Hans En­gell får blid med­fart

BT - - NYHEDER -

KONFLIKT Per Stig Møl­ler går let hen over hi­sto­ri­er­ne om al­le de kni­ve, som hans gam­le ri­val Hans En­gell plan­te­de i ryg­gen på ham, da det kon­ser­va­ti­ve blod­bad stod på i slut­nin­gen af 1990er­ne. Til trods for at Hans En­gell ef­ter sin sprit­kør­sel og af­gang som par­ti­for­mand i 1997 gjor­de li­vet surt for sin ef­ter­føl­ger, und­la­der Per Stig Møl­ler i si­ne erin­drin­ger at sa­et­te tin­ge­ne på plads.

Ene­ste hip til En­gell er en be­ma­er­k­ning om, at det nok var uklogt af ham at be­hol­de ri­va­len som grup­pe­for­mand, mens han selv va­re­tog for­mand­po­sten.

»Men med min møl­ler­ske nai­vi­tet valg­te jeg at sto­le på Hans,« skri­ver han. Per Stig Møl­ler nå­e­de kun at va­e­re for­mand ét år.

»Det skal ik­ke va­e­re en ha­evn­bog. Der blev be­gå­et fod­fejl, det gjor­de jeg og­så selv. Han va­el­te­de al­le, der stod i vej­en for ham. Han gik og­så i kø­det på Pia Christ­mas bag­ef­ter. Det na­ev­ner jeg, men har ik­ke vil­let tram­pe i det. Jeg vil­le ik­ke genåb­ne den gam­le konflikt, men hel­ler ik­ke for­bi­gå den,« si­ger Per Stig Møl­ler.

Han genop­stil­le­de ik­ke ved val­get i 2015 og kan se til­ba­ge på 30 år i po­li­tik, her­af 13 år som mi­ni­ster. Glad for sit nye liv »Jeg sav­ner det ik­ke. Jeg er me­get glad for den kon­tem­p­la­ti­ve (fi­lo­so­fi­ske, red.) fa­se, jeg er kom­met i. Jeg har me­re travlt i dag, end da jeg var fol­ke­tings­med­lem. Der var me­get spild­tid, hvor jeg gik rundt som en lø­ve i et bur og ven­te­de på det na­e­ste mø­de. Jeg hol­der man­ge fored­rag. Ka­len­de­ren er godt fyldt,« si­ger Per Stig Møl­ler.

Om der kom­mer en fort­sa­et­tel­se af hans erin­drin­ger om pe­ri­o­den fra 2001, da han blev uden­rigs­mi­ni­ster, la­der han fo­re­lø­big stå hen i det uvis­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.