Mi­ster Sch­mei­chel plad­sen i må­let?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TIRS­DAG 13. SEP­TEM­BER bli­ver en spa­en­den­de dag i Kas­per Sch­mei­chels liv. Og i Ron-Ro­bert Zi­e­lers. Den dag – el­ler da­gen ef­ter – spil­ler Lei­ce­ster nem­lig sin før­ste kamp i Cham­pions Le­ague grup­pe­spil­let. Og den dag vil vi fin­de ud af, hvil­ken form for ro­ta­tions-prin­cip på må­l­mand­spo­sten, Clau­dio Ra­ni­e­ri er til­ha­en­ger af. Om han er til små el­ler sto­re ro­ta­tio­ner. El­ler til in­gen ro­ta­tio­ner over­ho­ve­det.

I sid­ste sa­e­son vog­te­de Sch­mei­chel Lei­cesters mål i samt­li­ge Pre­mi­er Le­ague-kam­pe og i Lei­cesters to kam­pe i FA Cup’en. Re­ser­ve­må­l­man­den Mark Schwarzer måt­te nø­jes med tre kam­pe i Li­ga Cup’en. Gi­vet­vis til Sch­mei­chels ae­r­g­rel­se, i øv­rigt, for den dan­ske ke­e­per EL­SKER at spil­le kamp. ’Det var det bed­ste ved the Cham­pions­hip’, har han en­gang for­talt mig, ’at der var 46 kam­pe i sa­e­so­nen!’

Nå, men Sch­mei­chel kun­ne selv­føl­ge­lig le­ve med at bli­ve sprun­get over i de små cup-kam­pe, for re­elt var kon­kur­ren­cen om plad­sen i Lei­cesters mål ik­ke-ek­si­ste­ren­de. Mark Schwarzer var 43 år og en mand, der var på af­ta­egt. Men så­dan er det ik­ke la­en­ge­re, for nu hed­der al­ter­na­ti­vet til Kas­per Sch­mei­chel plud­se­lig Ron-Ro­bert Zi­e­ler, en 27-årig ty­sker, som iføl­ge man­ge Bun­des­liga-iagt­ta­ge­re bur­de ha­ve va­e­ret en del af den ty­ske EM-trup. Zi­e­lers har spil­let seks land­skam­pe for Tys­kland, den se­ne­ste for godt et år si­den. Han er alt­så en kon­kur­rent af en helt an­den ka­li­ber. RO­TA­TIO­NER PÅ MÅ­L­MAND­SPO­STEN er no­get re­la­tivt nyt i fod­bol­dens ver­den. Ind­til for ty­ve år si­den hav­de man en første­må­l­mand, som stod al­le kam­pe, så la­en­ge han var god nok og ik­ke blev ska­det. Og så hav­de man en re­ser­ve­må­l­mand, som i prin­cip­pet kun­ne sid­de he­le sit liv på ud­skift­nings­ba­en­ken. Så­dan er det ik­ke la­en­ge­re. Nu er der fak­tisk ble­vet ud­vik­let for­skel­li­ge ’sko­ler’ for hånd­te­ring af må­l­ma­end. For­skel­li­ge må­der at gø­re tin­ge­ne på. Det kan ha­ve no­get at gø­re med ni­veau­et på må­l­ma­en­de­ne i trup­pen. Er de me­get li­ge? El­ler er der stor for­skel på de­res ni­veau? Men det kan og­så af­spej­le en hold­ning hos den en­kel­te tra­e­ner el­ler ma­na­ger.

Den ene må­de at gø­re det på er at de­le små ga­ver ud. Så­dan en ma­na­ger var Sir Alex Fer­gu­son et ek­sem­pel på, for da den slags blev mo­der­ne, gav han al­tid en hånd­fuld kam­pe el­ler me­re til sin na­est­bed­ste ke­e­per i lø­bet af en sa­e­son. Ik­ke sy­ste­ma­tisk, men me­re el­ler min­dre til­fa­el­digt strø­et ud over he­le sa­e­so­nen. Gi­vet­vis for at hol­de beg­ge må­l­ma­end skar­pe og (re­la­tivt) til­fred­se. Det kom An­ders Lin­de­gaard til go­de, at Fer­gu­son så så­dan på tin­ge­ne.

Til gen­ga­eld kom det så Lin­de­gaard til ska­de, at beg­ge Fer­gu­sons ef­ter­føl­ge­re så an­der­le­des på det. Bå­de David Moy­es og Lou­is van Gaal var af den over­be­vis­ning, at der sja­el­dent var no­gen rig­tigt god grund til at spil­le med sin na­est­bed­ste må­l­mand. Må­l­ma­end bli­ver jo ik­ke be­la­stet på sam­me må­de som mark­spil­le­re, så i for­hold til de­res fy­sik kan de sag­tens spil­le al­le kam­pe i en sa­e­son. Som David de Gea har gjort det i Man­che­ster Uni­ted i de se­ne­ste tre sa­e­so­ner. SÅ ER DER ty­pen, der helt sy­ste­ma­tisk de­ler sa­e­so­nen op og fra be­gyn­del­sen gør det klart, hvil­ke tur­ne­rin­ger, den en­kel­te må­l­mand skal spil­le. Så­dan ser FC Bar­ce­lo­nas Lu­is En­rique for ek­sem­pel på det. I de sid­ste to sa­e­so­ner har Clau­dio Bra­vo stå­et i den span­ske li­ga, mens Marc-An­dré ter Ste­gen har vog­tet FC Bar­ce­lo­nas mål i Co­pa del Rey og Cham­pions Le­ague. Der er na­ep­pe ta­le om en hel­lig dok­trin, for det­te sy­stem hol­der vel kun, så la­en­ge der er ta­le om to ja­evn­byr­di­ge må­l­ma­end. Det, der gør Barca-mo­del­len så spe­ci­el, er jo, at det så bli­ver an­den­må­l­man­den, som vog­ter må­let i en even­tu­el Cham­pions Le­ague fi­na­le.

Jeg kan ik­ke erin­dre, at no­gen klub i Eng­land har be­nyt­tet sig af et sy­stem, hvor det er for­skel­li­ge må­l­ma­end, der står i kam­pe­ne i Pre­mi­er Le­ague og i Cham­pions Le­ague. Jo, jeg tror, at Arsè­ne Wen­ger for­søg­te no­get i den ret­ning sid­ste ef­ter­år, da han lod David Ospi­na spil­le de før­ste to grup­pe­spilskam­pe i Cham­pions Le­ague i ef­ter­å­ret, men dem tab­te Ar­se­nal, og så kom Pe­tr Cech skynds­omst til­ba­ge i må­let.

Til gen­ga­eld er det ble­vet me­get ud­bredt – vel na­er­mest da­gens or­den – i den en­gel­ske Pre­mi­er Le­ague, at første­må­l­man­den står i liga­en, mens re­ser­ven ta­ger sig af kam­pe­ne i de to po­kal­tur­ne­rin­ger. I West Ham stod Adrián i liga­en og Dar­ren Ran­dolph i po­ka­len, i Tot­ten­ham stod Hu­go Ll­o­ris i liga­en og Mi­chel Vorm i po­ka­len. Og i Man­che­ster Ci­ty stod Joe Hart i liga­en og Wil­ly Ca­bal­lero i po­ka­len. Så­dan var det i hvert fald i sid­ste sa­e­son. Det var det og­så i Spurs i sa­e­so­nen 2014/15 – el­ler det var det med und­ta­gel­se af Ca­pi­tal One Cup-fi­na­len, for her la­ve­de ma­na­ger Mauri­cio Po­chet­ti­no det, vi kun­ne kal­de den vir­ke­ligt gru­som­me, hvor Vorm stod i al­le de ind­le­de­ne­de kam­pe og i Ll­o­ris fi­na­len på Wem­bley. EN NY MA­NA­GER el­ler en ny må­l­mand kan ven­de op og ned på den ga­engse prak­sis. I Man­che­ster Ci­tys til­fa­el­de har det til­sy­ne­la­den­de ko­stet Joe Hart po­si­tio­nen som første­må­l­mand, at Pep Gu­ar­di­o­la er til­t­rå­dt. Vil det aen­dre på Man­che­ster Uni­teds dags­or­den, at José Mourin­ho er til­t­rå­dt? Og hvad gør Jür­gen Kl­opp i Li­ver­pool nu, hvor han med Lo­ris Ka­ri­us og Si­mon Mig­no­let har to ja­evn­byr­di­ge må­l­ma­end?

I Lei­ce­ster Ci­ty har de ik­ke no­gen ny ma­na­ger. Men de har en ny må­l­mand, som er langt bed­re end Mark Schwarzer og som gi­vet­vis har am­bi­tio­ner om an­det og me­re end ’ba­re’ at stå kam­pe­ne i Li­ga Cup’en. Al­le kun­ne reg­ne ud, at mester­skabs­må­l­mand Sch­mei­chel skul­le stå fra sa­e­son­start i liga­en, men hvad med Cham­pions Le­ague? Hvor­dan ser Clau­dio Ra­ni­e­ri på det?

Mit bud er Kas­per Sch­mei­chel. Men kon­kur­ren­cen er ska­er­pet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.