SM-pa­edo­fil vil ha­ve ned­sat straf

58-årig mand blev idømt seks års fa­engsel for grove se­xover­greb mod 13-årig. Nu vil han ha­ve straf­nedsa­et­tel­se

BT - - NYHEDER -

Den 58-åri­ge ama­tør­fo­to­graf og tid­li­ge­re Rø­de Kors-fri­vil­li­ge Sø­ren Pe­ter­sen fra Oden­se­by­de­len Bol­bro fik for ny­lig – for tred­je gang – ret­tens ord for si­ne sta­er­kt pa­edo­fi­le og se­xkri­mi­nel­le ten­den­ser, da han blev idømt seks års ube­tin­get fa­engsel, fra­kendt ret­ten til at ha­ve no­gen som helst for­bin­del­se til børn un­der 18 år samt på­lagt at be­ta­le godt 145.000 kro­ner i er­stat­ning til sit of­fer, pi­gen M., som i dag er 15 år.

Nu vil han ha­ve ned­sat sin straf.

Da de ad­skil­li­ge og us­a­ed­van­ligt grove SM-over­greb be­gynd­te, var pi­gen blot 13 år gam­mel. Mis­bru­get ske­te ad­skil­li­ge ste­der på Fyn og i Jyl­land over en pe­ri­o­de på tre­kvart år fra de­cem­ber 2014 til au­gust 2015.

Blandt an­det blev pi­gen spa­endt fast og ha­engt op i kro­ge un­der lof­tet og på va­eg­gen i en tid­li­ge­re la­ger­hal ved Suk­ker­ko­ge­ri­et på Ro­er­s­vej i Oden­se og ud­nyt­tet af fle­re ma­end.

I et an­det til­fa­el­de blev hun bun­det fast mel­lem to tra­e­er i en skov på Mors og mis­brugt, mens hun blev fo­to­gra­fe­ret.

Se­xover­gre­be­ne in­klu­de­re­de og­så en sla­ve­kon­trakt ud­fa­er­di­get af den 58-åri­ge mand.

Ef­ter by­ret­tens dom valg­te den pa­edo­fi­le fyn­bo at an­ke stra­fud­må­lin­gen til for­mil­del­se. Mens an­kla­ge­myn­dig­he­den an­ke­de til ska­er­pel­se.

På tirs­dag skal Østre Lands­ret ta­ge stil­ling til, hvor­vidt de seks års fa­engsel, Ret­ten i Oden­se idøm­te Sø­ren Pe­ter­sen, skal nedsa­et­tes til en kor­te­re straf, el­ler om straf­fen der­i­mod skal va­e­re la­en­ge­re. El­ler om by­ret­tens af­gø­rel­se skal stå ved magt. Af­slø­ret af kon­fir­ma­tion Den 58-åri­ge oden­se­a­ner, som to gan­ge tid­li­ge­re er ble­vet dømt for hen­holds­vis sam­le­je med min­dre­åri­ge og blu­fa­er­dig­heds­kra­en­kel­se, blev af­slø­ret i at ha­ve be­gå­et de grove seksu­el­le over­greb mod den min­dre­åri­ge pi­ge, for­di han ved en ’klik­fejl’ kom til at sen­de stri­be­vis af sta­er­kt po­r­no­gra­fi­ske SM-bil­le­der af pi­gen til hen­des fa­mi­lie i ste­det for at sen­de de gla­de fest­bil­le­der, han for­in­den hav­de ta­get som fo­to­graf ved hen­des kon­fir­ma­tion.

Bil­le­der­ne blev sendt via fil­de­ling­s­tje­ne­sten Dro­p­box, og mod­ta­ger­ne var M’s egen mor, far­mor, fa­ster og on­kel. Så rul­le­de sa­gen Mens mo­de­ren ik­ke selv vil­le an­mel­de sa­gen på trods af dens op­sigtsva­ek­ken­de grov­hed, be­slut­te­de de tre sidst­na­evn­te at gå til po­li­ti­et, ef­ter at de hav­de mod­ta­get de sta­er­kt po­r­no­gra­fi­ske bil­le­der med den min­dre­åri­ge pi­ge i cen­trum.

Og det var dét, der fik he­le sa­gen til at rul­le hos po­li­tiets ef­ter­for­ske­re sid­ste for­år, og som for få uger si­den send­te Sø­ren Pe­ter­sen bag trem­mer i seks år.

Pi­gen er fra et sted i Jyl­land, mens de tre fa­mi­lie­med­lem­mer, som an­meld­te sa­gen, er fra Fyn. Af hen­syn til pi­gen af­slø­rer BT ik­ke de­res iden­ti­tet.

58-åri­ge Sø­ren Pe­ter­sen, der to gan­ge tid­li­ge­re er dømt for sex-over­greb, blev for kort tid si­den idømt seks års fa­engsel for us­a­ed­van­ligt grove over­greb mod en pi­ge, som var blot 13 år, da mis­bru­get be­gynd­te. Nu vil han ha­ve ned­sat sin straf.

• BT man­dag 20. ju­ni 2016.

Jens An­ton Havskov | ja­hh@bt.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.