Ford vil kø­re selv i 2021

BT - - BILER -

I lø­bet af fem år vil Ford lan­ce­re selv­kø­ren­de bi­ler uden hver­ken rat, brem­se- el­ler ga­spe­dal. Så mar­kant og selvsik­kert ly­der det i en pres­se­med­del­el­se fra Ford. Pla­nen er ind­til vi­de­re at in­ten­si­ve­re ud­vik­lin­gen af fø­rer­lø­se bi­ler og til­li­ge at in­tro­du­ce­re ful­dau­to­ma­ti­ske bi­ler med mu­lig­hed for et de­le­bils­kon­cept i 2021. For at få det til at lyk­kes, ind­går Ford sam­ar­bej­der med fi­re for­skel­li­ge virk­som­he­der, som al­le ar­bej­der med ud­vik­ling af fø­rer­lø­se kø­re­tø­jer, li­ge­som man an­sa­et­ter en hel del nye me­d­ar­bej­de­re til for­må­let i hen­hold­vis Si­li­con Val­ley og Pa­lo Alto, Ca­li­for­ni­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.