VIL­LE GRA­VE DØD ROCKER OP

BT - - NYHEDER -

GRAVSKAENDING Han fik ro­ck­er­nes svar på en stats­mands­be­gra­vel­se. Mo­tor­cy­kel­kor­te­ge. Mas­ser af ryg­ma­er­ker. En stor sten af gra­nit med klub­bens logo. Tek­ni­ke­re sik­rer spor Men et ukendt an­tal ha­er­va­er­ks­ma­end har sne­get sig ind på kir­ke­går­den ved Gra­e­sted Kir­ke. Dér har de va­el­tet ro­ck­e­rens grav­sten og til­sy­ne­la­den­de for­søgt at gra­ve ham op af jor­den. Et fore­ha­ven­de, de åben­bart har op­gi­vet, in­den de nå­e­de ned til ki­sten.

Ger­nings­ste­det om­kring gra­ven var fre­dag mor­gen spa­er­ret af med po­li­ti­strim­mel, mens kri­mi­nal­tek­ni­ke­re ar­bej­de­de på ste­det for at fin­de og sik­re spor.

»Vi fik en an­mel­del­se om sa­gen fre­dag mor­gen, ef­ter at det var ble­vet Nu er der nog­le tek­ni­ske un­der­sø­gel­ser i gang på grav­ste­det, og fo­re­lø­big har vi in­gen idé om, hvad mo­ti­vet til gravska­en­de­ri­et kan ha­ve va­e­re op­da­get af nog­le gra­ve­re, der er til­knyt­tet kir­ken. Umid­del­bart ser det ud til, at grav­ste­nen er ble­vet va­el­tet, og at der er ble­vet gra­vet på grav­ste­det. Det ty­der dog ik­ke på, at man er nå­et ned til ki­sten – så dybt har man slet ik­ke va­e­ret,« op­ly­ser ef­ter­forsk­nings­le­der Ken­neth Støv­ha­se fra Nord­s­ja­el­lands Po­li­ti til BT og til­fø­jer:

»Der er umid­del­bart ik­ke no­get som ty­der på, at der er fjer­net no­get fra grav­ste­det. Nu er der nog­le tek­ni­ske un­der­sø­gel­ser i gang på grav­ste­det, og fo­re­lø­big har vi in­gen idé om, hvad mo­ti­vet til gravska­en­din­gen kan ha­ve va­e­ret.« Skud­dra­ma ef­ter drab Man­den, der slog Big Mac ihjel, var 24-åri­ge Den­nis Kro­no­me Vester­gaard. Han hav­de fle­re dom­me for vold og drabs­for­søg bag sig. På ger­nings­tids­punk­tet hav­de han pum­pet sig med ste­roi­der. Han blev idømt for­va­ring, for­di ret­ten fandt, at han ud­gjor­de en na­er­lig­gen­de fa­re for an­dres liv og hel­bred.

In­den ret­ten hav­de af­sagt dom, for­søg­te fem un­ge ma­end iføl­ge po­li­tiets sig­tel­se at skaf­fe ret­fa­er­dig­hed ad an­den vej.

20. marts 2015 blev der skudt mod et hus, hvor den 24-åri­ges lil­le­bror be­fandt sig. Lil­le­broren var og­så til ste­de, da Big Mac blev dra­ebt og blev op­rin­de­ligt an­holdt og sig­tet.

Stem­nin­gen var yderst an­s­pa­endt, da de to brød­re blev frem­stil­let i grund­lovs­for­hør, og der var fle­re Ban­di­dos-ro­ck­e­re til ste­de i retslo­ka­let.

Lil­le­broren slap imid­ler­tid for til­ta­le, da han ik­ke hav­de slå­et to­pro­ck­e­ren.

Om ha­er­va­er­ket mod Big Ma­cs grav har re­la­tion til dra­bet og det ef­ter­føl­gen­de sky­de­ri, er end­nu uvist.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.