Ja, bå­den er et bil­le­de på ver­dens for­skel­le Nej, em­nets al­vor går tabt på en luksus­tur

BT - - DEBAT -

TUE BIERING NASER KHADER

vi bå­d­sejlad­ser med hyg­ge, hvor man sej­ler ud og spi­ser af­tens­mad med sol­ned­gan­gen i bag­grun­den. Det kan vi, for­di for­hol­de­ne i Dan­mark er til det. Kom­mer vi i nød, kan vi rin­ge ef­ter hja­elp. Vi sej­ler folk rundt i en båd un­der pro­jekt­tit­len »Lam­pe­dusa Cru­i­ses«. Bå­den har va­e­ret brugt til at flyt­te 282 men­ne­sker fra en ver­den, som er så for­fa­er­de­lig, at de var vil­li­ge til at gå om bord, selv­om der ty­de­lig­vis ik­ke var plads. Bå­den er fa­et­ter, der for­søg­te at

Man skal et bil­le­de på, hvor sto­re for­skel­le der er flyg­te med båd. Han for­tal­te, at nog­le i ver­den. Det ta­en­ker jeg på, når jeg er gå i krig for druk­ner, der mang­ler drik­ke­vand, og på bå­den og sej­ler rundt i Kø­ben­havns der gik hul i bå­den. Men på bå­d­t­u­ren

at få fred. At la­ve hav­ne. får du ik­ke lug­ten, opka­ste­ne el­ler over­gre­be­ne

en luksus­sejl­tur og vold­ta­eg­ter­ne på te­e­na­gepi­ger­ne Kri­sten­sen og om bord med. El­ler dem, der dør.

er for nemt jeg kom­mer fra kunst­ver­de­nen, men Der­for gi­ver så­dan en luksus­sejl­tur ik­ke li­ge nu fø­ler vi os me­re som sejl­folk. Når vi forta­el­ler et ret­vi­sen­de bil­le­de. Jeg sy­nes, man skal be­ka­em­pe de folk, at der har va­e­ret 282 flygt­nin­ge om bord, tror her men­ne­skes­mug­ler­bå­de, de skal slet ik­ke ha­ve lov de ik­ke på det. Man får det helt dår­ligt af at ta­en­ke på til at sej­le. det. Men det er der­for, det er vig­tigt, at man prø­ver at kom­me ud og få en tur. Må­ske op­da­ger man, hvor pri­vil­e­ge­re­de vi er. Men jeg vil ger­ne la­de det va­e­re op til an­dre at ta­ge stil­ling til, om det er kunst.

I DAN­MARK FORBINDER MIN PARTNER JEPPE

selv flyg­tet over Mid­del­ha­vet og fø­ler i høj grad, at de får lov til at va­e­re med og forta­el­le de­res ver­sion af hi­sto­ri­en. De har hel­ler ik­ke lyst til kun at bli­ve set som stak­ler, men vil og­så ger­ne ses som men­ne­sker, der som al­le an­dre har lyst til et bed­re liv. Det vil­le na­er­mest va­e­re ud­tryk for det mod­sat­te, hvis de ik­ke var med i den her ty­pe pro­jek­ter.

VO­RES BESAETNING ER

si­de må kunst­ne­re gø­re, hvad de vil. For vi har kunst­ne­risk fri­hed. Men i for­hold til ind­hol­det er pro­jek­tet ud­tryk for en ti­vo­li­se­ring af en tragisk be­gi­ven­hed. Fix & Foxy kun­ne godt li­ge ha­ve rin­get til mig, in­den de la­ve­de pro­jek­tet. For de får ik­ke det grund­la­eg­gen­de pro­blem med: at folk flyg­ter fra van­vid. Bå­den er ren, og det vir­ker som en pa­en sejl­tur.

PÅ DEN ENE JEG HAR EN

ik­ke at ram­me dem, der i for­vej­en er skep­ti­ske over for flygt­nin­ge. De kom­mer ik­ke til at ta­ge sejl­tu­ren. Pro­jek­tet ram­mer kun me­nig­he­den, der i for­vej­en er eni­ge. Hvis det skal syn­lig­gø­re den tragi­ske bag­grund, er det for over­fla­disk. Er man vir­ke­lig hu­ma­nist, bør man fak­tisk me­ne, at man skal gri­be mi­li­ta­ert ind for at stop­pe van­vid­det i f.eks. Sy­ri­en. Man skal gå i krig for at få fred. At la­ve luksus­sejl­tu­re er for nemt og gør ik­ke no­get ved pro­ble­met. Må­ske er der end­da nog­le, der ef­ter sejl­tu­ren si­ger: »Det var en dej­lig tur, hvad er pro­ble­met?«

PRO­JEK­TET VIL HEL­LER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.