’Ver­dens fe­de­ste job’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Og så har jeg og­så selv spil­let golf i man­ge år,« si­ger han.

Vej­en til job­bet som chef for Eu­ro­pa Tour-ba­nen i Him­mer­land gik via en gol­f­klub i Aar­hus. Her ar­bej­de­de Jo­hn­ny Kri­sten­sen som chef­gre­en­ke­e­per i syv år, in­den han i 2007 fik job som chef­gre­en­ke­e­per på gol­f­ba­nen i Him­mer­land. Han har der­med run­det 31 år som gre­en­ke­e­per – her­af 16 som chef. Stren­ge reg­ler Kar­ri­e­rens hidtil stør­ste op­ga­ve var, da Him­mer­land fra 2014 skul­le la­eg­ge ba­ne til Eu­ro­pa Tou­ren. Det med­før­te et strin­gent re­gel­sa­et for, hvor­dan ba­nen skul­le ved­li­ge­hol­des. Jo­hn­ny Kri­sten­sen tog op­ga­ven med op­hø­jet ro, og i sam­ar­bej­de med et mand­skab på i alt 16 mand er han klar til at by­de gol­f­stjer­ner­ne vel­kom­men til Ma­de in Den­mark for tred­je år i tra­ek.

»Gol­f­spil­ler­ne kan for­ven­te en tip-top ba­ne. Ba­nen bli­ver fak­tisk bed­re i år, det kan jeg godt ga­ran­te­re,« si­ger Jo­hn­ny Kri­sten­sen, der har et stort an­svar med at ved­li­ge­hol­de en så vig­tig ba­ne.

»Det kra­e­ver selv­føl­ge­lig en mas­se go­de folk. Og det kra­e­ver, at man ik­ke la­ver fejl. Der er ik­ke plads til hovsa­løs­nin­ger. Vi er nødt til at va­e­re strin­gen­te med vo­res ar­bej­de. Det kra­e­ver me­get ved­li­ge­hol­del­se, og det hand­ler ik­ke ba­re om at klip­pe gra­es­set. Det er fak­tisk det mind­ste af det. Vi bru­ger en mas­se tid på at gø­de rig­tigt og ha­el­de sand ud.«

GOLFANLAEGGET HIM­MER­LAND GOLF & SPA RESORT AN­TAL ARBEJDERE: 16 me­d­ar­bej­de­re Ma­de in Den­mark. Det ta­ger 10 ti­mer + 21 fri­vil­li­ge folk un­der Ma­de pr. gang, og gra­es­set klip­pes i 10 mm in Den­mark TEESTEDER OG FORGREENS: AR­BEJDS­TID UN­DER MA­DE IN Sam­let to ha – klip­pes fi­re gan­ge om DEN­MARK: Kl. 4-7 og kl. 17-21 ugen – syv ti­mer ta­ger det pr. gang BA­NEN: Ba­ck­tee Cour­se blev renove­ret SEMIROUGH/ROUGH: Sam­let 20 ha i 2012 med helt nye gre­ens, GØDNING: Gre­ens gø­des med ca. bun­kers og en­kel­te teesteder 300 kg pr. halvan­den ha hver tred­jefjer­de GRE­ENS: Sam­let halvan­den ha – uge fi­re mand er to en halv ti­me om at BA­NEN BLI­VER TOPDRESSET med klip­pe dem i tre mm – og det sker to sand. I for­å­ret brug­te man 1.000 gan­ge om da­gen al­le ugens da­ge op ton til fairways, og på gre­ens bru­ger til Ma­de in Den­mark man ca. 300 ton om året FAIRWAYS: Sam­let 12 ha – klip­pes ANLAEGGET HAR EN BILKAELDER fi­re gan­ge om ugen, men to gan­ge med 50 gol­f­bi­ler, som hver dag skal om da­gen al­le ugens da­ge op til stå skin­nen­de klar til ud­lej­ning

Og Jo­hn­ny Kri­sten­sen og co. kan va­e­re ove­nud stol­te af de­res ar­bej­de. To gan­ge om året kom­mer an­sat­te fra Eu­ro­pa Tou­ren på be­søg for at tjek­ke gol­f­ba­nens til­stand. Men i år har de af­lyst et be­søg.

»De skul­le ha­ve va­e­ret her for en må­ned si­den. Men de drop­pe­de det, for­di de sy­nes, vi er godt med. Så det var fedt og lidt af et skul­der­klap. Et fan­ta­stisk kom­pli­ment, men om­vendt er vi lidt un­der pres, da vi ik­ke vil be­gå fejl,« si­ger Jo­hn­ny Kri­sten­sen med jysk yd­myg­hed. Søn­ner­ne føl­ger trop Tid­ligt hver mor­gen kø­rer Jo­hn­ny Kri­sten­sen de godt 40 km fra hjem­met til gol­f­ba­nen i Him­mer­land. Det er en tur, som han gla­de­lig ta­ger.

»For­de­len er, at jeg ik­ke ba­re kan ta­ge ud til gol­f­ba­nen igen. Min far bo­e­de li­ge ved si­den af ba­nen i Aal­borg, så hver gang han gik ud af dø­ren, var han na­er­mest på ar­bej­de. Det er en livs­stil, men det er rart, når man har fa­mi­lie, at man og­så kom­mer lidt va­ek fra ar­bej­det,« un­der­stre­ger chef­gre­en­ke­pe­ren, som på kø­re­tu­re­ne godt kan be­kym­re sig.

»Jeg ta­en­ker me­get over mit ar­bej­de. Når man har med na­tu­ren at gø­re, kan no­get hur­tigt aen­dre sig. Ta­enk, hvis der går syg­dom i gra­es­set – man kan ik­ke fik­se det fra den ene dag til den an­den. Men det hø­rer med til job­bet.« det hand­ler ik­ke ba­re om at klip­pe gra­es­set. Det er fak­tisk det mind­ste af det. Vi bru­ger en mas­se tid på at gø­de rig­tigt og ha­el­de sand ud

AEblet fal­der ik­ke langt fra stam­men. Ja, det er na­tur­lig­vis en forta­er­sket og slidt kli­ché, men for Jo­hn­ny Kri­sten­sen og hans fa­mi­lie pas­ser den som bi­len i bå­sen. Chef­gre­en­ke­e­pe­ren har na­tur­lig­vis pra­e­sen­te­ret si­ne to søn­ner for golf-ga­ver­ne, og de har og­så ud­sigt til en frem­tid i spor­ten. Den yng­ste, der går i bør­ne­ha­ve, kom­mer of­te med far på ar­bej­de, og den ae­ld­ste, ja, han er al­le­re­de godt i gang med at ska­be sig en kar­ri­e­re.

»Min sto­re søn på 22 år har va­e­ret an­sat i to år hos os i Him­mer­land, så det er lidt en fa­mi­liesvag­hed. Og der bli­ver han ha­en­gen­de. Så­dan er det. Jeg kan ik­ke fo­re­stil­le mig an­det,« si­ger Jo­hn­ny Kri­sten­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.