LIGSKATTEN

BT - - NYHEDER -

BOLIGBESKATNING Der er lagt op til et po­li­tisk slags­mål af de helt sto­re det kom­men­de ef­ter­år, når re­ge­rin­gen skal fin­de et fler­tal for en re­form af det nu­va­e­ren­de ejen­doms­skat­te­sy­stem, som har vist sig at va­e­re bå­de upra­e­cist og uret­fa­er­digt. For mens lej­lig­hed­s­e­jer­ne de se­ne­ste år stort set er gå­et helt fri af skat­testig­nin­ger, så har hu­se­jer­ne i spe­ci­elt ho­ved­stads­om­rå­det ma­er­ket en støt sti­gen­de grund­skyld. En for­skel, som og­så po­li­ti­ker­ne

ma­er­ker. El­ba­ek slip­per bil­ligt BT har kort­lagt en lil­le hånd­fuld po­li­ti­ke­res egen bo­ligskat. Kort­la­eg­nin­gen un­der­stre­ger, hvor

for­skel­ligt skat­ten ram­mer. Ek­sem­pel­vis slip­per Al­ter­na­ti­vets for­mand Uf­fe El­ba­ek bil­ligt, for­di han bor i en lej­lig­hed i den mon­da­e­ne del af Fre­de­riks­berg, mel­lem Gam­mel Kon­ge­vej og Fre­de­riks­berg Al­lé.

Iføl­ge den se­ne­ste of­fent­li­ge vur­de­ring er hans lej­lig­hed 3,5 mil­li­o­ner kro­ner va­erd. Sam­let be­ta­ler han kun 18.170 kro­ner i ejen­doms­skat­ter om året. Det sva­rer til 5.192 kro­ner for hver mil­li­on, lej­lig­he­den er va­erd.

Nog­le få ki­lo­me­ter fra ham bor den tid­li­ge­re skat­te­mi­ni­ster Hol­ger K Ni­el­sen fra SF. Han bor i et hus i Val­by, der er vur­de­ret til 3,9 mil­li­o­ner kro­ner. Han be­ta­ler 68.028 kro­ner i skat om året. Her­af ud­gør grund­skyl­den 48.603 kro­ner. Hol­ger K. Ni­el­sen be­ta­ler alt­så 17.443 kro­ner for hver mil­li­on, hu­set er va­erd.

År­sa­gen til den sto­re for­skel er, at der si­den 2002 har va­e­ret skat­te­stop på ejen­doms­va­er­diskat­ten, mens grund­skyl­den - som er den skat, man be­ta­ler for sel­ve grun­den - kun har va­e­ret om­fat­tet af et skat­te­loft. Så mens ejen­doms­va­er­diskat­ten har holdt sig i ro, så er grund­skyl­den i kom­mu­ner med sti­gen­de grund­pri­ser ty­pisk ste­get med seks pro­cent om året. »Lej­lig­hed­s­e­jer­ne be­ta­ler i sa­gens na­tur ik­ke så me­get i grund­skyld, da man er fle­re om at de­le byr­den. Til gen­ga­eld be­ta­ler hu­se­jer­ne me­get i grund­skyld, og den er tord­net i vej­ret på trods af skat­te­stop­pet. Ba­re det at ta­le om et skat­te­stop må alt­så si­ges at va­e­re en sand­hed med mo­di­fi­ka­tio­ner. Det er i hvert fald ik­ke så­dan, det fø­les som hu­se­jer,« si­ger Mik­kel Hø­egh, der er for­bru­ge­rø­ko­nom i BRFkre­dit. ’Uret­fa­er­digt’ Han kal­der sy­ste­met uret­fa­er­digt.

»Vi har det ho­ved­prin­cip i dansk skat­te­lov­giv­ning, at man be­skat­ter sym­me­trisk. Det vil si­ge, at man be­skat­ter ak­ti­ver ens. Der­for bry­der det med et ba­e­ren­de ele­ment i den dan­ske skat­te­lov­giv­ning, når man be­skat­ter ak­ti­ver, som har sam­me va­er­di, så for­skel­ligt. Set med de bril­ler er det uret­fa­er­digt, at for­skel­len er så stor,« si­ger Mik­kel Hø­egh.

Som en af de hårdt ram­te po­li­ti­ke­re er Hol­ger K. Ni­el­sen hel­ler ik­ke be­gej­stret for det nu­va­e­ren­de sy­stem.

»Jeg er da glad for min ha­ve, men det er en vold­som for­skel, og der­for me­ner jeg og­så, at man skal se på, om ik­ke man kan fin­de én sam­let ejen­doms­be­skat­ning. Det er hen­sigts­ma­es­sigt. Hvor­dan det kon­kret skal ud­for­mes, ved jeg ik­ke, men det vil jo nok be­ty­de, at lej­lig­hed­s­e­je­re vil skul­le be­ta­le lidt me­re,« si­ger han.

Som hu­se­jer er Hol­ger K. Ni­el­sen ik­ke ba­re ud­for­dret af den at­trak­ti­ve be­lig­gen­hed i Kø­ben­havn og den med­føl­gen­de hø­je grund­va­er­di. Han ram­mes og­så af, at Kø­ben­havns Kom­mu­ne er en af lan­dets dy­re­ste med en grund­skyldspro­mil­le på 34. I an­dre kom­mu­ner er Du be­ta­ler to for­mer for ejen­doms­skat: Ejen­doms­va­er­diskat og grund­skyld. Ejen­doms­va­er­diskat­ten er den skat du be­ta­ler af den sam­le­de va­er­di af bo­li­gen, og den er har si­den 2002 va­e­ret låst fast i kro­ner og øre af et skat­te­stop. Ejen­doms­va­er­diskat­ten ma­er­kes i min­dre grad, for­di den bli­ver be­talt i form af et la­ve­re fradrag. Grund­skyl­den, den la­ve­re. Ek­sem­pel­vis i Gen­tof­te, hvor den er på 16, som er det la­vest mu­li­ge ni­veau. Det er og­så for­kla­rin­gen på, at De Kon­ser­va­ti­ves skat­te­o­rd­fø­rer Bri­an Mik­kel­sen “kun” be­ta­ler 160.801 kro­ner for sit og ko­nens pa­lae i Hel­lerup ved Øre­sund på trods af en of­fent­lig vur­de­ring på 23,8 mil­li­o­ner kro­ner. Det be­ty­der, at Bri­an Mik­kel­sen be­ta­ler 6.756 kro­ner i ejen­doms­skat­ter for hver mil­li­on, som hu­set er va­erd.

Kom­mer man va­ek fra de stør­re by­er, så er be­skat­nin­gen mar­kant la­ve­re i kro­ner og øre. Ek­sem­pel­vis be­ta­ler Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl sam­let 19.147 kro­ner i sam­let ejen­doms­skat for hus og ha­ve i Thy­re­god. Ta­ges der høj­de for hu­sets va­er­di på 1,35 mio. kro­ner, så er be­skat­nin­gen dog høj. DF-for­man­den be­ta­ler 14.183 for hver mil­li­on hu­set er va­erd. Fle­re for­slag For­sla­get om at la­eg­ge de to skat­ter grund­skyld og ejen­doms­va­er­diskat sam­men til én sam­let ejen­doms­skat er blot et af de løs­nings­for­slag, der i øje­blik­ket lig­ger på bor­det før ef­ter­å­rets po­li­ti­ske for­hand­lin­ger, som kom­mer sam­ti­dig med, at et nyt vur­de­rings­sy­stem skal er­stat­te det hid­ti­di­ge kri­ti­se­re­de sy­stem. Bå­de De Kon­ser­va­ti­ve og Li­be­ral Al­li­an­ce øn­sker at slå de to bo­ligskat­ter sam­men, mens så­vel Ven­stre som Dansk Fol­ke­par­ti hol­der mu­lig­he­den åben uden dog at vil­le la­eg­ge sig fast på mo­del­len.

Iføl­ge Mik­kel Hø­egh er det dog en god idé.

»Ti­den er til en grund­la­eg­gen­de aen­dring af sy­ste­met, så man und­går at fort­sa­et­te med lap­pe­løs­nin­ger,« si­ger han. Et an­det for­slag fra De Kon­ser­va­ti­ve ly­der på at drop­pe al boligbeskatning og i ste­det be­skat­te ge­vin­ster.

som er den skat man be­ta­ler af grun­dens va­er­di, er kun om­fat­tet af et skat­te­loft. Det be­ty­der, at den må sti­ge med op til syv pro­cent om året. Ty­pisk sti­ger den med seks pro­cent. Ud­over Skats vur­de­ring af grun­dens va­er­di, så af­ha­en­ger grund­skyl­den og­så af den en­kel­te kom­mu­nes grund­skyldspro­mil­le, som kan lig­ge på mel­lem 16 og 34. Grund­skyl­den ind­kra­e­ves via giro­kort og be­ta­les alt­så - mod­sat ejen­doms­va­er­diskat­ten - af al­le­re­de be­skat­te­de pen­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.