Man­den med det elek­tri­ske hår

BT - - NAVNE -

85 ÅR I DAG For­hen­va­e­ren­de bok­se­pro­mo­ter Don (Do­nald) King er ik­ke et af guds bed­ste børn. Han har slå­et to men­ne­sker ihjel, men fik kun en min­dre straf i det ene til­fa­el­de. På po­si­tivsi­den har han ar­ran­ge­ret nog­le af ver­dens stør­ste bok­se­brag, så­som ’The Rum­b­le in the Jung­le’ og ’Thril­la in Ma­nila’, men har til gen­ga­eld og­så ry for at sny­de bok­ser­ne, så det dri­ver.

Don King be­gynd­te sin kar­ri­e­re med spil­le­bu­ler rundt om­kring i Cle­veland i Ohio. En dag for­søg­te en mand at rø­ve en af Kings spil­le­bu­ler, og King skød man­den. I det sky­deg­la­de USA blev det an­set for at va­e­re en ik­ke-straf­bar hand­ling.

Va­er­re var det, da han i 1966 så sig gal på en af si­ne an­sat­te, der skyld­te ham 600 dol­lar fra et va­ed­demål. Stak­len kun­ne ik­ke be­ta­le og var i det he­le ta­get en søl­le ek­si­stens. Don King gen­nem­ban­ke­de ham, så han dø­de af si­ne kva­e­stel­ser.

Han slap for en mord­dom og blev i ste­det dømt for mand­drab. I fa­engsel skul­le han dog, men han slap ud ef­ter knap fi­re år. The Rum­b­le in the Jung­le Hans kar­ri­e­re med at ar­ran­ge­re bok­se­kam­pe be­gynd­te i 1972, hvor han hav­de et min­dre ar­ran­ge­ment med Muham­med Ali. Det var fak­tisk et vel­gø­ren­heds­ar­ran­ge­ment, men Don King indså, hvor man­ge pen­ge der kun­ne tje­nes ved at stil­le an­dre op mod hin­an­den mel­lem tove­ne.

Den før­ste sto­re kamp, han ar­ran­ge­re­de, var den be­røm­te ’The Rum­b­le in the Jung­le’, hvor Muham­mad Ali stod over­for kno­ck­out­kon­gen Ge­or­ge Fore­man. The jung­le kom ind i tit­len, for­di kam­pen fandt sted i Zai­re, der bød hø­jest for at få kam­pen. Don King har al­tid va­e­ret ret li­geg­lad med, hvor pen­ge­ne kom fra – blot de kom.

’The Rum­b­le in the Jung­le’ blev en af de mest iko­ni­ske bok­se­kam­pe no­gen­sin­de, og et par år se­ne­re ar­ran­ge­re­de Don King den tred­je match mel­lem Joe Fraizer og Muham­mad Ali. Den kom til at hed­de ’Thril­la in Ma­nila’, og blev na­tur­lig­vis bok­set på Fi­lip­pi­ner­ne. At­ter var det en suc­ces.

Gen­nem åre­ne har Don King haft stort set al­le sto­re bok­se­re i sin stald, det ga­el­der for­u­den Fra­zi­er og Ali, bok­se­re som Ge­or­ge Fore­man, Lar­ry Hol­mes, Mi­ke Ty­son, Evan­der Ho­ly­fi­eld, Julio Cés­ar Chávez, Ri­car­do May­or­ga, An­drew Go­lo­ta, Ber­nard Hopkins, Félix Tri­ni­dad, Roy Jo­nes, Jr. og Marco An­to­nio Bar­re­ra.

Na­e­sten al­le bok­se­re har ef­ter de­res kon­takt med Don King an­kla­get ham for at sny­de dem for de­res løn ef­ter kam­pe­ne. I for­vej­en sør­ge­de King al­tid for, at han fik en me­get stor del af ind­ta­eg­ter­ne – mel­lem en tred­je­del og halv­de­len – men til­sy­ne­la­den­de fik bok­ser­ne of­te ik­ke en­gang de­res del af løn­nen. I hvert fald ik­ke uden først at true med at la­eg­ge sag an mod bok­se­pro­mo­to­ren. For­ta­ler for Do­nald Trump King har gen­nem åre­ne ind­gå­et stør­re mil­li­onfor­lig for at hol­de sa­ger­ne ude af rets­sa­le­ne, men har i fle­re til­fa­el­de va­e­ret så snu, at en af be­tin­gel­ser­ne for et for­lig var, at der ik­ke måt­te ta­les dår­ligt om det bag­ef­ter. El­ler ta­les dår­ligt om Don King. Nog­le kon­trak­ter med bok­se­re er ind­gå­et på be­tin­gel­se af, at de­res ad­vo­kat ik­ke var til ste­de ved un­der­skri­vel­sen.

Så po­pu­la­er er Don King vel ik­ke i bok­se­kred­se? Jo så­ma­end, for det var ham, der for al­vor for­stod at or­ga­ni­se­re boks­ning til en stor og vel­be­talt til­sku­er­sport. Man­ge af hans bok­se­re tjen­te mil­li­o­ner af dol­lar, og det gjor­de Don King san­de­lig og­så.

Han har ar­ran­ge­ret den ene ver­dens­mester­kamp ef­ter den an­den, i de bed­ste år op mod en snes i for­skel­li­ge va­egt­klas­ser, og han har fle­re gan­ge va­e­ret årets pro­mo­tor hos de for­skel­li­ge bok­se­for­bund.

Sidst Don King er set i en stør­re of­fent­lig­hed, var ved det re­pu­bli­kan­ske par­tis pra­esi­dent­no­mi­ne­ring. King er en sta­erk for­ta­ler for Do­nald Trump.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.