Bi­ler Lang og la­ek­ker

BT - - BILER -

FAN­TA­STISK Mer­ce­des-fol­ke­ne fra Stutt­g­art har al­drig va­e­ret ble­ge for at ska­be nog­le van­vit­ti­ge og van­vit­tigt smuk­ke kon­cept­bi­ler fra tid til an­den, og de har net­op pra­e­sen­te­ret den ek­stre­me Vi­sion Mer­ce­des-May­bach 6th, en ul­tra-strøm­li­net coupé, der på én og sam­me tid er en hyl­dest til den klas­si­ske ae­ro­coupégul­dal­der og en ud­forsk­ning af mo­der­ne tek­nik. Den na­e­sten seks me­ter lan­ge kon­cept­bil har et mini­ma­li­stisk de­sign, som le­der tan­ker­ne mod de klas­si­ske, ae­ste­ti­ske prin­cip­per fra 50er­ne og 60er­ne, og det er nok og­så der­for, at bi­len bå­de har de tids­ty­pi­ske og må­ge­vin­ge­dø­re, li­ge­som bi­lens 24-tom­mer hjul(!) og fa­el­ge er syn­li­ge bag de gen­nem­sig­ti­ge ski­ver i bi­lens far­ve.

Bi­len er dre­vet af fi­re el­mo­to­rer (én for hvert hjul), der får de­res ener­gi fra et bat­te­ri un­der gul­vet på 80 kWh, som til­sam­men pro­du­ce­rer hef­ti­ge 750 he­ste­kra­ef­ter. Det gi­ver blandt an­det en ac­ce­le­ra­tion fra 0 til 100 på un­der 4 se­kun­der og en ra­ek- SE­NE­STE NYT ke­vid­de på over 500 km (NDEC). Top­ha­stig­he­den er be­gra­en­set til 250 km/t.

En ny ’qui­ck-ch­ar­ge’ funk­tion med ja­evn­strøm på op til 350 kW gør, at bi­len på ba­re fem mi­nut­ter kan op­la­des med ener­gi nok til at kun­ne kø­re ek­stra 100 ki­lo­me­ter, men bat­te­ri­et kan og­så op­la­des ved tra­di­tio­nel op­lad­ning og ved hja­elp af trå­d­løs in­duk­tions­o­p­lad­ning, hvor bi­len la­des op ved blot at hol­de det rig­ti­ge sted.

Den lan­ge kø­ler­hjelm fun­ge­rer i øv­rigt som et ba­ga­ge­rum, der er la­stet med to spe­ci­al­de­sig­ne­de kuf­fer­ter, men og­så har plads til an­den ba­ga­ge.

Bag rat­tet vil fø­re­ren se en kom­bi­na­tion af klas­si­ske ana­lo­ge in­stru­men­ter og di­gi­tal in­for­ma­tion i for­r­u­den, mens la­e­der­sa­e­der­ne blandt an­det selv op­var­mer el­ler af­kø­ler pas­sa­ge­rer­ne, af­ha­en­gigt af kro­p­stem­pe­ra­tur, og sa­et­ter mas­sa­ge­pro­gram­mer i gang, hvis de re­gi­stre­rer sti­ve mus­k­ler. Bi­len kan og­så gen­ken­de far­ver­ne på pas­sa­ge­rer­nes tøj og indstil­le ly­set i ka­bi­nen der­ef­ter. Om den bli­ver vir­ke­lig­hed, er tvivl­s­omt, men tek­no­lo­gi­en kan vi­se sig nyt­tig til frem­ti­di­ge bi­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.