Vil­de til­sku­e­re ska­ber folkefest

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

vil gen­ta­ge sig i år. Og det kan man tak­ke til­sku­er­ne for. Pro­mo­tor for Ma­de in Den­mark Flem­m­ing Astrup an­ser til­sku­er­ne for en helt es­sen­ti­el del af tur­ne­rin­gen, hvis den skal bli­ve en suc­ces. »Til­sku­er­ne er med til at ska­be en stem­ning, der er af­gø­ren­de for, at tur­ne­rin­gen rent fak­tisk er ble­vet til en god og fed folkefest. Indstil­lin­gen fra til­sku­er­ne har de an­dre år va­e­ret helt unik. Det kan man ik­ke kø­be for pen­ge,« si­ger han. Me­re end golf »Jeg kan sag­tens in­vi­te­re 500 men­ne­sker til en fest, men det er ik­ke ga­ran­ti for, at det bli­ver en god fest. Det kra­e­ver, at de frem­mød­te og­så er in­ter­es­se­ret i at la­ve en fest. Og det har pu­bli­kum i dén grad va­e­ret ved den her tur­ne­ring. De har skabt de­res he­le eget liv.«

Gol­f­spil­le­re på hø­je­ste ni­veau del­ta­ger ved Ma­de in Den­mark, men det er langt­fra kun golf, pu­bli­kum bli­ver vid­ne til. En ting er, at man kan op­le­ve golf i ver­dens­klas­se. En an­den ting er stem­nin­gen og li­vet ved tur­ne­rin­gen. Jeg får selv gå­se­hud, når jeg hø­rer brø­let ved hul 16

»En ting er, at man kan op­le­ve golf i ver­dens­klas­se. En an­den ting er stem­nin­gen og li­vet ved tur­ne­rin­gen. Jeg får selv gå­se­hud, når jeg hø­rer brø­let ved hul 16,« forta­el­ler Flem­m­ing Astrup.

Én af de til­sku­e­re, der sid­ste år op­le­ve­de den vil­de stem­ning ved hul 16, er Thor­kild Ste­en An­der­sen.

»Man får en ka­em­pe op­le­vel­se på dét hul. Der sid­der folk fra mor­genstun­den og ven­ter på, at spil­ler­ne går de før­ste man­ge hul­ler. Selv Eu­ro­pa Tour-spil­ler­ne sy­nes, det er helt vildt. Det er høj­de­punk­tet ved tur­ne­rin­gen, og det er en helt fan­ta­stisk og unik stem­ning for en golf­tur­ne­ring,« si­ger han.

Thor­kild Ste­en An­der­sen spil­ler selv golf og ny­der at føl­ge de pro­fes­sio­nel­le spil­le­re. Han vil, sam­men med et hav af an­dre golf-fa­na­ti­ke­re, igen i år stil­le op på fi­na­le­da­gen og ven­te på brø­let ved hul 16. Helt ta­et på ba­nen som al­le an­dre, na­tur­lig­vis. Hå­bet er 90.000 Sid­ste år delt­og 86.498 til­sku­e­re sam­let set ved tur­ne­rin­gen. Det var en stig­ning på 3.700 i for­hold til 2014. Og pro­mo­tor Flem­m­ing Astrup hå­ber, at end­nu fle­re vil duk­ke op i år.

»Vi hå­ber selv­føl­ge­lig, at vej­ret vil va­e­re barm­hjer­ti­ge ved os. Og så kun­ne det va­e­re sjovt at run­de 90.000 til­sku­e­re. Det er helt sik­kert re­a­li­stisk. Uan­set hvad er Ma­de in Den­mark sta­dig en af de bedst be­søg­te tur­ne­rin­ger i Eu­ro­pa,« si­ger han.

Be­slut­ter du at ind­lø­se bil­let til årets stør­ste dan­ske gol­f­fest, vil du kun­ne op­le­ve sto­re pro­fi­ler – fle­re end sid­ste år. Fra Dan­mark del­ta­ger bl.a. Tho­mas Bjørn, Thor­b­jørn Ole­sen og Sø­ren Kjeld­sen. Den stør­ste uden­land­ske pro­fil er ty­ske­ren Mar­tin Kay­mer.

»Det er en mar­kant op­gra­de­ring af pro­fi­ler i for­hold til sid­ste år. Fel­tet er langt bed­re, end hvad en tur­ne­ring af vo­res stør­rel­se el­lers er be­ret­ti­get til. Det hand­ler om, at vi ger­ne vil la­ve no­get va­er­di­ska­ben­de for vo­res tur­ne­ring,« for­kla­rer Flem­m­ing Astrup.

FAKTA OM HUL 16 117 me­ter langt Bli­ver kaldt ’Him­mer­land Hill’ Plads til ca. 3.000 til­sku­e­re Er ken­de­teg­net ved, at spil­ler­ne sky­der opad mod hul­let på gre­e­nen, som lig­ger in­de i et slags am­fi­te­a­ter, som til­sku­er­ne sid­der rundt om. Stem­nin­gen er helt eu­forisk, når spil­ler­ne kom­mer gå­en­de op gen­nem ’slug­ten’ og gør sig klar til at put­te bol­den fra gre­e­nen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.