Na­zi­ster fik fin­ge­ren

BT - - NYHEDER -

KONTROVERSIELT Må en tysk vi­ce­kans­ler mi­ste be­sin­del­sen og gi­ve fuck­fin­ger til en ban­de brø­len­de ny­na­zi­ster? Ty­sker­ne er del­te i spørgs­må­let om det pas­sen­de i en so­ci­al­de­mo­kra­tisk fuck­fin­ger ef­ter en epi­so­de for­ri­ge fre­dag i lands­by­en Salz­git­ter i del­sta­ten Nor­dr­he­in-West­fa­len.

På vej til et va­el­ger­mø­de i den lo­ka­le par­ti­for­e­ning blev vi­ce­kans­ler Sig­mar Ga­bri­el af­brudt af en grup­pe høj­re­ra­di­ka­le de­mon­stran­ter, der råb­te ska­eldsord og be­skyld­nin­ger om lands­for­ra­e­de­ri ef­ter den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske par­ti­for­mand og øko­no­mi­mi­ni­ster.

Som spon­tan re­ak­tion vi­ste Ga­bri­el der­ef­ter lan­ge­fin­ge­ren til de frem­mød­te høj­re­ra­di­ka­le.

Ef­ter­føl­gen­de er Sig­mar Ga­bri­el ble­vet kri­ti­se­ret i ty­ske me­di­er for ik­ke at ta­ge hen­syn til den go­de to­ne i en sta­dig me­re rå po­li­tisk de­bat på de so­ci­a­le me­di­er i Tys­kland.

Fle­re avi­ser vur­de­rer, at Ga­bri­el som po­li­tisk for­bil­le­de bur­de ha­ve und­ladt at for­fal­de til den slags ik­ke­ver­ba­le til­ken­de­gi­vel­ser.

»Han bur­de ha­ve vist dem en kold skul­der og ry­stet pro­vo­ka­tio­nen af sig. Ga­bri­el har ty­de­lig­vis sva­ert ved at hol­de sig til top­po­li­ti­ke­res re­gel num­mer ét. Ef­ter­hån­den gi­ver so­ci­al­de­mo­kra­ten ind­tryk af be­vidst man­gel på eti­ket­te,« skri­ver avi­sen Ta­ge­s­spie­gel. Skul­le ha­ve brugt beg­ge ha­en­der An­dre avi­ser bi­fal­der Ga­bri­els fø­lel­ses­ud­brud: »Hvis Ga­bri­el ik­ke hav­de re­a­ge­ret, vil­le det ha­ve va­e­ret fat­tigt. Det ene­ste, man kan be­brej­de ham, er, at han skul­le ha­ve brugt beg­ge ha­en­der,« skri­ver Die Welt.

Ga­bri­els fuck­fin­ger kom først til of­fent­lig­he­dens kend­skab, da det ty­ske na­zist­par­ti NPDs ung­doms­af­de­ling gjor­de vi­deo­en til­ga­en­ge­lig på net­tet.

I vi­deo­en fra Salz­git­ter rå­ber en af de frem­mød­te ny­na­zi­ster til den ty­ske vi­ce­kans­ler: »Din far el­ske­de sit land. Og hvad gør du? Du øde­la­eg­ger det.« Sig­mar Ga­bri­el har fle­re gan­ge lagt af­stand til sin far, der var over­be­vist med­lem af det ty­ske na­zist­par­ti.

Det er ik­ke før­ste gang, at en so­ci­al­de­mo­kra­tisk top­fi­gur va­ek­ker op­sigt med en ud­strakt lan­ge­mand.

Un­der valg­kam­pen til for­bunds­dags­val­get i 2013 hø­ste­de da­va­e­ren­de fi­nans­mi­ni­ster og kans­ler­kan­di­dat Pe­er Ste­in­brück bå­de ap­plaus og kri­tik ef­ter at ha­ve op­t­rå­dt på for­si­den af den lands­da­ek­ken­de avis Süd­deut­sche Ma­ga­zin med en ud­strakt lang­fin­ger.

Og i 2000 gav Wol­f­gang Cle­ment, da­va­e­ren­de so­ci­al­de­mo­kra­tisk mi­ni­ster­pra­esi­dent i Nor­dr­he­in-West­fa­len, un­der ver­dens­ud­stil­lin­gen Expo fuck­fin­ger til en grup­pe un­ge men­ne­sker, der spurg­te: »Hvem er du egent­lig?«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.