Gu­stav fryg­ter ter­ror

BT - - BT -

GAY-PRI­DE Regn­bu­e­far­ve­de flag og far­ve­ri­ge, fest­g­la­de men­ne­sker ind­ta­ger i dag Kø­ben­havns ga­der, men den år­li­ge ’Pri­de Pa­ra­de’ kom­mer i år til at mang­le den dan­ske re­a­li­ty­stjer­ne Gu­stav Sa­li­nas’ fest­li­ge indslag. I hvert fald har re­a­li­ty­dar­lin­gen be­slut­tet, at han i år ik­ke vil ha­ve sin egen vogn un­der pa­ra­den, som han el­lers tid­li­ge­re har haft. Det skri­ver han i et op­slag på sin Fa­ce­book-pro­fil.

»I år har jeg valgt ik­ke at ha­ve en vogn. Der er sik­kert man­ge, der sy­nes, at grun­den til, at jeg ik­ke har valgt at ha­ve en vogn i år, er lidt over­dre­vet,« skri­ver han.

»Som man­ge ved, er der man­ge ter­r­or­an­greb rundt om­kring i ver­den. Se­ne­st var der i USA, hvor en mand gik fuld­sta­en­dig amok og skød løs på en ho­mo­nat­klub, og jeg fø­ler ik­ke, at jeg vil­le ha­ve nok sik­ker­hed, hvis jeg hav­de min egen vogn,« fort­sa­et­ter han. Del­ta­ger al­li­ge­vel Gu­stav Sa­li­nas, der er kendt fra en ra­ek­ke pro­gram­mer som ’For la­ek­ker til love’ og ’Jeg er en ce­le­bri­ty - Få mig va­ek her­fra’, for­sik­rer si­ne føl­ge­re om, at han sta­dig del­ta­ger i og bak­ker op om Pri­den.

»Men der er ba­re vis­se ri­si­ci, man bli­ver nødt til at und­gå. I må ger­ne sy­nes, at jeg er me­get over­dre­vet, men jeg er sik­ker på, at det på et tids­punkt desva­er­re og­så ram­mer lil­le Dan­mark,« skri­ver han som for­kla­ring.

For to år si­den gik det ik­ke stil­le af, da re­a­li­ty­stjer­nen fik sin egen pa­ra­de­vogn, der var fyldt med ly­se­rø­de bal­lo­ner, fle­re ken­dis-kol­le­ger og bil­le­der af ham selv.

Sid­ste år var Gu­stav Sa­li­nas med på Re­a­li­ty­awards-vog­nen, hvor han var va­ert for Se og Hør som op­takt til det show, der se­ne­re på året hyl­de­de de dan­ske re­a­li­ty­stjer­ner.

Co­pen­ha­gen Pri­de Pa­ra­de be­gyn­der i dag klok­ken 13.00 og be­va­e­ger sig fra Fre­de­riks­berg Rå­d­hus­plads til Rå­d­hus­plad­sen i in­dre by. SOLEN I DAG MÅNEN I DAG Jeg fø­ler ik­ke, at jeg vil­le ha­ve nok sik­ker­hed, hvis jeg hav­de min egen vogn

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.