li­ti­ke­re, som står dér med vo­res fi­ne, sik­re fa­ca­de, og­så har van­ske­lig­he­der bag ved os Per Stig Møl­ler

FOTO: HENNING BAGGER

I 2001 mi­ste­de Per Stig Møl­ler sin ko­ne Sal­ly til kra­ef­ten. De to ses her ved et kon­ser­va­tivt lands­råd i 1997.

FOTO: BRI­AN RASMUSSEN

Per Stig Møl­ler mi­ste­de i 2010 søn­nen As­ger, som han hav­de med sin før­ste ko­ne Git­te Ja­e­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.