Lo­ch­tes løgn

BT - - OL I RIO -

LØR­DAG 20. AU­GUST 2016 FALSK VIDNESBYRD Ry­an Lo­ch­te, er ik­ke slup­pet bil­ligt for ne­ga­tiv om­ta­le i me­di­er­ne.

Det er nok en af år­sa­ger­ne til, at Ry­an Lo­ch­te nu har lagt en of­fi­ci­el und­skyld­ning ud på sin In­s­ta­gram­pro­fil. I sin be­sked for­kla­rer han vi­de­re, hvor­for und­skyld­nin­gen først kom­mer fem da­ge se­ne­re.

»Jeg vil­le ger­ne ven­te med at de­le min tan­ker, til jeg vid­ste, at de juri­di­ske spørgs­mål var af­kla­ret, og til jeg vid­ste, at mi­ne hold­kam­me­ra­ter vil­le kom­me sik­kert hjem (til USA, red.),« skri­ver Ry­an Lo­ch­te med hen­vis­ning til hold­kam­me­ra­ter­ne Ja­ck Con­ger og Gun­nar Bentz, som blev af­hørt af de bra­si­li­an­ske myn­dig­he­der.

Lo­ch­te skri­ver des­u­den, at det var en trau­ma­tisk op­le­vel­se at bli­ve tru­et med en pi­stol, men det pil­ler iføl­ge svøm­me­ren selv ik­ke ved, at han bur­de ha­ve op­ført sig an­der­le­des den nat i Rio.

Episo­den har ud­over de 130 kro­ner på tankstio­nen ko­stet øko­no­misk på an­dre fron­ter. Svøm­me­ren Ja­mes Fei­gen, som og­så var til ste­de den nat, har do­ne­ret 11.000 dol­lars til en vel­gø­ren­heds­or­ga­ni­sa­tion i Bra­si­li­en.

Vi har na­ep­pe la­est el­ler hørt det sid­ste ord i den­ne sag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.