Mes­ser­s­ch­midt ufor­stå­en­de

Ved ik­ke, om han kan frem­la­eg­ge do­ku­men­ta­tion i sag om fon­den Meld, hvor han er politianmeldt

BT - - NYHEDER - /ritzau/ og jlu

»Jeg har sva­ert ved at se, at sa­gen har no­get med iden­ti­tet­sty­ve­ri at gø­re.« Så­dan ly­der det fra Dansk Fol­ke­par­tis med­lem af EU-Par­la­men­tet Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt i et in­ter­view med TV2 News. Hans tid­li­ge­re par­ti­fa­el­le og nu uaf­ha­en­gi­ge med­lem af par­la­men­tet Rik­ke Karls­son po­li­ti­an­meld­te ham tors­dag for iden­ti­tet­sty­ve­ri.

Sa­gen er en ud­lø­ber af DFs om­dis­ku­te­re­de brug af mid­ler fra den EU­støt­te­de fond Meld.

Do­ku­men­ter fra det fran­ske in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­um, som Ek­stra Bla­det frem­lag­de tors­dag, vi­ser, at bå­de par­la­ments­med­lem­met Jørn Do­hr­mann (DF) og Rik­ke Karls­son har va­e­ret med­lem­mer af le­del­sen i Meld.

De blev valgt på fon­dens ge­ne­ral­for­sam­ling til­ba­ge i novem­ber 2014, hvor in­gen af dem var til ste­de. Do­ku­men­ter­ne har Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt un­der­skre­vet. Iføl­ge Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt har han ført en ’mas­se’ sam­ta­ler om, hvor­dan DF’s med­lem­mer af Eu­ro­pa-Par­la­men­tet skul­le hånd­te­re de to fon­de. Men han er ik­ke sik­ker på, at han kan frem­la­eg­ge do­ku­men­ta­tion for ind­hol­det af sam­ta­ler­ne.

»Jeg skal an­er­ken­de, at jeg ik­ke er sik­ker på, at vi har skre­vet det ned.

Jeg vil se, hvad der lig­ger, når jeg kom­mer til­ba­ge til Bruxel­les,« si­ger Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt til TV2 News.

Mes­ser­s­ch­midt be­fin­der sig i Dan­mark i som­mer­fe­ri­en, der i Bruxel­les lig­ger i au­gust.

»Jeg har talt med Jørn her til mor­gen, og han genkal­der, at vi har haft man­ge snak­ke og mø­der, hvor det er ble­vet na­evnt,« si­ger Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt til par­ti­fa­el­len Jørn Do­hr­manns ud­ta­lel­se om, at han ik­ke vid­ste, han var i Melds be­sty­rel­se.

»Al­le nik­ke­de til at bli­ve med­lem­mer af be­sty­rel­sen,« si­ger Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt.

»Det, man skal for­stå, er, at med så lil­le en for­e­ning, som Meld var - med 12-13 med­lem­mer - der in­vi­te­re­de vi al­le med - bå­de dem, der sad i be­sty­rel­sen, og dem, der ik­ke gjor­de.« For­kla­res som ad­mi­ni­stra­tiv fejl BT vil­le ger­ne ha­ve haft Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt til at ud­dby­de si­ne for­kla­rin­ger om Meld. Ik­ke mindst den om­sta­en­dig­hed, at Rik­ke Karls­son iføl­ge do­ku­men­ter frem­lagt i Ek­stra Bla­det, stod op­ført som med­lem af le­del­sen i Meld som li­tau­er. Iføl­ge Rik­ke Karls­son skal der va­e­re syv for­skel­li­ge na­tio­na­li­te­ter i en fond for at kun­ne få ud­be­talt EU­mid­ler.

BT har sendt føl­gen­de spørgs­mål til Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt på sms:

’Kan du for­kla­re, hvor­dan det kan la­de sig gø­re, at Rik­ke Karls­son, an­gi­ve­ligt har stå­et op­ført som med­lem af ho­ved­be­sty­rel­sen i Meld med en li­tau­isk na­tio­na­li­tet?’

Mor­ten Mes­ser­s­ch­midts pres­se­rå­d­gi­ver har pr. sms sva­ret, at det må skyl­des en ad­mi­ni­stra­tiv fejl, at Rik­ke Karls­son stod op­ført som li­tau­er.

FOTO: JENS NØRGAARD LARSEN

Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt har sva­ert ved at se, at den ver­se­ren­de sag har no­get at gø­re med iden­ti­tet­sty­ve­ri.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.