’Jeg del­ta­ger for at vin­de’

Thor­b­jørn Ole­sen ser frem til en fa­bel­ag­tig støt­te på hjem­lig grund, når han går ef­ter sej­r­stro­fa­e­et i Him­mer­land til Ma­de in Den­mark-tur­ne­rin­gen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Dan­ny Long­hi An­drea­sen | spor­ten@spor­ten.dk

OPBAKNING Di­rek­te fra OL i Bra­si­li­en til det lidt min­dre, men dog sta­dig ekso­ti­ske dan­ske ån­de­hul i Him­mer­land. 26-åri­ge Thor­b­jørn Ole­sen er klar til at ryste Rio-skuf­fel­sen af sig, når han ind­ta­ger gol­f­fe­sten ved Ma­de in Den­mark. Den un­ge dan­ske OL-at­let måt­te nø­jes med en 30. plads ved De Olym­pi­ske Le­ge i Rio de Ja­neiro. Men et ra­di­kalt an­der­le­des re­sul­tat er på dags­or­de­nen, når Thor­b­jørn Ole­sen går ef­ter re­van­che for­an dansk pu­bli­kum på dy­ne­kon­gen Lars Lar­sens gol­f­ba­ne i Nord­jyl­land.

»Jeg del­ta­ger for at vin­de, og med støt­ten fra hjem­me­pu­bli­kum­met hå­ber jeg på en sta­erk uge. Det sker ik­ke sa­er­ligt tit, at 99 pro­cent af til­sku­er­ne vil hep­pe på dig, så det vil bli­ve en stor op­le­vel­se,« si­ger Thor­b­jørn Ole­sen, som stil­ler op til tur­ne­rin­gen for tred­je gang.

»Jeg er en me­get stolt am­bas­sa­dør for Dan­mark. En­hver chan­ce, jeg får for at spil­le hjem­me for­an fan­se­ne, er no­get, jeg al­tid ger­ne vil og ser frem til at gø­re.« En hård om­gang Den selv­be­vid­ste un­ge spil­ler er vok­set op ved Fu­re­sø i det nord­li­ge Sja­el­land, og han blev pro­fes­sio­nel gol­f­spil­ler i 2008. Thor­b­jørn Ole­sen bli­ver be­skre­vet som en un­der­hol­den­de og dyg­tig spil­ler, som ind­til nu har snup­pet tre sej­re på Eu­ro­pa Tou­ren. Og han går så­le­des ef­ter end­nu en sejr på Ba­ck­tee Cour­se, som er ba­nen i Him­mer­land Golf & Spa Resort, hvor Ma­de in Den­mark bli­ver af­vik­let. En ba­ne, der blev renove­ret i 2012, og som står skarp til tur­ne­rings­start. »Ba­nen i Him­mer­land er i rig­tig god stand, så det vil bli­ve en hård om­gang golf. Par 3-hul­ler­ne er sva­e­re, men og­så go­de gol­f­hul­ler. Og med en høj rough og po­ten­ti­elt me­get vind vil dit slag fra tee’en va­e­re vig­tig. Det er fak­tisk al­tid flot at gå de hul­ler på par, når vin­den er sta­erk,« forta­el­ler Thor­b­jørn Ole­sen, som har haft en ja­evn sa­e­son. »Mit spil i år har bå­de va­e­ret godt og skidt. Jeg be­gynd­te sa­e­so­nen rig­tig godt og hav­de nog­le fi­ne re­sul­ta­ter i Qa­tar og Tys­kland. De sid­ste par tur­ne­rin­ger har ik­ke va­e­ret ide­el­le, men jeg er al­tid

Jeg ser frem til en fed uge og for­ven­ter al­tid en spa­en­den­de tur­ne­ring med man­ge til­sku­e­re. Jeg el­sker at spil­le i mit hjem­land Thor­b­jørn Ole­sen

selvsik­ker. Jeg ved, at hvis jeg spil­ler fi­re go­de run­der i Him­mer­land, så vil jeg va­e­re ta­et på et godt re­sul­tat.« Ser frem til ’Him­mer­land Hill’ Når Thor­b­jørn Ole­sen ka­ster sig ud på gre­e­nen i før­ste run­de i kamp med bl.a. de sto­re dan­ske pro­fi­ler Sø­ren Kjeld­sen og Tho­mas Bjørn, er han i gang med det, han selv kal­der sin fem­te Ma­jor i år.

»Jeg ser frem til en fed uge og for­ven­ter al­tid en spa­en­den­de tur­ne­ring med man­ge til­sku­e­re. Jeg el­sker at spil­le i mit hjem­land,« si­ger han om tur­ne­rin­gen Ma­de in Den­mark, der sky­des i gang tors­dag 25. au­gust.

De tu­sind­vis af til­sku­e­re – og ik­ke mindst man­ge gol­f­spil­le­re – ser frem til sa­er­ligt én op­le­vel­se på gra­es­set i Him­mer­land – nem­lig hul 16, og­så kendt som ’Him­mer­land Hill’. Og 25-åri­ge Thor­b­jørn Ole­sen hå­ber, at til­sku­er­ne igen i år vil by­de spil­ler­ne vel­kom­men med fa­na­tisk ind­le­vel­se, her­un­der flag, ju­bel og ge­ne­relt godt hu­mør.

»Til­sku­er­ne ved Ma­de in Den­mark har va­e­ret ut­ro­li­ge de an­dre år, og jeg hå­ber, at det i år bli­ver stør­re end no­gen­sin­de. Vej­en op til gre­e­nen på hul 16 med al­le de dan­ske flag er et af mi­ne fa­vo­rit-øje­blik­ke på Tou­ren,« si­ger Thor­b­jørn Ole­sen.

Thor­b­jørn Ole­sen gla­e­der sig til re­van­ce på dansk grund ef­ter OL i Rio, hvor det ik­ke blev til en me­dal­je. Foto: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.