’Vi vil ro over ev­ne’

Den dan­ske fi­rer­ka­jak på 500 me­ter slut­te­de som num­mer tre i se­mi­fi­na­len, og det sik­rer dem en fi­na­le­bil­let

BT - - OL I RIO -

Ka­ja­kro­er­ne Em­ma Aa­strand Jør­gen­sen, Ida Vil­lum­sen, Hen­ri­et­te En­gel Han­sen og Ama­lie Ringt­ved Thom­sen er klar til OL-fi­na­len. I går sik­re­de den dan­ske fi­rer­ka­jak sig en plads i da­gens fi­na­le på 500 me­te­ren, da de blev num­mer tre i det ene se­mi­fi­na­le­he­at.

Med de man­ge over­ra­skel­ser, der har va­e­ret i Rio, så er hå­bet nu, at de kan ka­em­pe med om me­dal­jer­ne.

»Den skal ba­re ud og ha­ve en over nak­ken,« si­ger Ama­lie Ringt­ved Thom­sen.

Em­ma Aa­strand Jør­gen­sen, der tors­dag vandt sølv i en­er­ka­jak­ken, har al­le­re­de over­ra­sket en gang på van­det i Rio. Vi vil gø­re alt for det, men vi ved, at det bli­ve rig­tig sva­ert, for der lig­ger an­dre og ror me­get sta­er­ke­re end os. Vi vil gø­re, hvad vi kan og ro over ev­ne, og så bli­ver det, hvad det bli­ver til

»Vi vil gø­re alt for det, men vi ved, at det bli­ve rig­tig sva­ert, for der lig­ger an­dre og ror me­get sta­er­ke­re end os. Vi vil gø­re, hvad vi kan og ro over ev­ne, og så bli­ver det, hvad det bli­ver til,« si­ger hun.

Kvar­tet­tens mest er­far­ne, 34-åri­ge Hen­ri­et­te En­gel Han­sen, me­ner ik­ke, at no­get er gi­vet på for­hånd før fi­na­len.

»Der har va­e­ret en god di­ver­si­tet i ka­no- og ka­jak­kon­kur­ren­cer­ne med man­ge for­skel­li­ge lan­de på po­di­er­ne. Tors­dag blev der ud­delt 12 me­dal­jer til 12 for­skel­li­ge na­tio­ner. Det er vildt og godt for spor­ten. Det ple­jer at va­e­re Tys­kland og Un­garn, der sid­der tungt på det,« si­ger Hen­ri­et­te En­gel Han­sen.

Hun forta­el­ler, at bøl­ger­ne gjor­de for­hol­de­ne ek­stra be­sva­er­li­ge i gårs­da­gens ind­le­den­de he­at og se­mi­fi­na­le. Det føl­tes som døn­nin­ger fra mo­tor­bå­de, forta­el­ler hun.

Det lyk­ke­des nu dan­sker­ne at ta­ck­le bøl­ger­ne så godt, at i hvert fald en af dan­sker­ne hå­ber på no­gen­lun­de sam­me vejr i da­gens fi­na­le.

»Vi kan hå­be på så­dan et vejr igen, for vi kla­rer bøl­ger­ne ri­me­lig godt i for­hold til nog­le af de an­dre lan­de,« si­ger Ida Vil­lum­sen.

Hun forta­el­ler og­så, at Em­ma Aa­strand Jør­gen­sens over­ra­sken­de sølv­me­dal­je i en­er­ka­jak­ken har gi­vet fi­rer­ka­jak­ken et boost.

»Vi er ba­re så stol­te af Em­ma. Hun er så dyg­tig«, si­ger hun.

Fi­na­len af­vik­les kl. 14.37.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.