NO­GET, DER IK­KE STEMMER

BT - - DEBAT -

Ugens po­li­ti­ske sa­ger kal­der på tan­ken: Der er no­get, der ik­ke stemmer. Må­ske for­di vi ta­ler om po­li­ti­an­mel­del­se, mu­lig om­buds­mands­sag, koven­ding, reg­ned­ren­ge og en ’skam jer’-in­vi­ta­tion. Hvem er politianmeldt? Rik­ke Karls­son har an­meldt Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt for iden­ti­tet­sty­ve­ri, for­di hun (og Jørn Do­hr­mann) blev ind­sat som be­sty­rel­ses­med­lem­mer i den EU-støt­te­de fond Meld i 2014 - uden at de selv kend­te til det. I Karls­sons til­fa­el­de end­da an­ført med en an­den na­tio­na­li­tet. Det er blot se­ne­ste ka­pi­tel i en spe­get sag, hvor Mes­ser­s­ch­midt ik­ke har vil­let frem­la­eg­ge regn­ska­ber og bi­lag, og hvor EU-Par­la­men­tets pra­esi­di­um har sagt, at de to fon­de hav­de mis­brugt knap tre mio. kro­ner, som skul­le be­ta­les til­ba­ge. Nu vi­ser det sig end­da, at DFs na­est­for­mand Sø­ren Es­per­sen og­så kan va­e­re fed­tet ind i sa­gen. Hvil­ket kan va­e­re for­kla­rin­gen på, hvor­for DF top­pen ik­ke har ta­get hår­de­re fat om den sag for la­engst.

Der er en vis po­e­tisk iro­ni over, at net­op Mes­ser­s­ch­midt og DF, som har le­vet højt på at tord­ne mod EU-snyd, -frås og -bu­reau­kra­ti, sid­der håb­løst fast i net­op det spin­delva­ev. Og den­ne gang kan de ik­ke som tid­li­ge­re - bør­ste støv og spind evae v af sig med en foru­ret­tet forta­el­ling om at va­e­re for­fulg­te uskyl­dig­he­der ud­sat for for­skel­be­hand­ling. Hvad er det med om­buds­man­den?

Det hand­ler om skan­da­len i Skat og et klum­ret for­søg på at pla­ce­re et an­svar for mil­li­ards­vin­del med fik­ti­ve ud­byt­teskat­ter. En af tre hjem­send­te me­d­ar­bej­de­re an­kla­ger nu skat­te­mi­ni­ste­ren og Skats øver­ste chef for in­ha­bi­li­tet, for­di de hav­de en per­son­lig in­ter­es­se i at pla­ce­re an­sva­ret et an­det sted end hos sig selv. De har bedt om­buds­man­den vur­de­re sa­gen og det over­ve­jer han nu.

Det fo­re­kom­mer mista­en­ke­ligt, at an­sva­ret for mil­li­ards­vind­len ik­ke er ble­vet pla­ce­ret hø­je­re i sy­ste­met og det fo­re­kom­mer uri­me­ligt, at de tre me­d­ar­bej­de­re, som blev sendt hjem for knap et år si­den, end­nu ik­ke har få­et at vi­de, hvad de er an­kla­get for. Hvem har fo­re­ta­get en koven­ding? Stats­mi­ni­ste­ren, som i 2014 frem­lag­de et ud­spil om, at Dan­mark skal kun­ne op­si­ge in­ter­na­tio­na­le kon­ven­tio­ner på ud­la­en­din­ge­om­rå­det, men som ef­ter Ven­stres som­mer­grup­pe­mø­de sva­re­de: ’Det kom­mer ik­ke til at ske. Det kom­mer ik­ke til at ske’ som svar på et DF-for­slag om net­op det. Han vil utvivl­s­omt ha­ve en for­kla­ring på, hvor­for det – iføl­ge ham – ik­ke er en koven­ding. Man kan blot hå­be, at den er me­re for­stå­e­lig, end når han for­kla­rer for­skel­len på at skif­te hold­ning og skif­te stand­punkt. Hvad er der med reg­ned­ren­ge­ne? Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et har reg­net på, hvad det vil ko­ste at gen­nem­fø­re Al­ter­na­ti­vets for­slag om en ugent­lig ar­bejds­tid på 30 ti­mer. Sva­ret: Et tre­cif­ret mil­li­ard­be­løb. Det fik Al­ter­na­ti­vet til at si­ge, at man ik­ke kan sto­le på de øko­no­mi­ske reg­ne­mo­del­ler, men i an­dre til­fa­el­de går par­ti­et ik­ke af vej­en for at bru­ge så­dan­ne mo­del­ler som ar­gu­men­ta­tion, f.eks. når de vi­ser, at di­gi­ta­li­se­rin­gen vil ko­ste tu­sind­vis af job i frem­ti­den. Det vil­le va­e­re nem­me­re, hvis Al­ter­na­ti­vet be­slut­te­de sig for, om reg­ned­ren­ge­ne kan reg­ne el­ler ej. Og så holdt linj­en, uan­set om det hand­ler om ae­b­ler el­ler pa­e­rer. Hvem har sendt en ’skam jer’-in­vi­ta­tion? Det har SFs for­mand Pia Ol­sen Dyhr, som har in­vi­te­ret ima­mer til at slå føl­ge med hen­de til Co­pen­ha­gen Pri­de. Det ved hun godt, at de ik­ke gør. Og der­for er kon­klu­sio­nen ’me­di­estunt’ snub­len­de na­er­lig­gen­de. Men hvis man i ste­det mon­te­rer en regn­bu­e­far­vet ja-hat, kan man og­så kon­klu­de­re, at det er en ef­fek­tiv må­de at ’sha­me and bla­me’ (ud­skam­me og be­brej­de) og der­med ska­be op­ma­er­k­som­hed om et re­elt pro­blem, nem­lig at ho­mo­seksu­el­le med ind­van­drer­bag­grund ri­si­ke­rer trus­ler, vold og i va­er­ste fald drab, hvis de står frem med de­res seksu­a­li­tet. Men det er som om, den for­kla­ring mang­ler. Må­ske går SF-for­man­den li­ge­frem ud fra, at vi kan ta­en­ke selv. Hvad be­ty­der det alt sam­men? Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt og DF skyl­der ik­ke blot en for­kla­ring, men ef­ter­hån­den og­så bund­so­lid do­ku­men­ta­tion for at unds­lip­pe ma­er­ka­tet ’svin­del med EU-mid­ler’. Al­ter­na­ti­vet skyl­der et regnstyk­ke. Løk­ke en for­kla­ring. Og om­buds­man­den må af­gø­re, om han har en jor­disk chan­ce for at tvin­ge lidt ret­fa­er­dig­hed frem i skan­da­len fra Skat.

’ ’ At net­op Mes­ser­s­ch­midt og DF, som har le­vet højt på at tord­ne mod EUs­nyd, -frå­ds og -bu­reau­kra­ti, sid­der håb­løst fast i net­op det spin­delva­ev

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.