COMEBACKKONGEN

Al­ber­to Con­ta­dor hå­ber at gen­ta­ge sit flot­te co­me­ba­ck i 2014, hvor han gan­ske som i år ud­gik af Tour de Fran­ce for si­den at vin­de Vu­el­ta a Es­paña, der be­gyn­der i dag

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mads Kind­berg Ni­el­sen | ni­el@spor­ten.dk

In­ter­net-for­bin­del­sen flim­re­de. Og reg­nen pi­ske­de ned på det festival-lig­nen­de pres­se­telt i An­dor­ra. For lidt over en må­ned si­den ka­em­pe­de samt­li­ge Tour de Fran­ce-jour­na­li­ster en kamp, som na­e­sten var va­er­re end den dag­li­ge ud­for­dring med avi­sens de­ad­li­ne. Skri­ben­ter­nes ud­for­drin­ger kun­ne nu på in­gen må­de sam­men­lig­nes med Al­ber­to Con­ta­dors fight den på­ga­el­den­de dag på 9. eta­pe. Tin­koff-spa­ni­e­ren var styr­tet to gan­ge på tid­li­ge­re eta­per og dø­je­de med fe­ber på den ska­eb­nesvan­gre dag. Der­for lod Con­ta­dor sig ud­gå med et nyt og stort sa­e­son­mål for snu­den - sin fjer­de og po­tien­ti­elt red­kord­s­a­et­ten­de Vu­el­ta a Es­paña-sejr, for in­gen har no­gen­sin­de vun­det lø­bet fi­re gan­ge.

Det er Con­ta­dor, som vi snak­ker om - ik­ke no­gen ’hvem-som­helst’ Bjar­ne Ri­is

Den span­ske rund­t­ur be­gyn­der i dag med en hold­tids­kør­sel på 29,4 ki­lo­me­ter i det nord­ve­st­li­ge Spa­ni­en, og 33-åri­ge Con­ta­dor be­hø­ver blot ta­en­ke to år til­ba­ge, hvis han har be­hov for en ek­stra mo­ti­va­tions­ind­sprøjt­ning før Vu­el­ta­en. Den­gang styr­te­de Con­ta­dor og bra­ek­ke­de sit skin­ne­ben i Tou­ren, ud­gik med Bjar­ne Ri­is, den da­va­e­ren­de Tin­koff-team ma­na­ger, ved sin si­de og sik­re­de sig ef­ter­føl­gen­de sin tred­je Vu­el­ta-sejr halvan­den må­ned se­ne­re. Men­talt sta­erk Du fin­der na­ep­pe no­gen i cy­kel­ver­de­nen, som ik­ke vil kal­de dét co­me­ba­ck for gan­ske im­po­ne­ren­de. Bjar­ne Ri­is bru­ger i hvert fald be­teg­nel­sen ’flot’, og han spår go­de mu­lig­he­der for, at ’co­me­ba­ck-kon­gen’ kan gø­re det sam­me igen.

»Det er Con­ta­dor, som vi snak­ker om - ik­ke no­gen ’hvem-som­helst’. Han har en vis form for ta­lent i for­hold til det dér, og når han sa­et­ter sig no­get for, så gør han det og­så. Men­talt er han vir­ke­lig sta­erk og en af ver­dens bed­ste at­le­ter in­den for sit felt. Han er vant til at ka­em­pe, og i for­hold til 2014 bør han va­e­re end­nu bed­re ru­stet til at vin­de Vu­el­ta­en nu,« si­ger Bjar­ne Ri­is, som for ny­lig an­non­ce­re­de sit medsponsorat af det dan­ske con­ti­nen­tal-hold Vir­tu-ProVe­lo­con­cept.

Vu­el­ta­en bli­ver et ’glaedeligt’ gensyn for Al­ber­to Con­ta­dor med Tour-ri­va­ler­ne Nairo Qu­in­ta­na (Mo­vistar) og Chris Froo­me (Team Sky). Selv­om kon­kur­ren­ter­ne og­så til­hø­rer ver­den­se­li­ten, har Con­ta­dor iføl­ge Bjar­ne Ri­is et trum­f­kort, som de to an­dre ik­ke har.

»Iso­le­ret set bør det va­e­re en for­del for Con­ta­dor, at han ik­ke gen­nem­før­te Tou­ren li­ge som de to an­dre (Froo­me og Qu­in­ta­na, red.). For Froo­me bli­ver det af­gø­ren­de, hvor me­get han har få­et re­sti­tu­e­ret ef­ter Tou­ren og OL. Qu­in­ta­na har blod­s­mag i mun­den ef­ter en dår­lig Tour og har sik­kert for­be­redt sig grun­digt. Men hvis Con­ta­dor har va­e­ret i stand til at tra­e­ne or­dent­ligt og få­et kørt en mas­se ki­lo­me­ter ef­ter si­ne uheld i Tou­ren, hø­rer han helt sik­kert til i top­pen af fa­vo­rit­fel­tet,« si­ger Bjar­ne Ri­is.

Ki­lo­me­ter i be­ne­ne har Con­ta­dor blandt an­det få­et i op­takt­slø­bet Vu­el­ta a Bur­gos, som han vandt for­an bel­gi­e­ren Ben Her­mans og spa­ni­e­ren Ser­gio Par­di­l­la i be­gyn­del­sen af au­gust. Med al ae­re og respekt hø­rer de to kom­bat­tan­ter ik­ke til på sam­me ni­veau som de bed­ste eta­pe­løbs­ryt­te­re, men sej­ren, der vel egent­lig må va­e­re hans ’rig­ti­ge’ co­me­ba­ck ef­ter Tour de Fran­ce, kom uden tvivl be­lej­ligt for Con­ta­dor al­li­ge­vel.

Hvis han skal gen­ta­ge den be­drift i Vu­el­ta­en, kra­e­ver det god kør­sel på en ru­te, som nok få ma­el­ke­sy­ren frem i la­eg­mus­k­ler­ne. Over 21 eta­per er der blandt an­det 10 med mål på top­pen af et bjerg el­ler en bak­ke - til sam­men­lig­ning hav­de Giro­en ni og Tou­ren fi­re. Con­ta­dor for­ven­ter da og­så et hårdt cy­kel­løb.

»Vu­el­ta­en er ik­ke den nem­me­ste af de tre grand tours,« si­ger Con­ta­dor til den span­ske avis Marca.

»Ru­ten har over­ra­skel­ser til al­le. Hvert år sy­nes det at bli­ve slå­et fast.«

Slå fast kan Al­ber­to Con­ta­dor og­så, at han er en af de bed­ste eta­pe­løbs­ryt­te­re i ver­den. En sejr i Vu­el­ta­en vil hja­el­pe ham godt med den op­ga­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.