Fe­sten fort­sa­et­ter

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FESTIVAL Mads Lan­ger, Djä­mes Braun og The An­to­nel­li Or­che­stra vil strøm­me ud i af­ten­mør­ket som af­slut­ning på nog­le lan­ge gol­f­da­ge. Me­re at kom­me ef­ter Ini­ti­a­ti­vet med den nye festival er ta­get for at fast­hol­de pu­bli­kum lidt la­en­ge­re end til klok­ken 20. Festi­va­len slut­ter nem­lig først om­kring mid­nat, forta­el­ler pro­mo­tor Flem­m­ing Astrup.

»Vi har ta­get ini­ti­a­tiv til festi­va­len for at ud­vik­le tur­ne­rin­gen og for at gi­ve pu­bli­kum no­get me­re at kom­me ef­ter. Og må­ske og­så for at ha­ve no­get at til­by­de dem, der mu­lig­vis ik­ke er en klas­sisk golf­tilsku­er, og som må­ske ta­en­ker over, om gol­fen over­ho­ve­det er in­ter­es­sant,« si­ger han og fort­sa­et­ter:

»Vi ved, at de, der op­le­ver stem­nin­gen her­u­de, bli­ver gre­bet af det. Hvis man er to per­so­ner, så kan det va­e­re, at den ene lok­kes af golf og den an­den af mu­sik, og så kom­mer beg­ge to af sted – i ste­det for kun den ene.«

Flem­m­ing Astrup forta­el­ler, at bil­letsal­get til årets Ma­de in Den­mark har lig­get på no­gen­lun­de sam­me ni­veau i år sam­men­lig­net med sid­ste år. Men man hå­ber på bil­letsalg helt frem til start ons­dag 24. au­gust.

»Vi hå­ber, at vi kan få til­sku­e­re ind i sid­ste øje­blik. Folk, der må­ske sy­nes, at vej­r­ud­sig­ten ser god ud og der­for ta­ger af sted,« si­ger Flem­m­ing Astrup.

Al­le, der har bil­let til Ma­de in Den­mark 2016, har au­to­ma­tisk ad­gang til festi­va­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.